ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

އޯގާވީތީ ހޭ ކަރުނައިން ބަދަލް ހޯދޭނީ މީ ދުނިޔޭގާ ބަދަލް ދޭ ގޮތް ހޭ ކިޔާ ދޭނީ ކީކޭ އަންގައިދީ ހިއްޔް ހޯދޭ ހޭ މީ ދުނިޔޭގާ ބަދަލް ދޭ ގޮތް ހޭ ވޭނޭ މިއީ ބަރުބާދުވާ ރޮއެ ރޮއެ މި ހިއްޔް ރޫޅި ދާހާ ވޭއޭ ދީފާ މި ގެއްލުން ފަހުން ރޯނޭއޭ ނޫޅޭށެ ހައްލަން ތިއީ އާދަ އޭ ޖާނާ ހިތާ ދިން ލޯބިވާ ނޭދޭ ވަފާ ދެން މި ތަޤްދީރު ހޭ މީ ދުނިޔޭގާ ބަދަލް ދޭ ގޮތް ހޭ އިންސާފަކީ އޮޅުވާލުމޭ ނޫނީ މި ލޯބިން ވި މަޖުބޫރު ހޭ މިވޭނީ އުދާހާ ލިބޭތީ ޝަޒާ އޮތީ މަރުގެ ދާނޭ ހަންދާނޭ ވަނީ ލިބުމޭ ނެތީ ބުނެވޭނޭއޭ ވީ ގޮތް އެންގޭތީ ބަދަލް ވާނެ ހޭ

