ވޭނުގާ ހުއްނަން މިހާ ނޭދެން ނިދާށޭ ބޭނުމީ ތިޔަ ނިމުއްނެއް އިންތިޒާރާ ވަކިވެދާދޭ ބޭނުމީ ބޭނުމެއް ނުހިފޭ އިތުރު އިންސާނެކޭ ބިމުގާ މިއީ ބޭޥަފާތެރި ދުނިޔެއަށް ނޭވާ ނުލާށޭ ބޭނުމީ ރޭދުވާ ގުނުމޭ އޮތީ ރޮއެރޮއެ އެނުދިވާ ހާލުގާ ލޯމަރާލަން މަރުގެ ދައުވަތު މިވަގުތަށް ދެން ބޭނުމީ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.