ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

އޭ ނަބިއްޔުލް ޚިޠާމޭ އޭ ނަބިއްޔުލް ޚިޠާމޭ އޭ ރަސޫލުލް ކިރާމޭ އޭ ޝަފީޢުލް އަނާމް، ހެޔޮ ޞަލާތާ ސަލާމް ނަންގަވައިދޭ މި ތަޙްމީދުގާ ވެވި އަރިސް މާތަކުން މީ ގަތާ ހާރުތައް މީރުވަސް އަދަބު ތަޢުޒީމުގާ ޚާއްޞަވީ ތިޔަ މަޤާމް އޭ ނަބިއްޔުލް ޚިޠާމޭ އޭ ރަސޫލުލް ކިރާމޭ ބައްލަވާނދޭ ޒަމާންތައް ހިނގާ ހިނގުމަކުން ބަދަލުނުވެ އެއްގޮތެއްގައިވެ ސާބިތު ޤަދަމް އަބަދުވެސް އިގުތިދާވާނެ ތިޔައީ އިމާމް އޭ ނަބިއްޔުލް ޚިޠާމޭ އޭ ރަސޫލުލް ކިރާމޭ ހިއްޕަވާނދޭ ވެދުން ފަރިވެދާ ހިތްތަކުން އޮހޮރިދާ ޢިޝްޤުގާ ކަރުނަ މީ ލޯތަކުން އާދެ ތިޔަ ލޯތްބަކީ ހިތުގެ ހުރިހާ އަރާމް އޭ ނަބިއްޔުލް ޚިޠާމޭ އޭ ރަސޫލުލް ކިރާމޭ