ކިޔުންތެރިޔާ

ޢަލީ ރަމީޒު

 1. އާދޭސް ކުރީމޭ މިތާ
 2. އާނއޭ ހިތާމައިން މިލިބޭ
 3. އާވާ ހަނދާނޭ އާޝިޤް ނަޒަރުދޭ
 4. އާވެދާ އާވެދާ
 5. އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ
 6. އަބަދު ތިޔަ ލޯބި ކަލާ ވާނަންހޭ؟
 7. އަދު މިވީ ކީއްހެދެން ހިތް ޖެހިލުން ވަނީ
 8. އަހަރެން މިވާ ލޯތްބަށްޓަކައި
 9. އައިޝާ
 10. ބައްޕަ ދޭ ހެޔޮހާ ނަޞޭޙަތް އަޑުއަހާށޭ ދަރިފުޅާ
 11. ބީހޭ ހިތްވޭ އަތުގާ
 12. ބުނެބަލަ ލަދުގަނެފާ
 13. ބުނެ ރޮވެނީއޭ
 14. ދަނީ ދަނީ މެރިގެން ލޯ
 15. ދަތުރު ފެށީމޭ
 16. ދެފުރާނަ އެކުވެފާވާ
 17. ދީފާ ލޯބި ފާޅުގާ
 18. ދެކެލާހިތޭ ވަނީ
 19. ދިމާވޭތޯ އެ
 20. ދޮން ގޮމަޔެއް
 21. ދޫކޮށްމަދިޔައިމާ މަހެފިލްދެން
 22. އެހާ ރީއްޗޭ ކަލާ ބުނަމޭ
 23. އެރޭ ހާދަ ލޯބިން
 24. އޭ މިރޭ އުދާސްތަކުން
 25. އޭ ހާދަ އެދެން
 26. އޭރުގެ ފުންހަނދާން ގެނުވަޔޭ ރަންޒަމާން
 27. ފަތިހު ފަރިވި މާތަށް
 28. ފެނުނީ ހާދަ ބޭނުންވާ ތަސްވީރެކޭ
 29. ފެށީ ދަތުރު
 30. ފިނި ފިނި ރެއަކައު
 31. ފުން އަސަރުގާ މިހިތް
 32. ގަސްތުގާ ކިޔާދެމޭ ހިތް އެދޭތީ ޚަބަރު
 33. ހާދަ ލޯތްބޭ ހާދަ ނަލައޭ
 34. ހާދަ ދޭ ހިތް ވެޔޭ ލޯބިން
 35. ހާދަ ހިތުގާ ޖެހޭ
 36. ހާދަ ލޯބިންނޭ ހިނިތުން ވަނީއެ އޭނަ
 37. ހައިރާން ނުވޭހޭ އޭނާ
 38. ހަނދާނުން މި ޚިޔާލު ތަކުގާ
 39. ހީލާފާ ނުދޭ ލޯބިވާ
 40. ހީލަތުގާ މުޅިން
 41. ހެޔޮ ޙާލުގާ ކަލާތިހެން
 42. ހިތި ވޭނެއްގާ
 43. ހިތުގާވާ ހަނދާނެއް
 44. ހިތުގައިވާ ލޯބި ކިޔައިދީ
 45. ހިތް މިއޮތީ ދޭހިތުން ނަގާފާ ކަލާއަށް
 46. ހިތް ރޮއްވާލަދިން ފަރިކަމޭ
 47. ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ
 48. ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން؟
 49. ހުވަފެން ދެކޭނީ
 50. އިޙުސާސް ވަނީ
 51. އިންސާފަކީ ކޮބާ؟
 52. އިންޒާރު ތާއޭ ތިދެނީ
 53. ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ
 54. ޢިޝްޤުގާ ވޭނީ އުދާހުން
 55. އިސްވެދިން ފޮނިލޯބި ކޮބާ
 56. ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ
 57. ކަލާ ފެނުނީމާ
 58. ކަލާޔަށް މިހިތް ލޯބިވީތީ ދިނީމޭ
 59. ކަރުތާފެނުން ހޯދި ރަންލޯބި ތޯތާ
 60. ކިޔާލަދީ ކިޔާލަދީ
 61. ކޮބާ ކުރީގެ ހުވާތައް
 62. ކުރީގާ ލޯބިވޭ ބުނެފާ
 63. ލަދުން ދުރަށް ދާތީ ކަލާ
 64. ލައްވާށިއޭ ރަޙްމަތް މިތާ
 65. ލޯބީގެ ކުރަނީ ދުޢާއޭ
 66. ލޮލަކަށް ނިންޖެއްނާދޭ
 67. ލޮލުން އޮހޮރޭ ކޯރު
 68. މާތް ހޫރެކޭ ތީ
 69. މާކުރިން ވަޢުދު ވީހޭ
 70. މަރިޔާދު އާ ވާ
 71. މަރުވެދާނޭ
 72. މަޢުނަވީ ޢާލަމުން، ހަނދު ދައުރުވަނީ ލޯބިންނޭ
 73. މީ ފުރާނައިން ވެވޭ ވަޢުދެކޭ
 74. މި ރާއްޖޭގެ ސާފު ވައި
 75. މިއީ އަދު ނަސީބޭ
 76. މިތުރާގެ ލޯބި ރަން ހަނދާން ހިތަކުންފިލައިނުދާނޭ
 77. މޫނު ނުފޮރުވާށެ މަގޭ ރީތިވި ރާނީ
 78. ނަން ރީތި ގޮތުގާ
 79. ނެތޭ އުފާ ދުނިޔޭން
 80. ނުދާށޭ އެކަނިވެރި ކޮއްފާ
 81. ނުދާށޭ މަގޭ ލޯބިވާދެން
 82. ނުލިބޭނެހޭ އަލުން އެހީ
 83. ނުވަމަސް ދުވަހުގެ ގަދަ ވޭނުގައި
 84. އޯގާވީތީހޭ
 85. ރާއްޖޭގެ އުފަލާ އަރާމަކީ
 86. ރީތީ ހީލީމާ
 87. ރޭ ނިދީގާވެސް ދުށީމޭ
 88. ރޮއެފާ ކަލާ
 89. ސާދާ މޫނޭ މޫނޭ ތީ
 90. ސާދާ މިޒާޖު
 91. ސާދާ ތި މޫނާ ލޮލާ
 92. ސަލާމާތް ޞިއްޙަތެއްގައި ލެއްވުމީ މާތް ރަޙްމަތެއްނޫންތޯ
 93. ތިޔަ މަލުގާވާ
 94. އުފާވީ ރާސްތާވީ ނުހަނު ދުރުގާވީ
 95. ވާރޭ ވެހެން ފެށީއޭ
 96. ވާތީ މަ ކައިރީގާ
 97. ވަސްވާސް
 98. ވޭނުގާ ކުރާ ދުޢާ
 99. ވޭނުގާ ހުންނަން މިހާ
 100. ވިންދާ ލޭގާ
 101. ޔާ ޒަލްޖަލާލީ
 102. ޔާރު ތިއެ މިހިތުގެ ޝިފާ
 103. ޔާރުގެ ނަލަކަން
 104. ޖާދޫގަރު ދޭތީއަނިޔާ
 1. އާ މޫނެކޭ ކުރިން ނޭނގޭ
 2. އާބެރު ޓޮއް ޓޮއް ބާބެރު ޑަން ޑަން
 3. އާދަކޮށް މިމަގުން
 4. އާދެ ތިޔަ ޢިނާޔަތޭ
 5. އާދޭ މިއަދު ދާން
 6. އާދޭ ޔާރާއޭ
 7. އާދޭސް
 8. އާދޭސް ކުރީމޭ މިތާ
 9. އާނއޭ ހިތާމައިން މިލިބޭ
 10. އާ ކުއްޖެކޭ ދަސްވީފަހުން
 11. އާލާވެދާ މީ ހަނދާން
 12. އާޝިޤާ - ފަރިފަރި ތިމޫނުގެ މަސްތުގަ
 13. އާވާ ހަނދާނޭ އާޝިޤް ނަޒަރުދޭ
