ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ކަރުތާފެނުން ހޯދި ރަންލޯބި ތޯތާ

ޢަލީ ރަމީޒު

2.55 ހާސް ފަހަރު ބަލައިފި

ކަރުތާފެނުން ހޯދި ރަންލޯބި ތޯތާ
އެކު ލޯބިން އުޅެފާ ވަކިވެވި ދިޔައީއޭ
ފަރިކަން އެވާ މޫނު ހުވަފެނު ފެނޭތީ
ކުރި ފުން އަސަރުގާ ދަތިހިތް ވަނީއޭ

ރޮދިނުލާ އެޅި ގިނަގުނަ ތަވީދޭ
މުންޒާނި ކުކުމުން ދުންވެސް އެޅީމޭ
ކަށިމާ ބިނދޭތޯ ނަދުރެއްބުނީމޭ
ކަޅުވަކަރު ވަޅިއެއް ލިޔެވެސް ހެދީމޭ
ކަރުތާފެނުން ހޯދި ރަންލޯބި ތޯތާ
އެކު ލޯބިން އުޅެފާ ވަކިވެވި ދިޔައީއޭ

ވަސްދުވާ ކަޅު މާވަހަރު ހޯދާ
ވަރުވާކަނަށް ލިޔެ މަސްދަތް ޖެހީމޭ
ގަސްދޮށުކަމެއްތޯ އަކަވެސް ޖެހީމޭ
އެދުރުންބުނޭ އަދި ހުއްޓާނުލާށޭ
ކަރުތާފެނުން ހޯދި ރަންލޯބި ތޯތާ
އެކު ލޯބިން އުޅެފާ ވަކިވެވި ދިޔައީއޭ

އައްސަވާށޭ މިތުރާ ބުނަންހޭ
ހެދިހާ އެފަންޑިތަ ދާތީވެ ބާކީ
ކުރެވޭ ހިތާމައިގަ ހިތްދަތި ރޮވޭތީ
އެދި ލީބި ފަހަތުން އާދޭސް ވެވޭނޭ
ކަރުތާފެނުން ހޯދި ރަންލޯބި ތޯތާ
އެކު ލޯބިން އުޅެފާ ވަކިވެވި ދިޔައީއޭ

ކިޔުންތެރިޔާގެ ލަވަތައް

އަލްބަމްގެ ލަވަތައް

 1. އާދޭސް ކުރީމޭ މިތާ
 2. އާވާ ހަނދާނޭ އާޝިޤް ނަޒަރުދޭ
 3. އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ
 4. އަހަރެން މިވާ ލޯތްބަށްޓަކައި
 5. ބީހޭ ހިތްވޭ އަތުގާ
 6. ބުނެބަލަ ލަދުގަނެފާ
 7. ބުނެ ރޮވެނީއޭ
 8. ދަނީ ދަނީ މެރިގެން ލޯ
 9. ދެފުރާނަ އެކުވެފާވާ
 10. ދީފާ ލޯބި ފާޅުގާ
 11. ދިމާވޭތޯ އެ
 12. އެހާ ރީއްޗޭ ކަލާ ބުނަމޭ
 13. އެރޭ ހާދަ ލޯބިން
 14. އޭ މިރޭ އުދާސްތަކުން
 15. އޭ ހާދަ އެދެން
 16. ފަތިހު ފަރިވި މާތަށް
 17. ފެނުނީ ހާދަ ބޭނުންވާ ތަސްވީރެކޭ
 18. ފިނި ފިނި ރެއަކައު
 19. ހާދަ ދޭ ހިތް ވެޔޭ ލޯބިން
 20. ހާދަ ހިތުގާ ޖެހޭ
 21. ހާދަލޯބިނޭ ހިނިތުން ވަނިއްޔޭ އޭނަ
 22. ހައިރާން ނުވޭހޭ އޭނާ
 23. ހެޔޮ ޙާލުގާ ކަލާތިހެން
 24. ހިތި ވޭނެއްގާ
 25. ހިތުގާވާ ހަނދާނެއް
 26. ހިތުގައިވާ ލޯބި ކިޔައިދީ
 27. ހިތް ރޮއްވާލަދިން ފަރިކަމޭ
 28. ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ
 29. ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން؟
 30. ހުވަފެން ދެކޭނީ
 31. އިޙުސާސް ވަނީ
 32. ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ
 33. އިސްވެދިން ފޮނިލޯބި ކޮބާ
 34. ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ
 35. ކަލާ ފެނުނީމާ
 36. ކަރުތާފެނުން ހޯދި ރަންލޯބި ތޯތާ
 37. ކިޔާލަދީ ކިޔާލަދީ
 38. ލަދުން ދުރަށް ދާތީ ކަލާ
 39. ލޮލުން އޮހޮރޭ ކޯރު
 40. މާތް ހޫރެކޭ ތީ
 41. މަރިޔާދު އާ ވާ
 42. މަރުވެދާނޭ
 43. މި ރާއްޖޭގެ ސާފު ވައި
 44. ނަން ރީތި ގޮތުގާ
 45. އޯގާވީތީހޭ
 46. ރީތީ ހީލީމާ
 47. ރޮއެފާ ކަލާ
 48. ސާދާ މޫނޭ މޫނޭ ތީ
 49. ސާދާ މިޒާޖު
 50. ތިޔަ މަލުގާވާ
 51. ވާތީ މަ ކައިރީގާ
 52. ވަސްވާސް
 53. ވޭނުގާ ކުރާ ދުޢާ
 54. ވޭނުގާ ހުންނަން މިހާ
 55. ޔާ ޒަލްޖަލާލީ
 56. ޔާރުގެ ނަލަކަން
 57. ޖާދޫގަރު ދޭތީއަނިޔާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

57 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ނަން ނޭނގޭ

147 ލަވަ

2

މަދަޙަ

17 ލަވަ

3

4

ދޯނި

7 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

6

ފުރާނަ

6 ލަވަ

8

ލައިލާ

1 ލަވަ

9

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ހުޔާމް

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ގޯހެއް

އުނޫޝާ ޢިމާދު

3 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ސޫރަ

ޒީރޯ ޑިގްރީ އެޓޯލް

7 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އެންވަގުވީ

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ކުދި ޖަޒީރާ

މުޙަައްމަދު ޢަބްދުލް ޣަނީ

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އިރު އޮއްސުމުން

ފަރުހާދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މިފުރާނަ ދެން ޙަޔާތާ

އާމިނަތު ޝާނީ

0 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ބަތޫލް އަޙްމަދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އިހުސާސް

ޖަމީލާ ޙަސަން

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ނެތުނީހޭ މިއަދު ބޭނުން

ޙުސެއިން ޢަލީ

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ހިނގާ ހޯދަމާހޭ ތަރައްޤީ

ޝިފާ ތައުފީޤު

6 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ

ޝަންމޫނު މުޙައްމަދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ސިއްރު

ޔުނިކޯ ބީޓްސް

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޔާރު ބުނެލާށޭ

މަރިޔަމް މައީޝާ

0 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޢައިޝަތު ޝާދާ

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ކަރުނައިން ދެލޯ މި ފުރެނީ

ޝަފީޤާ

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ

އިބްރާހިމް މަޙުމޫދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މަންމަ

ޝަލަބީ އިބްރާހިމް

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މަންމާ މިދޭ އިޙުތިރާމް