 1. އާ މޫނެކޭ ކުރިން ނޭނގޭ
 2. އާބެރު ޓޮއް ޓޮއް ބާބެރު ޑަން ޑަން
 3. އާދަކޮށް މިމަގުން
 4. އާދެ ތިޔަ ޢިނާޔަތޭ
 5. އާދޭސް
 6. އާދޭސް ކުރީމޭ މިތާ
 7. އާ ކުއްޖެކޭ ދަސްވީފަހުން
 8. އާވާ ހަނދާނޭ އާޝިޤް ނަޒަރުދޭ
 9. އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ
 10. އަދު މިކުރީ ސާފު ޢިބާރާތުން
 11. އަހަންނަށް ލޯބި ކުލުނެއްދީ
 12. އަހަރެން މިވާ ލޯތްބަށްޓަކައި
 13. އަހަރެންގެ ހިތް އަދު މޮޔަވަނީ
 14. އަހަރެންގެ ރީތި ހުދުހާ
 15. އަކިރި ދެމޭ
 16. އަލިފުތު
 17. އަމާންކަން މި ހޯދާ
 18. އަނިޔާގެ ސުމާރެއްނެތެ ދިން އާހުގެ ރޭގާ
 19. އަރިހަށް ކަލާގެ ފޮނުވާ
 20. އަސްލު ޙާލަތު
 21. އައްސަވާންދޭ ދުޢާ އަޅުގެ ޔާޒަލް ޢުލާ
 22. ބަދަލުވަމުން އައި ޒަމާން
 23. ބަކަރި
 24. ބަލަ ބަލަ
 25. ބައްޕައެކޭ
 26. ބައްޕަގެ ލޯ
 27. ބީހޭ ހިތްވޭ އަތުގާ
 28. ބީހިލާ
 29. ބޭނުމޭ އިޝްޤާ އޭގެ މޭވާ
 30. ބޭނުން ވަނީ ޔާރާ
 31. ބޭނުންވީމާ ބިނދެލެވޭތޯ
 32. ބިކަ ޙާލު
 33. ބިންމަތީގާ
 34. ބޯޅަ ކިންކިރި މާ
 35. ބުލްބުލް އެހީ ދޭނުހޭ
 36. ބުނެބަލަ ލަދުގަނެފާ
 37. ބުނެ ރޮވެނީއޭ
 38. ޗާލޭ
 39. ޗަކަ
 40. ޗާންދަނީ މާ ފަރިވާ
 41. ޗިސް ޗިސް
 42. ދާންވީހެ މަރުވެގެން
 43. ދަނީ ދަނީ މެރިގެން ލޯ
 44. ދަނީހޭ އައިސްބަލާ ބުނެލަދީބާލާ އަނގައިން
 45. ދައުރުވާ މިހަނދާންތައް
 46. ދީފާ ލޯބި ފާޅުގާ
 47. ދީފާ އެހިތް ފަރުދާ
 48. ދީފާ ހިތާމޭ އާދޭސް ކުރީމޭ
 49. ދީފާ ހިތް މަގޭ ވަމޭ
 50. ދީފީމޭ
 51. ދެވެނީ ލޯބިން ބެހިގެން އޮޔާ
 52. ދޭށެ މިބުނާ ލޯބި
 53. ދޭށޭ ހިތުގެ މަޤާމު
 54. ދިއްލާލި ހަނދު
 55. ދިމާވޭތޯ އެ
 56. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޙައުލަކީ
 57. ދިޔަވަތް ރަނގަޅު އޮޑި
 58. ދޮން ކަމަނަ ލޯބި ދެންޏާ
 59. އެދެމޭ ކަލާޔާ ގާތުގާ ވުމަށް
 60. އެދޭނަމަ ލޯބި ވާންވީވެސް
 61. އީމާނޭ ހިތުގާ އާލާވަނީ
 62. އެހާ ރީއްޗޭ ކަލާ ބުނަމޭ
 63. އެހޯދި އުފާތަކާ
 64. އެޅި މި ކަނޑުމަތި
 65. އެންވަގުވީ
 66. އެރޭ ހާދަ ރުއީމޭ
 67. އޭ މިރޭ އުދާސްތަކުން
 68. އޭ ބަޅިނދާ މާބުރާ ކޮކާލާ
 69. އޭ ހާދަ އެދެން
 70. އޭ ނަބިއްޔުލް ޚިޠާމޭ
 71. އޭރު ދިންހާ އުފާ
 72. ފަހު ޒަމާނުގެ ރަސޫލާ
 73. ފަޖުރުލީ ފަތިހަކަށް ނަޔާ އަމާން
 74. ފަނު ދުންމާރި
 75. ފަރިވާހާ
 76. ފަށަން
 77. ފަތިހު ފަރިވި މާތަށް
 78. ފަތިހުގެ މުދިމާ
 79. ފީނާށެ ޖެހުނީ
 80. ފެހިފެހި އާޒާދީ
 81. ފެންނާތީ ބަލަންޏާ ލޯބިން
 82. ފެނުނީ ހާދަ ބޭނުންވާ ތަސްވީރެކޭ
 83. ފިކުރާ ޚިޔާލު ކުރީ ހުރެދޭށޭ
 84. ފިނި ފިނި ރެއަކައު
 85. ފިޔަ ރީތި ކަމުންނޭ
 86. ޤައުމަށް އައި މިނިވަން ނޫރާނީ
 87. ގިސްލެވޭ މިޙާލުގާ
 88. ގިސްލުމާ ވޭނުގާ
 89. ގޯހެއް
 90. ގޯޅި ގޯޅި ކަންމަތިން
 91. ހާދަ ދޭ ހިތް ވެޔޭ ލޯބިން
 92. ހާދަ ހިތުގާ ޖެހޭ
 93. ޙާލު އަހާލީ