 14. އާވެދާ އާވެދާ
 15. އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ
 16. އަބަދު ތިޔަ ލޯބި ކަލާ ވާނަންހޭ؟
 17. އަދު މިކުރީ ސާފު ޢިބާރާތުން
 18. އަދު މިވީ ކީއްހެދެން ހިތް ޖެހިލުން ވަނީ
 19. އަހަންނަށް ލޯބި ކުލުނެއްދީ
 20. އަހަރެން މިވާ ލޯތްބަށްޓަކައި
 21. އަހަރެންގެ ހިތް އަދު މޮޔަވަނީ
 22. އަހަރެންގެ ރީތި ހުދުހާ
 23. އައިޝާ
 24. އަކިރި ދެމޭ
 25. އަލިފުތު
 26. އަމާންކަން މި ހޯދާ
 27. އަނިޔާގެ ސުމާރެއްނެތެ ދިން އާހުގެ ރޭގާ
 28. އަރިހަށް ކަލާގެ ފޮނުވާ
 29. އަސްލު އަތުގާ ބީހިލާ ބޮސްދީ ހަދާހާ ލޯބިވޭ
 30. އަސްލު ޙާލަތު
 31. އައްސަވާންދޭ ދުޢާ އަޅުގެ ޔާޒަލް ޢުލާ
 32. އަސްތާ ތިޔަ މޫނޭ ހުވަފެނުން ދުށީ ރޭގާ
 33. ބަދަލުވަމުން އައި ޒަމާން
 34. ބަދުނާމުވި ލޯބި
 35. ބަކަރި
 36. ބަލަ ބަލަ
 37. ބަލާލީމާ ލަދުން
 38. ބައްޕަ ދޭ ހެޔޮހާ ނަޞޭޙަތް އަޑުއަހާށޭ ދަރިފުޅާ
 39. ބައްޕައެކޭ
 40. ބައްޕަގެ ލޯ
 41. ބަޔަކު ބޯލަނބާތޯ މާލޭ އަރާ
 42. ބީހޭ ހިތްވޭ އަތުގާ
 43. ބީހިލާ
 44. ބީވެދާނެބާ؟
 45. ބޭކާރު ލޯބި ވީމާ
 46. ބޭނުމޭ ނުބުނަން އުޅެންޏާ
 47. ބޭނުމޭ އިޝްޤާ އޭގެ މޭވާ
 48. ބޭނުން ވަނީ ޔާރާ
 49. ބޭނުންވީމާ ބިނދެލެވޭތޯ
 50. ބިކަ ޙާލު
 51. ބިންމަތީގާ
 52. ބޯޅަ ކިންކިރި މާ
 53. ބުލްބުލް އެހީ ދޭނުހޭ
 54. ބުނެބަލަ ލަދުގަނެފާ
 55. ބުނެ ރޮވެނީއޭ
 56. ބުނެވޭތޯ
 57. ޗާލޭ
 58. ޗަކަ
 59. ޗާންދަނީ މާ ފަރިވާ
 60. ޗިސް ޗިސް
 61. ދާންވީހެ މަރުވެގެން
 62. ދަނީ ދަނީ މެރިގެން ލޯ
 63. ދަނީހޭ އައިސްބަލާ ބުނެލަދީބާލާ އަނގައިން
 64. ދަތުރު ފެށީމޭ
 65. ދައުރުވާ މިހަނދާންތައް
 66. ދީފާ ލޯބި ފާޅުގާ
 67. ދީފާ އެހިތް ފަރުދާ
 68. ދީފާ ހިތާމޭ އާދޭސް ކުރީމޭ
 69. ދީފާ ހިތް މަގޭ ވަމޭ
 70. ދީފާ ތި ލޯތްބާ
 71. ދީފީމޭ
 72. ދެކޭ ހިތްވޭ ނިކަން
 73. ދެމޭ އަމޭ މިހިތޭ
 74. ދެންނެވީމޭ ގިސްލާ ރޮއެރޮއެފާ
 75. ދެވެނީ ލޯބިން ބެހިގެން އޮޔާ
 76. ދެވޭ ވައްތަރަކީ ރޫޙު މަގޭ
 77. ދޭނުހޭ ކަލާ
 78. ދޭށެ މިބުނާ ލޯބި
 79. ދޭށޭ ހިތުގެ މަޤާމު
 80. ދޭށޭ ތި އަސަރު
 81. ދިއްލާލި ހަނދު
 82. ދިމާވޭތޯ އެ
 83. ދިން ތަދާ ވޭނާ ސަޒާ
 84. ދިނީ ޒަހަރު މިތުރާ
 85. ދިވެހި ޤައުމީ ޒުވާނުން ކެރޭ
 86. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޙައުލަކީ
 87. ދިޔަވަތް ރަނގަޅު އޮޑި
 88. ދޮން ގޮމަޔެއް
 89. ދޮން ކަމަނަ ލޯބި ދެންޏާ
 90. ދޮން ކަނބުލޮ ނިދާލާށޭ
 91. އެމާ ނުބިނދެވުނު ގަހުގެ ކަށި ގިނަ ކަމުން
 92. އެވާރެއާ ތެމި ފޯވީ ހަނދާން ނެތީހެ ކަލާ
 93. އެދެމޭ ކަލާޔާ ގާތުގާ ވުމަށް
 94. އެދޭނަމަ ލޯބި ވާންވީވެސް
 95. އީމާނޭ ހިތުގާ އާލާވަނީ
 96. އެހާ ރީއްޗޭ ކަލާ ބުނަމޭ
 97. އެހޯދި އުފާތަކާ
 98. ޢީދު އައީ ހިނިތުން ވަމުން
 99. އެކަނިވެރިކަން ވަނީ ހިތަށް ލިބިފާ
 100. އެޅި މި ކަނޑުމަތި
 101. އެ މަގޭ ހިތުގެ ޒުވާން
 102. އެންވަގުވީ
 103. އެރޭ ހާދަ ރުއީމޭ
 104. އޭ މިރޭ އުދާސްތަކުން
 105. އޭ ބަޅިނދާ މާބުރާ ކޮކާލާ
 106. އޭ ހާދަ އެދެން
 107. އޭރު ދިންހާ އުފާ
 108. ފާޅުގަ ހިތް މިދެނީ ހިފާބަލާ
 109. ފަހު ޒަމާނުގެ ރަސޫލާ
 110. ފަޖުރުލީ ފަތިހަކަށް ނަޔާ އަމާން
 111. ފަނު ދުންމާރި
 112. ފަރިކަމާއި ޗާލުކަމޭ
 113. ފަރިވާހާ
 114. ފަށަން
 115. ފަތިހު ފަރިވި މާތަށް
 116. ފަތިހުގެ މުދިމާ
 117. ފީނާށެ ޖެހުނީ
 118. ފެހިފެހި އާޒާދީ
 119. ފެނިގެން ތިހެން އައީމާ
 120. ފެންނަހިނދު ކޮންމެ ތާކުން
 121. ފެންނާތީ ބަލަންޏާ ލޯބިން
 122. ފެންނަނީ ސޫރަ ދެލޮލުން
 123. ފެނުމުން ގޮވާލީ ލޯބިވާތީ
 124. ފެނުނީ ހާދަ ބޭނުންވާ ތަސްވީރެކޭ
 125. ފެށީ ދަތުރު
 126. ފިކުރާ ޚިޔާލު ކުރީ ހުރެދޭށޭ
 127. ފިނި ފިނި ރެއަކައު
 128. ފިޔަ ރީތި ކަމުންނޭ
 129. ޤައުމަށް އައި މިނިވަން ނޫރާނީ
 130. ގިސްލެވޭ މިޙާލުގާ
 131. ގިސްލުމާ ވޭނުގާ
 132. ގޯހެއް
 133. ގޯޅި ގޯޅި ކަންމަތިން
 134. ގޮމާ ކުރިކީލަ
 135. ގޮވިއްޖެ ނަދުރު މިރޭ
 136. ހާދަ ލޯތްބޭ ހާދަ ނަލައޭ
 137. ހާދަ ދޭ ހިތް ވެޔޭ ލޯބިން
 138. ހާދަ ހިތުގާ ޖެހޭ
 139. ހާދަ ލޯތްބެއްވެޔޭ ޢާޝިޤާ
