ކާކުހޭ ލޯބިވޭ މާކުރީގާ ބުނީ ކާކުހޭ ވަކިނުވާން ވަޢުދުތައް އޭރުވީ ކާކުހޭ ލޯބިވޭ މާކުރީގާ ބުނީ ކާކުހޭ ވަކިނުވާން ވަޢުދުތައް އޭރުވީ ކާކުހޭ ފާޅުގާ ހިތް އެކީ ގެންދިޔައީ ކާކުހޭ އިސްވެ ލޯތްބަށް ތި ފުރަގަސްދެނީ ކާކުހޭ ލޯބިވޭ މާކުރީގާ ބުނީ ހިތްދިނީމޭ އެކީގާ ކަލާޔަށްޓަކާ ވިންދު ހިތުގާ އަވަސްވީ ކަލާޔަށްޓަކާ ހިތްދިނީމޭ އެކީގާ ކަލާޔަށްޓަކާ ވިންދު ހިތުގާ އަވަސްވީ ކަލާޔަށްޓަކާ ނިންދަވާ މޭމަތީގާ މަ ފިރުމާދިނިން ފިންޏަކުންވެސް ތުރާލެއް ލިބޭތޯ ބެލިން ކާކުހޭ ލޯބިވޭ މާކުރީގާ ބުނީ ކާކުހޭ ވަކިނުވާން ވަޢުދުތައް އޭރުވީ ކާކުހޭ ލޯބިވޭ މާކުރީގާ ބުނީ އިސްވެވީ ލޯބި ޔާރާގެ ހިތުގާ ވަނީ ގިސްލެވޭހާ ސަޒާ ހިތި ލިބޭގޮތް ވުމުން އިސްވެވީ ލޯބި ޔާރާގެ ހިތުގާ ވަނީ ގިސްލެވޭހާ ސަޒާ ހިތި ލިބޭގޮތް ވުމުން ފިސްކުރާކަށް މިހިތް ގައިމެ ނުލިބޭނެޔޭ އިސްޖަހާލާ ރޮމޭ އޭރު ތިހަނދާން ވުމުން ކާކުހޭ ލޯބިވޭ މާކުރީގާ ބުނީ ކާކުހޭ ވަކިނުވާން ވަޢުދުތައް އޭރުވީ ކާކުހޭ ލޯބިވޭ މާކުރީގާ ބުނީ ކޯނި މާތަކު ތެރޭގާ މަ ބޮސްދީ ހެދިން ނޯޅި އަތުގާ ހިފައިގެން ހިގާލާ ހެދިން ކޯނި މާތަކު ތެރޭގާ މަ ބޮސްދީ ހެދިން ނޯޅި އަތުގާ ހިފައިގެން ހިގާލާ ހެދިން މޯހިރުން ދާން މި ޢިޝްޤީ ދަތުރުގާ ބުނިން ރޯޅި ވައިނެތި ބެހިއްޖޭ އޮހޭ ކަރުނައިން ކާކުހޭ ލޯބިވޭ މާކުރީގާ ބުނީ ކާކުހޭ ވަކިނުވާން ވަޢުދުތައް އޭރުވީ ކާކުހޭ ލޯބިވޭ މާކުރީގާ ބުނީ ކާކުހޭ ވަކިނުވާން ވަޢުދުތައް އޭރުވީ ކާކުހޭ ފާޅުގާ ހިތް އެކީ ގެންދިޔައީ ކާކުހޭ އިސްވެ ލޯތްބަށް ތި ފުރަގަސްދެނީ ކާކުހޭ ލޯބިވޭ މާކުރީގާ ބުނީ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.