 94. ހަދިޔާ
 95. ހައިރާން ނުވޭހޭ އޭނާ
 96. ހަލަބޮލި
 97. ހީލަނީ އަޑުއަހާ
 98. ހީލުން ތި ފޮރުވީ ލަދުންހޭ
 99. ހޭވާ ހޭވާ
 100. ހިނގާ ހޯދަމާހޭ ތަރައްޤީ
 101. ހިތާ ރޫޙުން
 102. ހިތާމައިގެ ކަނޑުގާ
 103. ހިތަކުން ފިލާ ނުދާނޭ
 104. ހިތި ވޭނެއްގާ
 105. ހިތުގާވާ ހަނދާނެއް
 106. ހިތުގައިވާ ލޯބި ކިޔައިދީ
 107. ހިތުގެ ހިތުގެ ވިންދުން
 108. ހިތް ހަދިޔާ ކޮއްފާ
 109. ހިޔަލަށް އެ ގުލްޝަނުގެ އަދިވެސް ދާހިތޭ ވަނީ
 110. ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ
 111. ހިތް މަތަނުވޭ ތެޅޭވަރުން
 112. ހިތްރޯތީ ކެތްނުވޭ
 113. ހިތް ރޮއްވާލަދިން ފަރިކަމޭ
 114. ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ
 115. ހޫރު ކަނބާފުޅު
 116. ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން؟
 117. ހުވަފެން ދެކޭނީ
 118. ހުވަފެން ހަޤީޤަތޭ މީ
 119. އިހުސާސް
 120. އިޤުރާރު ކޮބާހޭ
 121. އިރު އޮއްސުމުން
 122. އިޝާރާތްހޭ ކުރީ
 123. ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ
 124. ޢިޝްޤު ނުވިނަމަ ދޭހުގާ
 125. އިސްތަށިން މޫނުތި ފޮރުވާލީހޭ
 126. އިސްވެދިން ފޮނިލޯބި ކޮބާ
 127. ޖާދޫގާ
 128. ޖާޒުބި އަސަރު
 129. ޖައްވުގެ ތެރެއިން ފެނުމުން
 130. ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ
 131. ޖިސްމާއި މޭ
 132. ޖިސްމު ނެތިގެން ގޮސް ހަފުސް
 133. ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯބި
 134. ކާއިނާތޭ އެކީ އަންތަރީސް ވީ
 135. ކާކު އައިމާހެ މި ރޯނާވެ ހިތަކު ބާރު ނެތީ
 136. ކާލާ މަންނަ
 137. ކައިވެނީގެ އަމާޒު
 138. ކައިވެންޏަށް ރަން – ފަތިހު ފިނީ
 139. ކަލާ މިއަދު ތިހިރީ
 140. ކަޅު ސޮރު
 141. ކަޅު ބުޅާ
 142. ކަނބިއްޔާ
 143. ކަނބުލޯ މަގޭ ރީއްޗޭވާ
 144. ކަންޒު ދޮންކަމަނަ
 145. ކަރުތާފެނުން ހޯދި ރަންލޯބި ތޯތާ
 146. ކީއްވެހޭ ނިވާވަމުން އެ ހަނދު ފިލީ
 147. ޚަތިމް ކުރިހާލޯތަކުން ރޮވިދާނޭ
 148. ކިޔާލަދީ ކިޔާލަދީ
 149. ކޯތާފަތުގާ ވީތި ނިޝާން
 150. ކުދި ޖަޒީރާ
 151. ކުލަ ޔެލޯ
 152. ކުރާތީ ދެން އަސަރު
 153. ކުރަންވީ ހަނދާނާއި ޒިކުރާތަކޭ މީ
 154. ކުރަނގި ދެލޯ
 155. ކުރީގާ ލޯބިވޭ ބުނެފާ
 156. ލަދުން ދުރަށް ދާތީ ކަލާ
 157. ލޯބިކަން
 158. ލޯބިން ގުޅޭ ދެހިތެއް ސަފުން ވަކި ކުރެވިދާނޭތޯ؟
 159. ލޯބިވާޔާ ނުލާ
 160. ލޯފަން ކުއްޖެއްގެ ހިތުގެ ސާބިތުކަން
 161. ލޮލުގެ ޖަޒުބާތުން.. ގަތުލު ނުކުރާށޭ
 162. ލޮލުން އޮހޮރޭ ކޯރު
 163. މާ ކަނޑުގެ މެދުތެރޭ
 164. މާތް ހޫރެކޭ ތީ
 165. މަލާ ފެނިފަ
 166. މަލާ ފޮޅޭ ތާޒާ
 167. މަންމާ މިދޭ އިޙުތިރާމް
 168. މަންޒިލް ތިޔޭ
 169. މަރިޔާދު އާ ވާ
 170. މަރުވެދާނޭ
 171. މީ ވީގޮތޭ
 172. މެންދުރަށް ދަރުކޮށުމަށް
 173. މިދެ ހިތް އަލަކުން ނުގުޅޭނޭ
 174. މި ޅެން
 175. މި ރާއްޖޭގެ ސާފު ވައި
