ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

އީދު އައީ ފޯރި ނަގަން ވާނެ ނޫންހޭދާން ޢީދުގެ ހެޔޮ ތަހުނިޔާ އުފަލުގަ ކިޔާން ނެރުމުން ފަތިހުފިނީ ޢީދު ބަލަން އައިއްސަ ތިބޫ ބެރުޖަހަމުން ނެށުމުން ރީތިވެގެން ގައިމު ތިބޫ ހުރިހާ ރީތިކުދިން ހާދަގަޔާ ވެވިފަ ތިބޫ ނެރިގެން ޢީދު އުފާ ކުރުމުގަ ށާމިލްވެ ތިބޫ ކިރިޔާ އެތިބީ ނުނިކުމެ ފައިހަމަކޮށްލާން މަސްނެރޭ ރޭތަކުގާ ގައިމު އެހާވެސް މަޖަލޯ މަސްއެބާނާ އިރު މަޑިސީލަ ހިފުން މާމަޖަލޯ މުސްކުޅިން ކޯޑިކުޅޭ ގޮތް ސަހަރޯ ވާ މަޖަލޯ ގަސްދުގާ ތުރުތުރުލާ ދުންބުރުވާ ގޮތް މަޖަލޯ ޗަސްބު ހިފާހެން ވާނެޔެ ކޯޑި ޖަހާލާން ކުދި ބޮޑު އެންމެ ކަތުން އަޅިދެލި ދެކެ ގަންނަ ބިރުން ކުދިކުދިވާހެން ހީވޭ މޭ، ޖަހާލާ އެބެރުން ހެދިގެން ނިކުމެ ތިބޭ ގޮތްގަނޑު ފެނިފާ ފަކުރުން ހެދުމުން ވަސްބަލަމުން ކޯރިނަގަން ދުވެ އުޅެމުން ތަދުވާހެން ވެއްޓި އަތުން ހަންމެށިގެންދާން ނަލަ ހައްދާ ބެރުޖަހަމުން ލަވަކިޔަމުން ހިނގަޔޯ ނަލަމާލީގެ ނަމުން ނަންކީކުޅިވަރު ކުޅެޔޯ އޮލަދުން މިރުހުގެ އެޅުމުން ތިބެ ކެއްސަން ފަށަޔޯ ކުލަކުލަޔަށްހުރި ފެންކޮތަޅުތަކެއްވެސް ޖަހަޔޯ ނަލަ މާއްޔަށް ފަހު ތަކުރުން ކުޅިވަރު ނިމިދާން

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

80 ލަވަ

10

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

މަދަޙަ

41 ލަވަ

2

ޤައުމީ ލަވަ

13 ލަވަ

3

ދޯނި

7 ލަވަ

4

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

5

ފުރާނަ

6 ލަވަ

7

ގުގުރި

4 ލަވަ

8

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

9

ލައިލާ

1 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ހުޔާމް

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ގޯހެއް

ޝިއުޒް

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ކާލާ މަންނަ

މުމްތާޒް މޫސާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ލޯބިވާޔާ ނުލާ

ފާތިމަތު ޒޫނާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ހޭވާ ހޭވާ

ނާޝީދާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޢީދު ފޯރި

ޓްރިއޯ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޗާލޭ