ތީ ލޯބި ޖަވާހިރެވޭ

ރާގު: މޭ ރަންގް ޝަރްބަތޯކާ

ނޭނގި ތިބާ ހިނިތުންވުން ފެނިފަ މިހިތް ދޫވެވުނޭ ޙާލު މަގޭ ބުނެދެންހޭ ޗާލުކަމެއް ލިބިގެންވޭ ތީ ލޯބި ޖަވާހިރެކޭ ބުނެދޭކަށެއް ހަމަ ނޭނގޭ ތީ ލޯބި ޖަވާހިރެކޭ ބުނެދޭކަށެއް ހަމަ ނުކެރޭ ތީ ލޯބި ޖަވާހިރެކޭ ތީ ލޯބި ޖަވާހިރެކޭ ބުނެދޭކަށެއް ހަމަ ނުކެރޭ ބުނެލަން ބޭނުންވިޔަކަސް ބުނެދޭކަށެއް ނޭނގޭ އަބަދަށް އެދެވޭ މޫނު ތީއޭ މިލޮލުން ބަލާލީމާ ފުރިހަމަކަން ފެނެޔޭ މިލޮލަށް ގައިމޭ ނުވާނޭ މިލޯތްބެއް ހީލާފަ ބަލާލީމާ ފުރެޔޭމިހިތް މުޅި އެކުގާ ތިޔަ އަތުގަ ހިފާލީމާ ނޭދެން ބީހުމެއް ތިޔަ ނޫން ލޯބިން ބުނެލަން ބޭނުންވޭ ހާދަހާ ޔާރާ ތީ ލޯބި ޖަވާހިރެކޭ ބުނެދޭކަށެއް ހަމަ ނޭނގޭ ތީ ލޯބި ޖަވާހިރެކޭ ބުނެދޭކަށެއް ހަމަ ނުކެރޭ ތީ ލޯބި ޖަވާހިރެކޭ ތީ ލޯބި ޖަވާހިރެކޭ ތީ ލޯބި ޖަވާހިރެކޭ ބުނެދޭކަށެއް ހަމަ ނުކެރޭ މިދުލުން ބުނެލަން ވިސްނާ ލިޔަކަސް އާޝޯޚު ވެވިދާ މިދުލުން ބަޔާންވެސް ނުވާނޭ ރީތީގެ ރަނިކަން ކުރުމަށް އެދެވޭ މަލަކާއޭ ތީ ޝާހީ ތިތުންފަތުގަ ލިޔެވޭ ހީލާފަ ބަލާލީމާ ދޭނަން މިޖާނު މުޅި އެކުގާ ތިޔަ އަތުގަ ހިފާލީމާ ނޭދެން ބީހުމެއް ތިޔަ ނޫން ލޯބިން ބުނެލަން ބޭނުންވޭ ހާދަހާ ޔާރާ ތީ ލޯބި ޖަވާހިރެކޭ ބުނެދޭކަށެއް ހަމަ ނޭނގޭ ތީ ލޯބި ޖަވާހިރެކޭ ބުނެދޭކަށެއް ހަމަ ނުކެރޭ ތީ ލޯބި ޖަވާހިރެކޭ ތީ ލޯބި ޖަވާހިރެކޭ ތީ ލޯބި ޖަވާހިރެކޭ ބުނެދޭކަށެއް ހަމަ ނުކެރޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.