 176. މިފަދަ ރަޙުމަތް ހިތެއް މަޑުމޮޅި
 177. މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ
 178. މިފުރާނަ ދެން ޙަޔާތާ
 179. މިލަ މިލަ ހަނދުވަރު
 180. މިނިވަން ވަޔާ
 181. މިސްކިތު ވަކަރު
 182. މޫނޭ ތިއީ ހިތް އެދޭ
 183. ނަން ރީތި ގޮތުގާ
 184. ނަސޭޙަތްތެރި ވަމޭ ހުރިހާ ކުދިންނަށް
 185. ނެތުމުގެ ތެރެއިން މި ޢާލަމް
 186. ނެތުނީހޭ މިއަދު ބޭނުން
 187. ނިކަމެތި ފަޤީރުންނަށްޓަކައި (ޒަކާތް)
 188. ނުދާނޭ މިރޭގެ ހަނދާންތައް
 189. ނުދާނޭ މިރޭގެ ހަނދާންތައް
 190. ނުދާށެ ދޫކޮށްފާ ލޯބިވާ
 191. ނުކުޅެދޭ ޙާލުގާ
 192. އޯ ވަޒަން
 193. އޯގާވީތީހޭ
 194. އޯގާވެރިވޭ ލޯބިވާ
 195. އޮތަކަސް މާ ކަނޑު
 196. ރަޙުމަތުގެ ރަންތަރި އުދަރެހުން
 197. ރައިވަރެއް ހެދީމާ
 198. ރަމްޒު މި ޤައުމީ
 199. ރަން ލޯތްބަކީ
 200. ރީތި ހަނދުވަރު
 201. ރީތި ހަނދެކޭ ނުބުނެވޭނެހޭ؟
 202. ރީތި ނަލަ ނަލަ ހަނދެއް ކުރި އަލީގާ
 203. ރީތިކަން
 204. ރީތީ ހީލީމާ
 205. ރޯޅި
 206. ރޮއެފާ ކަލާ
 207. ރޯޅިން ޖެހޭ ވައި
 208. ރުހި ކުރަމޭ އާދޭސް
 209. ސާދާ މިޒާޖު
 210. ސިއްރު
 211. ތަދާ ވޭނުގާ
 212. ތަޤުދީރުގާ މިހެންވީ
 213. ތި ރީތި މޫނު
 214. ތި ލޯތްބަށް ހިތް ކިޔާލީމާ
 215. ތިޔަހިތް އަދު ނަސީބުގާ ނެތްއިރު
 216. ތިޔަ ކަޅިރަވައިން
 217. ތޫނު ދެލޮލާ ރިވެތި މޫނުފެނުމާއެކީ
 218. އުޑުން ތަރިތަށް
 219. އުލްފަތުގެ ގުލްޝަން
 220. އުޅޭއުޅެފަ
 221. އުޝާ
 222. ވާނޭ ކައިރީގާ
 223. ވާތީ މަ ކައިރީގާ
 224. ވާތީ ފާރު
 225. ވާތީ ހަނދާނޭ
 226. ވަކިވީ އަސަރާ މަންޒަރު
 227. ވަސްވާސް
 228. ވޭނުގާ ކުރާ ދުޢާ
 229. ވޭނުގާ ހުންނަން މިހާ
 230. ވިދާ ގުރަހައިގެ ތަރިތައްވެސް
 231. ޔާ ޒަލްޖަލާލީ
 232. ޔާ މަރްޙަބާ ޔާނޫރަ ޢައިނީ މަރްޙަބާ
 233. ޔާނަބީ ތިޔައޭ ވިމާތް ޢަރުޝީގެ އައުލާ ނޫރަކީ
 234. ޔާރާ އަހާށޭ އާޝިޤް މަގޭ ތީ
 235. ޔާރު ބުނެލާށޭ
 236. ޔާރުގެ ނަލަކަން
 237. ހިތްއެދޭހާ ކަމެއްގާ
 238. ޖާދޫގަރު ދޭތީއަނިޔާ
 239. ލިބޭތޯ ދުޢާ ކުރި ޢަޝީގާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

64 ލަވަ

10

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

މަދަޙަ

26 ލަވަ

2

ޤައުމީ ލަވަ

11 ލަވަ

3

ދޯނި

7 ލަވަ

4

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

5

ފުރާނަ

6 ލަވަ

7

ގުގުރި

4 ލަވަ

8

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

9

ލައިލާ

1 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ހުޔާމް

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ގޯހެއް

އުނޫޝާ ޢިމާދު

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ސޫރަ

ޓްރިއޯ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޗާލޭ

އަޙްމަދު ނަޝީދު

އެންމެ މަޤުބޫލު:

އެންވަގުވީ