 140. ހާދަހާ ޢިބުރަތެއް ދުނިޔެ ލިބިދީފިއޭ
 141. ޙާލު އަހާލީ
 142. ހަދިޔާ
 143. ހައިރާން ނުވޭހޭ އޭނާ
 144. ހައިރާންވެފައޭ
 145. ޙައިރާންވޭ ސޫރަވަނީއޭ
 146. ހަލަބޮލި
 147. ހަނދާނުން މި ޚިޔާލު ތަކުގާ
 148. ހަނދަކީ ކަލާ ކަމުގައި ވިޔަސް
 149. ހެދޭތަން ފެންނަނީ ގުލްޝަން
 150. ހީލާފާ ނުދޭ ލޯބިވާ
 151. ހީލަނީ އަޑުއަހާ
 152. ހީލަތުގާ މުޅިން
 153. ހީލުން ތި ފޮރުވީ ލަދުންހޭ
 154. ހޭވާ ހޭވާ
 155. ހިނގާ ހޯދަމާހޭ ތަރައްޤީ
 156. ހިނިތުން ވެލާށޭ ކަލާ
 157. ހިތާ ރޫޙުން
 158. ހިތާމައިގެ ކަނޑުގާ
 159. ހިތަކުން ފިލާ ނުދާނޭ
 160. ހިތި ވޭނެއްގާ
 161. ހިތުގާ ޖަހާ ވިންދުން
 162. ހިތުގާވާ ހަނދާނެއް
 163. ހިތުގައިވާ ލޯބި ކިޔައިދީ
 164. ހިތުގެ ފިނިކަން ލިބޭ ލޯތްބަކީ
 165. ހިތުގެ ހިތުގެ ވިންދުން
 166. ހިތުގެ ވޭނީ އަޑޭމީ އަހާށޭ
 167. ހިތް ހަދިޔާ ކޮއްފާ
 168. ހިޔަލަށް އެ ގުލްޝަނުގެ އަދިވެސް ދާހިތޭ ވަނީ
 169. ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ
 170. ހިތް ބޭނުމޭ ދުލުން
 171. ހިތްއެދޭކަން އަންގަދޭށޭ
 172. ހިތް މަތަނުވޭ ތެޅޭވަރުން
 173. ހިތް މިއޮތީ ދޭހިތުން ނަގާފާ ކަލާއަށް
 174. ހިތްރޯތީ ކެތްނުވޭ
 175. ހިތް ރޮއްވާލަދިން ފަރިކަމޭ
 176. ހިތް ތެޅުނުވަރުން ބަލާލެވުނޭ
 177. ހޯދާ ބެލީމެ ދުނިޔޭން
 178. ހޯދައެ ތަރިތައް - ރޫމީ
 179. ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ
 180. ހޫރު ކަނބާފުޅު
 181. ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން؟
 182. ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން
 183. ހުވަފެން ދެކޭނީ
 184. ހުވަފެން ހަޤީޤަތޭ މީ
 185. އިހުސާސް
 186. އިލޮށިފައްޗަކުން
 187. އިނގޭ ބޭކަލުންނޭ ބޮނިއެއް މަ ނޫނޭ
 188. އިންސާފަކީ ކޮބާ؟
 189. އިންސާފެއް ލޯބީގާ ނެތޭ
 190. އިންސާނެކޭ ދަނީ
 191. އިންތިޒާރޭ އޮތީ ހިތް އެދޭތީ
 192. އިންޒާރު ތާއޭ ތިދެނީ
 193. އިޤުރާރު ކޮބާހޭ
 194. އިރު އޮއްސުމުން
 195. އިޝާރާތްހޭ ކުރީ
 196. ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ
 197. ޢިޝްޤުގާ ވޭނީ އުދާހުން
 198. އިސްތަށިން މޫނުތި ފޮރުވާލީހޭ
 199. އިސްވެދިން ފޮނިލޯބި ކޮބާ
 200. ޖާދޫގާ
 201. ޖާޒުބި އަސަރު
 202. ޖައްވުގެ ތެރެއިން ފެނުމުން
 203. ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ
 204. ޖިސްމާއި މޭ
 205. ޖިސްމު ނެތިގެން ގޮސް ހަފުސް
 206. ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯބި
 207. ކާއިނާތޭ އެކީ އަންތަރީސް ވީ
 208. ކާކު އައިމާހެ މި ރޯނާވެ ހިތަކު ބާރު ނެތީ
 209. ކާކުތޯ ބުނެދޭށޭ ފިލާ މޭގާވީ
 210. ކާލާ މަންނަ
 211. ކައިވެނީގެ އަމާޒު
 212. ކައިވެންޏަށް ރަން – ފަތިހު ފިނީ
 213. ކަލާ މިއަދު ތިހިރީ
 214. ކަލާޔަށް މިހިތް ލޯބިވީތީ ދިނީމޭ
 215. ކަޅު ސޮރު
 216. ކަޅު ބުޅާ
 217. ކަނބިއްޔާ
 218. ކަނބުލޯ މަގޭ ރީއްޗޭވާ
 219. ކަނޑުގުރުވަ ނޫނިއްޔާ ނުކާން
 220. ކަންޒު ދޮންކަމަނަ
 221. ކަރުނުން ފުރިދާހެން
 222. ކަރުތާފެނުން ހޯދި ރަންލޯބި ތޯތާ
 223. ކީފަހު މަށަށް ރަން
 224. ކީކޭހޭ ބުނާނީ ވަކިވީމާ
 225. ކީއްވެހޭ ނިވާވަމުން އެ ހަނދު ފިލީ
 226. ކެޔޮޅު ކިތަންމެ މޮޅަސް
 227. ކިޔާދީބަލާށޭ
 228. ކިޔާލަދީ ކިޔާލަދީ
 229. ކޯތާފަތުގާ ވީތި ނިޝާން
 230. ކޮބާ ކުރީގެ ހުވާތައް
 231. ކޮން ކުށެއްބާ މަށަށް ހުއްދަނޫން ކުރެވުނީ؟
 232. ކުލަ ޔެލޯ
 233. ކުރާތީ ދެން އަސަރު
 234. ކުރަނގި ދެލޯ
 235. ކުރީގާ ލޯބިވޭ ބުނެފާ
 236. ކުރި ޚިޔާލު ހިތުގެ ނޫރާ
 237. ލަދުން ދުރަށް ދާތީ ކަލާ
 238. ލައްވާށިއޭ ރަޙްމަތް މިތާ
 239. ލިބުނު ވޭނާ މި އުދާހާ
 240. ލޯބީގެ ކުރަނީ ދުޢާއޭ
 241. ލޯބީގެ މި ޢާލަމުގާ
 242. ލޯބީގެ މޫސުން ދަނީއޭ
 243. ލޯބި ލިބޭތޯ ޖެހީމޭ ސަލާމް
 244. ލޯބިކަން
 245. ލޯބިން އަލުން
 246. ލޯބިވާޔާ ނުލާ
 247. ލޯފަން ކުއްޖެއްގެ ހިތުގެ ސާބިތުކަން
 248. ލޮލުގެ ޖަޒުބާތުން.. ގަތުލު ނުކުރާށޭ
 249. ލޮލުން އޮހޮރޭ ކޯރު
 250. މަ ހޭނެތިދާނޭ ވެ ލޯބިން ދިވާނާ
 251. މާ ކަނޑުގެ މެދުތެރޭ
 252. މާތް ހޫރެކޭ ތީ
 253. މާކުރިން ވަޢުދު ވީހޭ
