ޢަލީ ރަމީޒު

ޢަލި ރަމީޒު އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެވެ. އަމިއްލަ ސަބަބު ތަކަކަށް ލަވަ ކިޔުމާއި ދުރުގައި އުޅުނަސް، މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން އަޑުއަހަމުންދަނީ ޢަލީ ރަމީޒުގެ ލަވަ ތަކެވެ.

ޢަލީ ރަމީޒުގެ ލަވަތައް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.