އަންބާ

އަންބާ އަކީ ދިވެހި ލަވައިގެ ބާވަތެކެވެ. އަންބާ އަކީ މަސައްކަތު ގައްޔާއި، ކުޅިވަރުގައި ފޯރި ގެންނާން، ޒުވާބު ކިޔަމުން ކިޔާ ކުރު ލަވައެކެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ވެސް ދިވެހި ލަވައިގެ ބާވަތެކެވެ.

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.