 254. މަގޭ ލޯބި ދަރިފުޅާ
 255. މަގޭ ލޯބި މަންމާ މަށަށް މާފުދީ
 256. މަގޭ ޝާން ވެލީ ހިނދު ހިނިތުން
 257. މަލާ ފެނިފަ
 258. މަލާ ފޮޅޭ ތާޒާ
 259. މަންމަ އަގުހުރި ނަސޭހަތްދެޔޭ
 260. މަންމާ މިދޭ އިޙުތިރާމް
 261. މަންޒިލް ތިޔޭ
 262. މަރިޔާދު އާ ވާ
 263. މަރުވެދާނޭ
 264. މަރުވިއްޔާ ޝަރަފުގައި މަރުވާނަން
 265. މީ ފުރާނައިން ވެވޭ ވަޢުދެކޭ
 266. މެންދުރަށް ދަރުކޮށުމަށް
 267. މޭގާ އެރޭ ފިރުމާލާ
 268. މޭގާ މޭގާ މިހިތޭ ތެޅެނީ
 269. މި ބިންމަތީ ޗާލު
 270. މިދެ ހިތް އަލަކުން ނުގުޅޭނޭ
 271. މި ޅެން
 272. މި ރާއްޖޭގެ ސާފު ވައި
 273. މިއީ އަދު ނަސީބޭ
 274. މިފަދަ ރަޙުމަތް ހިތެއް މަޑުމޮޅި
 275. މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ
 276. މިފުރާނަ ދެން ޙަޔާތާ
 277. މިލަ މިލަ ހަނދުވަރު
 278. މިނިވަން ވަޔާ
 279. މިސްކިތު ވަކަރު
 280. މޫނޭ ތިއީ ހިތް އެދޭ
 281. މޫނު ނުފޮރުވާށެ މަގޭ ރީތިވި ރާނީ
 282. މޫނު ތީ ހިތްއެދޭ
 283. މުޖުރާ
 284. ނާޒުކީ ޝަބާބުގާ ނިޝާނާ
 285. ނަން ރީތި ގޮތުގާ
 286. ނަސޭޙަތްތެރި ވަމޭ ހުރިހާ ކުދިންނަށް
 287. ނަޔާ ފަރިވެ ޒީނަތްވީ
 288. ނެތޭ އުފާ ދުނިޔޭން
 289. ނެތޭ ތިއަށްވުރެ އެދޭ އަރާމެއް
 290. ނެތުމުގެ ތެރެއިން މި ޢާލަމް
 291. ނެތުނީހޭ މިއަދު ބޭނުން
 292. ނިދާލާށޭ
 293. ނިކަމެތި ފަޤީރުންނަށްޓަކައި (ޒަކާތް)
 294. ނުދާނޭ މިރޭގެ ހަނދާންތައް
 295. ނުދާށެ ދޫކޮށްފާ ލޯބިވާ
 296. ނުދާށޭ އެކަނިވެރި ކޮއްފާ
 297. ނުދާށޭ މަގޭ ލޯބިވާދެން
 298. ނުދާށޭ ވަކިވެގެން
 299. ނުކުޅެދޭ ޙާލުގާ
 300. ނުލިބޭނެހޭ އަލުން އެހީ
 301. ނުމެ ކެކި ހުރެގެން
 302. ނުނިދޭތީ މިދެލޯ ފާރުވަނީ ރޮއެތާދޯ
 303. ނުވަމަސް ދުވަހުގެ ގަދަ ވޭނުގައި
 304. އޯ ވަޒަން
 305. އޯގާވީތީހޭ
 306. އޯގާވެރިވޭ ލޯބިވާ
 307. އޯ ނަދާ
 308. އޮތަކަސް މާ ކަނޑު
 309. ޕަރީ ހޫރު
 310. ޤަދަރު ދީފާ ވިޔަސް ހިތުގާ
 311. ރާއްޖޭގެ އުފަލާ އަރާމަކީ
 312. ރާނީ
 313. ރަޙުމަތުގެ ރަންތަރި އުދަރެހުން
 314. ރައިވަރެއް ހެދީމާ
 315. ރައިވަރު ކިޔަމުން ހޯދި އަރާމަގު ދޮންކަމަނަ
 316. ރަމްޒު މި ޤައުމީ
 317. ރަން ލޯތްބަކީ
 318. ރީތި ހަނދުވަރު
 319. ރީތި ހަނދެކޭ ނުބުނެވޭނެހޭ؟
 320. ރީތި ނަލަ ނަލަ ހަނދެއް ކުރި އަލީގާ
 321. ރީތިކަން
 322. ރީތީ ހީލީމާ
 323. ރޭ ނިދީގާވެސް ދުށީމޭ
 324. ރޯޅި
 325. ރޮއެފާ ކަލާ
 326. ރޯޅިން ޖެހޭ ވައި
 327. ރުހި ކުރަމޭ އާދޭސް
 328. ރުއްކުރި ކޮޅެއްފަދަ ދޮންގޮމާ
 329. ސާދާ މިޒާޖު
 330. ސާދާ ތި މޫނާ ލޮލާ
 331. ސަލާމާތް ޞިއްޙަތެއްގައި ލެއްވުމީ މާތް ރަޙްމަތެއްނޫންތޯ
 332. ސަންފާގެ ދިޔަ
 333. ސީދާހޭ ބަލަންވާނީ
 334. ސިއްރު
 335. ތަދާ ވޭނުގާ
 336. ތަޤުދީރުގާ މިހެންވީ
 337. ތީ ލޯބި ޖަވާހިރެވޭ
 338. ތި ރީތި މޫނު
 339. ތި ލޯތްބަށް ހިތް ކިޔާލީމާ
 340. ތިޔަ ޚިޔާލް އަބަދު ކުރެވޭ
 341. ތިޔަހިތް އަދު ނަސީބުގާ ނެތްއިރު
 342. ތިޔަ ކަޅިރަވައިން
 343. ތިޔަ ލޯބިވާ ޝާހީއަށޭ
 344. ތިޔަހެން ނުދާށޭ ޔާރާ
 345. ތޫނު ދެލޮލާ ރިވެތި މޫނުފެނުމާއެކީ
 346. އުދާހާ ވޭން
 347. އުޑުން ތަރިތަށް
 348. އުފާވީ ރާސްތާވީ ނުހަނު ދުރުގާވީ
 349. އުލްފަތުގެ ގުލްޝަން
 350. އުޅޭއުޅެފަ
 351. އުޝާ
 352. ވާނޭ ކައިރީގާ
 353. ވާރޭ ވެހެން ފެށީއޭ
 354. ވާތީ މަ ކައިރީގާ
 355. ވާތީ ފާރު
 356. ވާތީ ހަނދާނޭ
 357. ވަފާތެރި ރީތި މަޑުމޮޅި އަންހެނަކު
 358. ވަކިވީ އަސަރާ މަންޒަރު
 359. ވަސްވާސް
 360. ވަޢުދު އުވާލާ
 361. ވަޔާ އިސްތަށިތައް
 362. ވޭ ދެކޭހިތް
 363. ވޭނުގާ ކުރާ ދުޢާ
 364. ވޭނުގާ ހުންނަން މިހާ
 365. ވިދާ ގުރަހައިގެ ތަރިތައްވެސް
 366. ވިންދާ ލޭގާ
 367. ވިސްނާނުލާ ކުރި އިންތިޒާރު
 368. ޔާ ޒަލްޖަލާލީ
 369. ޔާ މަރްޙަބާ ޔާނޫރަ ޢައިނީ މަރްޙަބާ
 370. ޔާރާ އަހާށޭ އާޝިޤް މަގޭ ތީ
 371. ޔާރު ބުނެލާށޭ
 372. ޔާރު ތިއެ މިހިތުގެ ޝިފާ
 373. ޔާރުގެ ނަލަކަން
 374. ޒަހަރު ތިޔަ ހިތުގާވޭ
 375. ހިތްއެދޭހާ ކަމެއްގާ
 376. ޖާދޫގަރު ދޭތީއަނިޔާ
 377. ކަރުނަ ނުހިކޭ މިލޮލުން މަގޭ
 378. ލިބޭތޯ ދުޢާ ކުރި ޢަޝީގާ

