އާނ............. ވިންދާ ލޭގާ ވިންދާލޭގާ އުޅެފާ ދާނުހޭ ދާނުހޭ ދާނުހޭ އެހާ ރީތި ޖިސްމާ އެހާ ޗާލު މޫނާ ހިތަކަށް ދިނީމާ ހިތާ ހިތް ގުޅިއްޖޭ އެކަން ސިއްރު ވެއްޖޭ މަޖުބޫރު ވީމާ ލޯބި ލޯބިން ހޯއޯއޯ ލޯބި ލޯބިން އެކުގަ އުޅެފާ މިލޯބީގެ މޫސުން ގުނީމޭ އެކީގާ ހިނިތުންވެލާފާ މަލުންދޭ ޢަބީރާ އެ ފޮނިކަން ލިބޭތީ އުފަލުން ނަށާފާ ހިތުގެ އުނގުގާ ހާއާއާއާ ހިތުގެ އުނގުގާ އަބަދު އޮވެފާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.