ކިޔާލަދީ ކިޔާލަދީ ވާނެހޭ ކިޔާނުދީ؟ ލޯބިން މިދެހިތް ކުރިދަތުރު އެކީ ސިއްރު ކުރެވިދާނެހޭ؟ އެކިރޭ އެކިތަންތާ ތިބެ ޙާލު ދުލުން އިއްވާދީފާ ނޭދެން ވަކިވާކަށް ގައިގޯޅި މިހާ ވެވިފައިވާތީ ލޯމެރި ތިހިރީ މާޒީވީ ދައުރު ހަނދާންވެފަ ހޭ؟ ހިތް އެދެނީ މިވަގުތުގެ އުފާ އެންމެ ފުނުން ހޯދުމޭ ހޯދޭ ތީމޭގާ ވާހޫނު ހިމޭންވެއްޖޭ ނޭވާ ކައިރީގާ ހުންނަން ބޭނުން ތިގޮތަށް ހުންނަންހޭ ޚިދުމަތެކޭ ލޯބިން މިދެނީ ފާޅުކުރުން ނުރުހޭ ބީހިލުމުން ތިޔަ އިނގިލި ތަކުން ވިންދު އަވަސްވޭ އިނގޭ ކިޔާލަދީ ކިޔާލަދީ ވާނެހޭ ކިޔާނުދީ؟ ލޯބިން މިދެހިތް ކުރިދަތުރު އެކީ ސިއްރު ކުރެވިދާނެހޭ؟

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.