އަލްބަމް

އަލްބަމް ނޭނގޭ

 1. އާބެރު ޓޮއް ޓޮއް ބާބެރު ޑަން ޑަން
 2. އާދަކޮށް މިމަގުން
 3. އާދެ ތިޔަ ޢިނާޔަތޭ
 4. އާދޭ ޔާރާއޭ
 5. އާދޭސް
 6. އާދޭސް ކުރީމޭ މިތާ
 7. އާނއޭ ހިތާމައިން މިލިބޭ
 8. އާ ކުއްޖެކޭ ދަސްވީފަހުން
 9. އާލާވެދާ މީ ހަނދާން
 10. އާޝިޤާ - ފަރިފަރި ތިމޫނުގެ މަސްތުގަ
 11. އާވާ ހަނދާނޭ އާޝިޤް ނަޒަރުދޭ
 12. އާވެދާ އާވެދާ
 13. އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ
 14. އަބަދު ތިޔަ ލޯބި ކަލާ ވާނަންހޭ؟
 15. އަދު މިކުރީ ސާފު ޢިބާރާތުން
 16. އަދު މިވީ ކީއްހެދެން ހިތް ޖެހިލުން ވަނީ
 17. އަހަންނަށް ލޯބި ކުލުނެއްދީ
 18. އަހަރެންގެ ހިތް އަދު މޮޔަވަނީ
 19. އަހަރެންގެ ރީތި ހުދުހާ
 20. އައިޝާ
 21. އަމާންކަން މި ހޯދާ
 22. އަނިޔާގެ ހަންދަރަކާ
 23. އަނިޔާގެ ސުމާރެއްނެތެ ދިން އާހުގެ ރޭގާ
 24. އަންނަނީ ފެންވަރުވަން ލޯބީގެ ވާރޭވިލާ
 25. އަރިހަށް ކަލާގެ ފޮނުވާ
 26. އަސްލު އަތުގާ ބީހިލާ ބޮސްދީ ހަދާހާ ލޯބިވޭ
 27. އަޞްރު ދިޔައީ ގެއްލިގެން
 28. ބަދަލުވަމުން އައި ޒަމާން
 29. ބަދުނާމުވި ލޯބި
 30. ބަލަ ބަލަ
 31. ބަލާލީމާ ލަދުން
 32. ބައްޕަ ދޭ ހެޔޮހާ ނަޞޭޙަތް އަޑުއަހާށޭ ދަރިފުޅާ
 33. ބަޔަކު ބޯލަނބާތޯ މާލޭ އަރާ
 34. ބީހޭ ހިތްވޭ އަތުގާ
 35. ބީވެދާނެބާ؟
 36. ބޭކާރު ލޯބި ވީމާ
 37. ބޭނުމޭ އިޝްޤާ އޭގެ މޭވާ
 38. ބޭނުން ވަނީ ޔާރާ
 39. ބޭނުންވީމާ ބިނދެލެވޭތޯ
 40. ބިންމަތީގާ
 41. ބުލްބުލް އެހީ ދޭނުހޭ
 42. ބުނެބަލަ ލަދުގަނެފާ
 43. ބުނެ ރޮވެނީއޭ
 44. ބުނެވޭތޯ
 45. ޗާލޭ
 46. ޗަކަ
 47. ޗިސް ޗިސް
 48. ދާންވީހެ މަރުވެގެން
 49. ދަނީހޭ އައިސްބަލާ ބުނެލަދީބާލާ އަނގައިން
 50. ދަތުރު ފެށީމޭ
 51. ދެފުރާނަ އެކުވެފާވާ
 52. ދީފާ ލޯބި ފާޅުގާ
 53. ދީފާ އެހިތް ފަރުދާ
 54. ދީފާ ހިތާމޭ އާދޭސް ކުރީމޭ
 55. ދީފާ ހިތް މަގޭ ވަމޭ
 56. ދީފާ ތި ލޯތްބާ
 57. ދެކެލާހިތޭ ވަނީ
 58. ދެކޭ ހިތްވޭ ނިކަން
 59. ދެމޭ އަމޭ މިހިތޭ
 60. ދެންނެވީމޭ ގިސްލާ ރޮއެރޮއެފާ
 61. ދެވެނީ ލޯބިން ބެހިގެން އޮޔާ
 62. ދެވޭ ވައްތަރަކީ ރޫޙު މަގޭ
 63. ދޭނުހޭ ކަލާ
 64. ދޭށެ މިބުނާ ލޯބި
 65. ދޭށޭ ހިތުގެ މަޤާމު
 66. ދޭށޭ ތި އަސަރު
 67. ދިއްލާލި ހަނދު
 68. ދިމާވޭތޯ އެ
 69. ދިން ތަދާ ވޭނާ ސަޒާ
 70. ދިނީ ޒަހަރު މިތުރާ
 71. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޙައުލަކީ
 72. ދިޔަވަތް ރަނގަޅު އޮޑި
 73. ދޮން ގޮމަޔެއް
 74. ދޮން ކަމަނަ ލޯބި ދެންޏާ
 75. ދޮން ކަނބުލޮ ނިދާލާށޭ
 76. ދޫކޮށްމަދިޔައިމާ މަހެފިލްދެން
 77. އެ ލޯބީގެ ރާނީ ، ބަލާލާށެ މަލިކާ
 78. އެމާ ނުބިނދެވުނު ގަހުގެ ކަށި ގިނަ ކަމުން
 79. އެވާރެއާ ތެމި ފޯވީ ހަނދާން ނެތީހެ ކަލާ
 80. އެދޭނަމަ ލޯބި ވާންވީވެސް
 81. އެހާ ރީއްޗޭ ކަލާ ބުނަމޭ
 82. އެހޯދި އުފާތަކާ
 83. އެކުގައި
 84. އެޅި މި ކަނޑުމަތި
 85. އެ މަގޭ ހިތުގެ ޒުވާން
 86. އެރޭ ހާދަ ލޯބިން
 87. އެރޭ ހާދަ ރުއީމޭ
 88. އެރުނު މޮޔަ ހީވެ ހަނދު އެހެރީ ލަދުން
 89. އޭ ހިތާ ހިތާ ކަލާ
 90. އޭ މިރޭ އުދާސްތަކުން
 91. އޭ ބަޅިނދާ މާބުރާ ކޮކާލާ
 92. އޭ ހާދަ އެދެން
 93. އޭރު ދިންހާ އުފާ
 94. އޭރުގެ ފުންހަނދާން ގެނުވަޔޭ ރަންޒަމާން
 95. ފާޅުގަ ހިތް މިދެނީ ހިފާބަލާ
 96. ފަނު ދުންމާރި
 97. ފަރިކަމާއި ޗާލުކަމޭ
 98. ފަސް ރުކުން
 99. ފަތިހުގެ މުދިމާ
 100. ފީނާށެ ޖެހުނީ
 101. ފެންނަހިނދު ކޮންމެ ތާކުން
 102. ފެންނާތީ ބަލަންޏާ ލޯބިން
 103. ފެންނާނެ ޖެހުނު ބިކަ ހާލު
 104. ފެންނަނީ ސޫރަ ދެލޮލުން
 105. ފެނުމުން ގޮވާލީ ލޯބިވާތީ
 106. ފެށީ ދަތުރު
 107. ފިކުރާ ޚިޔާލު ކުރީ ހުރެދޭށޭ
 108. ފިޔަ ރީތި ކަމުންނޭ
 109. ގަސްތުގާ ކިޔާދެމޭ ހިތް އެދޭތީ ޚަބަރު
 110. ގިސްލެވޭ މިޙާލުގާ
 111. ގިސްލުމާ ވޭނުގާ
 112. ގޯހެއް
 113. ގޮމާ ކުރިކީލަ
 114. ގޮވިއްޖެ ނަދުރު މިރޭ
 115. ހާދަ ލޯތްބޭ ހާދަ ނަލައޭ
 116. ހާދަ ހިތުގާ ޖެހޭ
 117. ހާދަ ލޯތްބެއްވެޔޭ ޢާޝިޤާ
 118. ހާދަހާ ޢިބުރަތެއް ދުނިޔެ ލިބިދީފިއޭ
 119. ހާދަ ލޯބިންނޭ ހިނިތުން ވަނީއެ އޭނަ
 120. ޙާލު އަހާލީ
 121. ހަދިޔާ
 122. ހައިރާންވެފައޭ
 123. ޙައިރާންވޭ ސޫރަވަނީއޭ
 124. ހަލަބޮލި
 125. ހަނދާނުން މި ޚިޔާލު ތަކުގާ
 126. ހަނދަކީ ކަލާ ކަމުގައި ވިޔަސް
 127. ހެދޭތަން ފެންނަނީ ގުލްޝަން
 128. ހީލާފާ ނުދޭ ލޯބިވާ
 129. ހީލަނީ އަޑުއަހާ
