A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Thiya moonah

Moosa Samaau

Aishath Maain Rasheed

3.23K views

English

Information

ތާނައިން

ތިޔަ މޫނަށް ލޯ ހުއްޓޭ ގޮތްވޭ،
ތިޔަ ހީލުން ފެނި ހައިރާން ހިއްޔްވޭ،
ދީޥާނާ ލޯބިން ވެއްޖޭ،
ކައްނޭގޭ އިހުސާސެއް އެބަވޭ،
ޖާދޫވީ މަންޒަރުތަށް ސިފަވޭ،
ދުލުން ބަޔާން ކުރަން ދަތި ވެއްޖެޔޭ،
ތިޔަ މޫނަށް ލޯ ހުއްޓޭ ގޮތްވޭ،
ތިޔަ ހީލުން ފެނި ހައިރާން ހިތްވޭ،
ދީޥާނާ ލޯބިން ވެއްޖޭ،
ކައްނޭންގޭ އިހުސާސެއް އެބަވޭ،
ޖާދޫވީ މަންޒަރުތަށް ސިފަވޭ،
ދުލުން ބަޔާންކުރަން ދަތިވެއްޖޭ،
ހުވާކޮށްފާ ބުނަން ލޯބިވޭ،
ކަލާދެކެ އިންތިހާ ލޯބިވޭ،
ހުވާކޮށްފާ ބުނަން ހިއްޔް ގަޔާވޭ،
މިޖާނު ދޭނަމޭ ލޯބިން ހުވާ.
******************
ބީހިލާ މި ރޯޅި ވައިން ހިތަށް އަރާމު ގެނުވައޭ،
ތިބާގެ ބީހިލުން ފަދައޭ،
ހިތާ މެޔާ މި ނާރުތަކު ތެރޭގަ ފިނިކަމެއް ވޭއޭ،
ތެދޭ އަސަރު ފިލާ ނުދޭއޭ،
މަސްޠްޔް ބާރެއްގާ ހިއްޔް ޖެހިދޭ،
އިޝްޤީ އޮއިވަރުގާ ހިއްޔް ބެހިދޭ،
ވޭއޭ އެތަށް މި އިހުސާސް ކެތްނުވާ،
ވޭއޭ އެތަށް މި އިހުސާސް ކެތްނުވާ،
ހުވާކޮށްފާ ބުނަން ލޯބިވޭ،
ކަލާދެކެ އިންތިހާ ލޯބިވޭ،
ހުވާކޮށްފާ ބުނަން ހިއްޔް ގަޔާވޭ،
މިޖާނު ދޭނަމޭ ލޯބިން ހުވާ.
******************
ހޯދަދޭނަމޭ އުފާ ކަލާ އެދޭ މި އެއްމެހާ،
ޔަޤީނޭ ދުނިޔެއިން ޔާރާ،
ހިޔަނި ފަދައިން ކަލާގެ ވާނަމޭ އެކީގަ ރޭދުވާ،
ނުދާނަމޭ ދުރަށް ޔާރާ،
އައްނާށޭ ފޮރުވާލަން މޭގާ،
ދަތިވެއްޖޭ ހުރުމަށް ހަމަ ހޭގާ،
ތިލޯބި އެދި ވޭއޭ ހިއްޔް ކެތްނުވާ،
ތިލޯބި އެދި ވޭއޭ ހިއްޔް ކެތްނުވާ،
ހުވާކޮށްފާ ބުނަން ލޯބިވޭ،
ކަލާދެކެ އިންތިހާ ލޯބިވޭ،
ހުވާކޮށްފާ ބުނަން ހިއްޔް ގަޔާވޭ،
މިޖާނު ދޭނަމޭ ލޯބިން ހުވާ،
ކައްނޭންގޭ އިހުސާސެއް އެބަވޭ،
ޖާދޫވީ މަންޒަރުތަށް ސިފަވޭ،
ދުލުން ބަޔާންކުރަން ދަތިވެއްޖޭ،
ތިޔަ މޫނަށް ލޯ ހުއްޓޭ ގޮތްވޭ،
ތިޔަ ހީލުން ފެނި ހައިރާން ހިއްޔްވޭ،
ދީޥާނާ ލޯބިން ވެއްޖޭ،
ހުވާކޮށްފާ ބުނަން ލޯބިވޭ،
ކަލާދެކެ އިންތިހާ ލޯބިވޭ،
ހުވާކޮށްފާ ބުނަން ހިއްޔް ގަޔާވޭ،
މިޖާނު ދޭނަމޭ ލޯބިން ހުވާ.

Artist Songs

Album Songs

Moosa Samaau

  1. Thiya moonah

Aishath Maain Rasheed

  1. Thiya moonah

Top 10 Songs

Last 7 Days

1

Ithuru Rasoolaa

Ismail Moosa

Easa Moosa

152 views last 7 days

2

Nan reethi gothuga

Ali Rameez

140 views last 7 days

3

4

Heyo Haalugaa Kalaa

Ali Rameez

133 views last 7 days

5

Mulhi Jaan Hithaa

Mohamed Huzam

129 views last 7 days

6

Niumai e hoadhdhevee

Abdulla Hassan

127 views last 7 days

7

Saadhaa Mooney Mooney Thee

Ali Rameez

121 views last 7 days

8

9

10

Yaaruge Nalakan

Ali Rameez

109 views last 7 days

Top 10 Artists

Most Popular

1

Ali Rameez

54 songs

2

Umar Zahir

12 songs

3

Mohamed Huzam

9 songs

4

5

6

7

Abdulla Hassan

6 songs

8

Mumthaaz Moosa

7 songs

9

Abdul Sameeu

7 songs

10

Unknown

12 songs

Top 10 Albums

All time

1

Unknown Album

144 songs

2

Madhaha

11 songs

3

Qaumee Lava

7 songs

4

Dhoni

7 songs

5

Zuleykha

4 songs

6

Furaana

6 songs

7

Boduberu

4 songs

8

Lailaa

1 songs

9

Bodu Raalhu

2 songs

10

Bos

2 songs

Huyam

1 songs

Most popular song

Goaheh

Unoosha Imadh

3 songs

Most popular song

Soora

Shiuz

4 songs

Most popular song

Kaala Manna

Mumthaaz Moosa

7 songs

Most popular song

Loabivaayaa nulaa

Unknown

12 songs

Most popular song

hiyy edhey haa kameh

Nashidha

1 songs

Most popular song

Eadhu foari

Andhala Haleem

1 songs

Most popular song

Joadegge Saafu Loabi

Mariyam Ashfa

1 songs

Most popular song

Jaadhooga

Imadh

1 songs

Most popular song

Fikuraa khiyaal kuree huredheshey

Shafeeqa

1 songs

Most popular song

Mifaraai balaabalaashey

Shalabee Ibrahim

1 songs

Most popular song

Mammaa Midhey Ihthiraam