ބުނެބަލަ ލަދުގަނެފާ

ބުނެބަލަ ލަދު ގަނެފާ އެރޭ ދެލޯ ފޮރުވީ ހީލީމާހޭ މޫމު ކަލާގެ ފެނޭތޯ މިރޭ މިތާ މިހިރީ ފެނިދާނޭހޭ އިސްޖެހި ލަދު ގަނެފާ މިރޭ ހުރީމަ މިތާ ދެރަވާނަންހޭ ދުރަށް އެކީ ޖެހިލާށެ މިރޭ އެދޭ ގޮތަކީ ކެރިދާނޭ ހޭ ސަޅިކަން ތިވަރު އަހަރެން ނުދެކެން ކުރެހުންތެރިން މޮޔަވާވަރުވޭ ފަރިކަން ތިވަރު އަހަރެން ނުދެކެން ކުރެހުންތެރިން މޮޔަވާވަރުވޭ ނުވެވޭ ކެތެއް ވާތީ ތި ހަނދާން ފެނިދާނޭ ހީވާތީ ހޯދޭ ބުނެބަލަ ލަދު ގަނެފާ އެރޭ ދެލޯ ފޮރުވީ ހީލީމާހޭ މޫމު ކަލާގެ ފެނޭތޯ މިރޭ މިތާ މިހިރީ ފެނިދާނޭހޭ އިސްޖެހި ލަދު ގަނެފާ މިރޭ ހުރީމަ މިތާ ދެރަވާނަންހޭ ދުރަށް އެކީ ޖެހިލާށެ މިރޭ އެދޭ ގޮތަކީ ކެރިދާނޭ ހޭ މަޑު އަތްތިލާގައި ހިފުނީމާ ހައިރާންވެ މިހުރީ ފިނިވީމާ މަޑު އަތްތިލާގައި ހިފުނީމާ ހައިރާންވެ މިހުރީ ފިނިވީމާ ފިރުމާލީމާ މެރެނީހޭ ލޯ ހިތް ބުނަނީ ކީކޭ އަންގާލާ ބުނެބަލަ ލަދު ގަނެފާ އެރޭ ދެލޯ ފޮރުވީ ހީލީމާހޭ މޫމު ކަލާގެ ފެނޭތޯ މިރޭ މިތާ މިހިރީ ފެނިދާނޭހޭ އިސްޖެހި ލަދު ގަނެފާ މިރޭ ހުރީމަ މިތާ ދެރަވާނަންހޭ ދުރަށް އެކީ ޖެހިލާށެ މިރޭ އެދޭ ގޮތަކީ ކެރިދާނޭ ހޭ ހީވޭ ގަޔާވެފަ ހުންނާތީ ވާލޯބި މިރޭ އަންގައިދޭނޭ ހީވޭ ގަޔާވެފަ ހުންނާތީ ވާލޯބި މިރޭ އަންގައިދޭނޭ ތީ މެހެމާނާއޭ ހިތުގެ މަގޭ އިސް އުފުލާލާށޭ ހީލާފާ ބުނެބަލަ ލަދު ގަނެފާ އެރޭ ދެލޯ ފޮރުވީ ހީލީމާހޭ މޫމު ކަލާގެ ފެނޭތޯ މިރޭ މިތާ މިހިރީ ފެނިދާނޭހޭ އިސްޖެހި ލަދު ގަނެފާ މިރޭ ހުރީމަ މިތާ ދެރަވާނަންހޭ ދުރަށް އެކީ ޖެހިލާށެ މިރޭ އެދޭ ގޮތަކީ ކެރިދާނޭ ހޭ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.