ހަނދާނުން މި ޚިޔާލު ތަކުގާ

ރާގު: ހަމޭ ތުމްސެ ޕިޔާރް ކިތްނާ

ހަނދާނުން މިޚިޔާލުތަކުގާ ނިމެންހެވީ ދާނުގާ ރިހުން އޭގަވީ ޝަކުވާ ތަދާ ވޭނުގާ ނުވޭހޭ ކަލާ ހިތުގާ ރަޙުމް އިތުރުވާން އެހާ ހިތް އެދޭތީހޭ އޮޔާލީ މި ޖާނު ހީލާ ބަލާލާށެވީ ހިތާ މާފުދީ ކުރާ އިންތިޒާރު ތަކުގާ ނިމެންހެވީ ދާނުގާ ރިހުން އޭގަވީ ޝަކުވާ ތަދާ ވޭނުގާ ހަނދާނުން މިޚިޔާލު ލިބުން ނޭދެމޭ ސީދާ އެހެން މީހަކަށް މެރޭ ލޯ އެކީ ލޯބިން ބަލާލާ ގޮތުން ނޫނޭ ތިއީ ޖާދުވީ ޕަރީޒާދެކޭ މިހެން ބޭޤަރާރު ވުމުގާ ނިމެންހެވީ ދާނުގާ ރިހުން އޭގަވީ ޝަކުވާ ތަދާ ވޭނުގާ ހަނދާނުން މިޚިޔާލުތަކުގާ ނިމެންހެވީ ދާނުގާ ރިހުން އޭގަވީ ޝަކުވާ ތަދާ ވޭނުގާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.