 130. ހީލަތުގާ މުޅިން
 131. ހީލުން ތި ފޮރުވީ ލަދުންހޭ
 132. ހެޔޮ ޙާލުގާ ކަލާތިހެން
 133. ހޭވާ ހޭވާ
 134. ހިނިތުން ވެލާށޭ ކަލާ
 135. ހިތާ ހިތާ ، ޚިޔާލާ ޚިޔާލާ
 136. ހިތާ ރޫޙުން
 137. ހިތާމައިގެ ކަނޑުގާ
 138. ހިތަކުން ފިލާ ނުދާނޭ
 139. ހިތުގާ ޖަހާ ވިންދުން
 140. ހިތުގާވާ ހަނދާނެއް
 141. ހިތުގެ ފިނިކަން ލިބޭ ލޯތްބަކީ
 142. ހިތުގެ ވޭނީ އަޑޭމީ އަހާށޭ
 143. ހިތް ހަދިޔާ ކޮއްފާ
 144. ހިޔަލަށް އެ ގުލްޝަނުގެ އަދިވެސް ދާހިތޭ ވަނީ
 145. ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ
 146. ހިތް ބޭނުމޭ ދުލުން
 147. ހިތް ދެންކުރީ ކޮން ކުށެއްހޭ
 148. ހިތް އެދޭތީ މަ އެދެމޭ ސަމާސާކުރަން
 149. ހިތް މަތަނުވޭ ތެޅޭވަރުން
 150. ހިތް މިއޮތީ ދޭހިތުން ނަގާފާ ކަލާއަށް
 151. ހިތްރޯތީ ކެތްނުވޭ
 152. ހިތް ތެޅުނުވަރުން ބަލާލެވުނޭ
 153. ހިތް އުފާވޭ ކަލާ ބަލާލީމާ
 154. ހޯދާ ބެލީމެ ދުނިޔޭން
 155. ހޯދައެ ތަރިތައް - ރޫމީ
 156. ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ
 157. ހޫރު ކަނބާފުޅު
 158. ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން؟
 159. ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން
 160. ހުވަފެން ހަޤީޤަތޭ މީ
 161. ހުވަފެންތަކެއް ދެއްކީ ކަލާ
 162. އިހުސާސް
 163. އިލޮށިފައްޗަކުން
 164. އިނގޭ ބޭކަލުންނޭ ބޮނިއެއް މަ ނޫނޭ
 165. އިންސާފަކީ ކޮބާ؟
 166. އިންސާފެއް ލޯބީގާ ނެތޭ
 167. އިންސާނާމީ ދޯ ލޯބީގެ އަޅެކޭ
 168. އިންސާނެކޭ ދަނީ
 169. އިންތިޒާރޭ އޮތީ ހިތް އެދޭތީ
 170. އިންތިޒާރުގެ ގިޓާ ހިތުތެރޭގާ
 171. އިންޒާރު ތާއޭ ތިދެނީ
 172. އިޤުރާރު ކޮބާހޭ
 173. އިރު އޮއްސުމުން
 174. އިޝާރާތްހޭ ކުރީ
 175. ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ
 176. ޢިޝްޤު ނުވިނަމަ ދޭހުގާ
 177. ޢިޝްޤުގާ ވޭނީ އުދާހުން
 178. އިސްތަށިން މޫނުތި ފޮރުވާލީހޭ
 179. އިސްވެދިން ފޮނިލޯބި ކޮބާ
 180. އިތުބާރު ގެއްލުނީމާ
 181. ޖާޒުބި އަސަރު
 182. ޖައްވުގެ ތެރެއިން ފެނުމުން
 183. ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ
 184. ޖިސްމާއި މޭ
 185. ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯބި
 186. ކާއިނާތޭ އެކީ އަންތަރީސް ވީ
 187. ކާކު އައިމާހެ މި ރޯނާވެ ހިތަކު ބާރު ނެތީ
 188. ކާކުތޯ ބުނެދޭށޭ ފިލާ މޭގާވީ
 189. ކާލާ މަންނަ
 190. ކައިވެނީގެ އަމާޒު
 191. ކަލާ ފެނުނީމާ
 192. ކަލާ މިއަދު ތިހިރީ
 193. ކަނބިއްޔާ
 194. ކަނބުލޯ މަގޭ ރީއްޗޭވާ
 195. ކަނޑުގުރުވަ ނޫނިއްޔާ ނުކާން
 196. ކަންޒު ދޮންކަމަނަ
 197. ކަރުނުން ފުރިދާހެން
 198. ކަސަބުން ބޯވަޅުކުރި ޖަރީހެދުން
 199. ކީފަހު މަށަށް ރަން
 200. ކީކޭހޭ ބުނާނީ ވަކިވީމާ
 201. ކީއްވެހޭ ނިވާވަމުން އެ ހަނދު ފިލީ
 202. ކެޔޮޅު ކިތަންމެ މޮޅަސް
 203. ކިޔާދީބަލާށޭ
 204. ކޯތާފަތުގާ ވީތި ނިޝާން
 205. ކޮބާ ކުރީގެ ހުވާތައް
 206. ކޮން ކުށެއްބާ މަށަށް ހުއްދަނޫން ކުރެވުނީ؟
 207. ކޮންމެ ހިނިތުންވުމެއް
 208. ކުދި ޖަޒީރާ
 209. ކުރާތީ ދެން އަސަރު
 210. ކުރަނގި ދެލޯ
 211. ކުރީގާ ލޯބިވޭ ބުނެފާ
 212. ކުރި ޚިޔާލު ހިތުގެ ނޫރާ
 213. ލައްވާށިއޭ ރަޙްމަތް މިތާ
 214. ލިބުނު ވޭނާ މި އުދާހާ
 215. ލޯބީގެ ކުރަނީ ދުޢާއޭ
 216. ލޯބީގެ މި ޢާލަމުގާ
 217. ލޯބީގެ މޫސުން ދަނީއޭ
 218. ލޯބި ލޯބިން
 219. ލޯބި ބައްޕަ އަޅެ އެނގޭހެ
 220. ލޯބި ދޭނަން ޔަޤީން
 221. ލޯބި ލިބޭތޯ ޖެހީމޭ ސަލާމް
 222. ލޯބިވަންޏާ ކުރީގައި ބުނާށޭ
 223. ލޯބިކަން
 224. ލޯބިން އަލުން
 225. ލޯބިން ގުޅޭ ދެހިތެއް ސަފުން ވަކި ކުރެވިދާނޭތޯ؟
 226. ލޮލަކަށް ނިންޖެއްނާދޭ
 227. ލޮލުގެ ޖަޒުބާތުން.. ގަތުލު ނުކުރާށޭ
 228. ލޮލުން އޮހޮރޭ ކޯރު
 229. މަ ދުނިޔެއިން ފަނާ ވާނޭ
 230. މަ ހޭނެތިދާނޭ ވެ ލޯބިން ދިވާނާ
 231. މާތް ހޫރެކޭ ތީ
 232. މާކުރިން ވަޢުދު ވީހޭ
 233. މަގޭ ލޯބި މަންމާ މަށަށް މާފުދީ
 234. މަލާ ފެނިފަ
 235. މަލާ ފޮޅޭ ތާޒާ
 236. މަންމަ އަގުހުރި ނަސޭހަތްދެޔޭ
 237. މަންމާ މިދޭ އިޙުތިރާމް
 238. މަންޒިލް ތިޔޭ
 239. މަރިޔާދު އާ ވާ
 240. މަރުވެދާނޭ
 241. މަރުޙަބާ ޤައުމީ ދުވަސް
 242. މަރުވިއްޔާ ޝަރަފުގައި މަރުވާނަން
 243. މަޢުނަވީ ޢާލަމުން، ހަނދު ދައުރުވަނީ ލޯބިންނޭ
 244. މީ ވީގޮތޭ
 245. މީ ފުރާނައިން ވެވޭ ވަޢުދެކޭ
