ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ ރޯވެ ހިތް އަދާތީ ފުރުސަތު ދޭނުތޯއޭ އިޝްގީ މިރޭ ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ ރޯވެ ހިތް އަދާތީ ފުރުސަތު ދޭނުތޯއޭ އިޝްގީ މިރޭ އާއެކޭ ބުނެ ތިޔަފަރިރާނީ ޖަވާބެއް ނުދޭތީ ވޭނާހޫނު ގެނުވާ މި އާހުން ފުރޭ ޖަވާހިރުން ލޯ ދިއްލަލީމާ ވިންދު ޖަހާ މޭ ރޫޅޭނޭ ދީވާނާވާ ޗާލުކަން ވާ ޖާދޫ ދިރުވާތީ މޫނޭ އޯ... ޖާޒުބީ ސިހުރުގާ ކަތި ނަޒަރުން އާވާރާވޭތާ ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ ރޯވެ ހިތް އަދާތީ ފުރުސަތު ދޭނުތޯއޭ އިޝްގީ މިރޭ އާއެކޭ ބުނެ ތިޔަފަރިރާނީ ޖަވާބެއް ނުދޭތީ ވޭނާހޫނު ގެނުވާ މި އާހުން ފުރޭ ނަޔާ މަލޭތީ ހޭލަންވީމާ ޖައްވުން ރާގު ޖަހާލާނޭ ގަޔާވެ ފިޔަތައް ހުޅުވާލީމާ މަސްތުން ޒާރު ފުރާލާނޭ އޯ... ތޫނު ތޫނު ކަށި ހެރެން މި ހެރެނީ ގާތުން ތާއެ ހިތަށް ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ ރޯވެ ހިތް އަދާތީ ފުރުސަތު ދޭނުތޯއޭ އިޝްގީ މިރޭ އާއެކޭ ބުނެ ތިޔަފަރިރާނީ ޖަވާބެއް ނުދޭތީ ވޭނާހޫނު ގެނުވާ މި އާހުން ފުރޭ މޫރިތި ކަމުގާ މަލަކާއޭތީ ސޫރަ ޒަމާނަށް ކުރަހާނޭ ހޫރެކެ ބިމުގާ ފެނިފާވީތީ ނޫރުގެ ތާޖެއް އަޅުވާނޭ އޯ... ކޫރު ކޫރު މި ދެހިތުން ދެހިތުގާ އަޅުވާލަން ބޭނުން ތާ ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ ރޯވެ ހިތް އަދާތީ ފުރުސަތު ދޭނުތޯއޭ އިޝްގީ މިރޭ އާއެކޭ ބުނެ ތިޔަފަރިރާނީ ޖަވާބެއް ނުދޭތީ ވޭނާހޫނު ގެނުވާ މި އާހުން ފުރޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.