ކަލާޔަށް މިހިތް ލޯބިވީތީ ދިނީމޭ

ރާގު: ތުމޭ ޖަމްގަޓާ އާޝިގޯންކާ މިލޭގާ

ކަލާޔަށް މިހިތް ލޯބިވީތީ ދިނީމޭ އެހީއެއް އަހަންނަށްވެދޭތޯ ހުރީމޭ އޯ............ ކަލާޔަށް މިހިތް ލޯބިވީތީ ދިނީމޭ އެހީއެއް އަހަންނަށްވެދޭތޯ ހުރީމޭ އޯ............ ކަލާޔަށްޓަކާ ހިތްމަގޭ ދޫކުރީމާ ޙިމާޔަތް ލިބޭނޭ ކަމަށް ހީކުރީމޭ ކަލާޔަށްޓަކާ ހިތްމަގޭ ދޫކުރީމާ ޙިމާޔަތް ލިބޭނޭ ކަމަށް ހީކުރީމޭ ހިތްއެދޭ ދެތުންފަތުން ލަފުޒުތައް އޮހޭގޮތުން އަޑުގަވާ އޮމާންކަމުން ހުންނަމޭ އަހާހިތުން ލޯބި ލޯބި މޫނުގާ ބީހިލީމަ ފާޅުގާ ހީވެޔޭ އެނގޭނެހެން ހިތްމަގޭ ގޮވާގޮވުން އޯ............... މަގޭ ހިތް ދިވާނާ ވުމުން ވާވަރޭމީ މަނޭދެން ކަލާ ބީވެދާކަށް ޙަޔާތުން ކަލާޔަށް މިހިތް ލޯބިވީތީ ދިނީމޭ އެހީއެއް އަހަންނަށްވެދޭތޯ ހުރީމޭ ދުރުދުރުން އުޅޭގޮތުން ހީވެވިޔޭ ޤަބޫލުހެން އިންތިޒާރުކޮށް ހެދީ ހިތްމަގޭ އެދޭވަރުން ދަސްކުރަން ކަލާގެ ހިތް ހާދަހާ ފަސޭހައޭ ގޯހަކަށް ވެދާނެތީ ހުންނަމޭ ނިކަން ބިރުން އޯ................ އޮޔާ ވައި ބަދަލުވާ އުސޫލުން މަގޭހިތް ނަށާކަން އެނގޭހޭ ތިލޯބީގެ ބާރުން ކަލާޔަށްޓަކާ ހިތްމަގޭ ދޫކުރީމާ ޙިމާޔަތް ލިބޭނޭ ކަމަށް ހީކުރީމޭ ފޭދިގެން ހިނގައްޖެއޭ ހަނދާންތަކެއް މަގޭ ހިތުން ހިތްއެދޭ ޕަރީ މިރޭ ދާދިގާތުގާ ވުމުން ހިތް އަލުން ދިރިއްޖެޔޭ ޢިޝްޤުގާ ޖެހިއްޖެޔޭ އިސްޖަހާލެވިއްޖެޔޭ ބީހިލާފަ ހީލުމުން އޯ............... ހިމޭނުން އަހަންނަށް ކެތެއްދެން ނުވާނޭ ހިތަށް ވާގޮތެއް ނޭނގެޔޭ ވާ އަރާމުން ކަލާޔަށް މިހިތް ލޯބިވީތީ ދިނީމޭ އެހީއެއް އަހަންނަށްވެދޭތޯ ހުރީމޭ ކަލާޔަށްޓަކާ ހިތްމަގޭ ދޫކުރީމާ ޙިމާޔަތް ލިބޭނޭ ކަމަށް ހީކުރީމޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.