މަލެކޭ ތިއީއޭ މަލަކީ މަލެކޭ ތިއީއޭ މަލަކީ އަސްލު ކިޔައިދީ ނަސްލު ކިޔައިދީ ހޫހުހުހޫ މަލެކޭ އެއްފަދަ ނާޒުކު މުނިޔާ އެންގީ މަގުސަދު ގުޅުމޭ މިކިޔާ އަސްލު ކިޔާދީ ނަސްލު ކިޔާދީ ރޫހު ދިރުވީ މިރޭ އަސްލު ކިޔާދީ ނަސްލު ކިޔާދީ ރޫހު ދިރުވީ މިރޭ ލޯބިވެވޭތީ ދޭތޯ ރަސްތާ އައިމީ ރުހި ދީވާނާވީ އެތަކެއްރޭ އިންކާރުވެލާފާ ނިޢުމަތެކޭ އަދު ހޯދޭމީ ލޯބިވެވޭތީ ދޭތޯ ރަސްތާ އައިމީ ރުހި ދީވާނާވީ އެތަކެއްރޭ އިންކާރުވެލާފާ ނިޢުމަތެކޭ އަދު ހޯދޭމީ އޯ.... ހޯ.............. މަލެކޭ އެއްފަދަ ނާޒުކު މުނިޔާ އެންގީ މަގުސަދު ގުޅުމޭ މިކިޔާ އަސްލު ކިޔާދީ ނަސްލު ކިޔާދީ ރޫހު ދިރުވީ މިރޭ އަސްލު ކިޔާދީ ނަސްލު ކިޔާދީ ރޫހު ދިރުވީ މިރޭ އޯ.... ހޯ.............. އޯ.... ހޯ.............. ނެތި އަނިޔާގާ ޙާލުމަވީތީ ފިތި ދުނިޔޭންނޭ އޭރު ދިޔައީ ރޯނާ ނިންޖާ ފޫހިމަފިލުވީ ދިނުމުންތާ ހަންހާރު ނިޔާ ނެތި އަނިޔާގާ ޙާލުމަވީތީ ފިތި ދުނިޔޭންނޭ އޭރު ދިޔައީ ރޯނާ ނިންޖާ ފޫހިމަފިލުވީ ދިނުމުންތާ ހަންހާރު ނިޔާ ހޯ.............. މަލެކޭ އެއްފަދަ ނާޒުކު މުނިޔާ އެންގީ މަގުސަދު ގުޅުމޭ މިކިޔާ އަސްލު ކިޔާދީ ނަސްލު ކިޔާދީ ރޫހު ދިރުވީ މިރޭ އަސްލު ކިޔާދީ ނަސްލު ކިޔާދީ ރޫހު ދިރުވީ މިރޭ އަސްލު ކިޔާދީ ނަސްލު ކިޔާދީ ރޫހު ދިރުވީ މިރޭ ހޯ.............. މް..............

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.