 246. މޭގާ އެރޭ ފިރުމާލާ
 247. މޭގާ މޭގާ މިހިތޭ ތެޅެނީ
 248. މި ބިންމަތީ ދިރިހުރުމުގެ އަގެއް ނެތީ ނޫންހޭ؟
 249. މި ބިންމަތީ ޗާލު
 250. މިދެ ހިތް އަލަކުން ނުގުޅޭނޭ
 251. މި ޅެން
 252. މިއަރާ އިރަކު ހަނދަކު ގައިމު ނުވޭ ނަލަކަން
 253. މިއީ އަދު ނަސީބޭ
 254. މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ
 255. މިފުރާނަ ދެން ޙަޔާތާ
 256. މިލަ މިލަ ހަނދުވަރު
 257. މިތުރާގެ ލޯބި ރަން ހަނދާން ހިތަކުންފިލައިނުދާނޭ
 258. މޫނޭ ތިއީ ހިތް އެދޭ
 259. މޫނު ނުފޮރުވާށެ މަގޭ ރީތިވި ރާނީ
 260. މޫނު ތީ ހިތްއެދޭ
 261. މުޖުރާ
 262. މުޅި ޖާން ހިތާ
 263. ނާޒުކީ ޝަބާބުގާ ނިޝާނާ
 264. ނަން ރީތި ގޮތުގާ
 265. ނަޔާ ފަރިވެ ޒީނަތްވީ
 266. ނެތޭ އުފާ ދުނިޔޭން
 267. ނެތުނީހޭ މިއަދު ބޭނުން
 268. ނޭނގި ސިއްރުން ކަލާ
 269. ނިދާލާށޭ
 270. ނުދާނޭ މިރޭގެ ހަނދާންތައް
 271. ނުދާށެ ދޫކޮށްފާ ލޯބިވާ
 272. ނުދާށޭ އެކަނިވެރި ކޮއްފާ
 273. ނުދާށޭ މަގޭ ލޯބިވާދެން
 274. ނުދާށޭ ވަކިވެގެން
 275. ނުކުޅެދޭ ޙާލުގާ
 276. ނުކުރު އަޙްމަދު
 277. ނުލިބޭނެހޭ އަލުން އެހީ
 278. ނުނިދޭތީ މިދެލޯ ފާރުވަނީ ރޮއެތާދޯ
 279. ނުވަމަސް ދުވަހުގެ ގަދަ ވޭނުގައި
 280. އޯގާވީތީހޭ
 281. އޯގާވެރިވޭ ލޯބިވާ
 282. އޯ ނަދާ
 283. ޕަރީ ހޫރު
 284. ޤަދަރު ދީފާ ވިޔަސް ހިތުގާ
 285. ރާނީ
 286. ރާނީ ދޮން
 287. ރައިވަރެއް ހެދީމާ
 288. ރައިވަރު ކިޔަމުން ހޯދި އަރާމަގު ދޮންކަމަނަ
 289. ރީތި ހަނދެކޭ ނުބުނެވޭނެހޭ؟
 290. ރީތި ނަލަ ނަލަ ހަނދެއް ކުރި އަލީގާ
 291. ރީތިކަން
 292. ރީތީ ހީލީމާ
 293. ރޭ ނިދީގާވެސް ދުށީމޭ
 294. ރޯޅި
 295. ރޮއެފާ ކަލާ
 296. ރޯޅިން ޖެހޭ ވައި
 297. ރުހި ކުރަމޭ އާދޭސް
 298. ރުއްކުރި ކޮޅެއްފަދަ ދޮންގޮމާ
 299. ސާދާ މޫނޭ މޫނޭ ތީ
 300. ސާދާ ތި މޫނާ ލޮލާ
 301. ސަލާމާތް ޞިއްޙަތެއްގައި ލެއްވުމީ މާތް ރަޙްމަތެއްނޫންތޯ
 302. ސަމާސާ ސަމާސާ ތަކުން ހިތް އޮޔާލުން
 303. ސަންފާގެ ދިޔަ
 304. ސީދާހޭ ބަލަންވާނީ
 305. ޝަބުނަމް
 306. ޝިކާރަ
 307. ސިއްރު
 308. ތަޤުދީރުގާ މިހެންވީ
 309. ތީ ލޯބި ޖަވާހިރެވޭ
 310. ތި ރީތި މޫނު
 311. ތި ލޯތްބެއް ހިތުން
 312. ތިޔަ ޚިޔާލް ފޮހެލެވޭހޭ؟
 313. ތިޔަ ޚިޔާލް އަބަދު ކުރެވޭ
 314. ތިޔަހިތް އަދު ނަސީބުގާ ނެތްއިރު
 315. ތިޔަ ކަޅިރަވައިން
 316. ތިޔަ ލޯބިވާ ޝާހީއަށޭ
 317. ތިޔަހެން ނުދާށޭ ޔާރާ
 318. ތޫނު ދެލޮލާ ރިވެތި މޫނުފެނުމާއެކީ
 319. އުދާހާ ވޭން
 320. އުފާވީ ރާސްތާވީ ނުހަނު ދުރުގާވީ
 321. އުލްފަތުގެ ގުލްޝަން
 322. އުޅޭއުޅެފަ
 323. ވާނޭ ކައިރީގާ
 324. ވާތީ ފާރު
 325. ވަފާތެރި ރީތި މަޑުމޮޅި އަންހެނަކު
 326. ވަސްވާސް
 327. ވަޢުދު އުވާލާ
 328. ވަޔާ އިސްތަށިތައް
 329. ވޭ ދެކޭހިތް
 330. ވިދާ ގުރަހައިގެ ތަރިތައްވެސް
 331. ވިންދާ ލޭގާ
 332. ވިސްނާނުލާ ކުރި އިންތިޒާރު
 333. ޔާރާ އަހާށޭ އާޝިޤް މަގޭ ތީ
 334. ޔާރު ބުނެލާށޭ
 335. ޔާރު ތިއެ މިހިތުގެ ޝިފާ
 336. ޔާރުގެ ނަލަކަން
 337. ޒަހަރު ތިޔަ ހިތުގާވޭ
 338. ދީވާނާވޭ މޫސުން
 339. ދިވެހި ބިން މީ އުފަން މަގޭ ބިން
 340. ހިތްއެދޭހާ ކަމެއްގާ
 341. ޖާދޫގަރު ދޭތީއަނިޔާ
 342. ކަރުނަ ނުހިކޭ މިލޮލުން މަގޭ
 343. ލިބޭތޯ ދުޢާ ކުރި ޢަޝީގާ

ލިރިކްސް ފޮނުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ!

އެންމެ ގިނަ ލިރިކްސް ފޮނުއްވާ ފަރާތަކަށް ޚާއްސަ ހަދިޔާއެއް ދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ފަހުން ޙިއްސާ ކުރެވޭނެ.

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

104 ލަވަ

10

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

މަދަޙަ

41 ލަވަ

2

ޤައުމީ ލަވަ

13 ލަވަ

3

ދޯނި

7 ލަވަ

4

ފުރާނަ

6 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

7

ގުގުރި

4 ލަވަ

8

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

9

ލައިލާ

1 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.

3.47 ހާސް

ހުޔާމް

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ގޯހެއް

5.28 ހާސް

ޝަންމޫނު މުޙައްމަދު

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ސިއްރު

1.81 ހާސް

924

117

ރިޝްމާ ޒުބައިރު

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ފޯރި ނަގާލާ