ނެތޭ އުފާ ދުނިޔޭން

ކިޔުންތެރިން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ރާގު: ނަ ތޫ ޒަމީންކެލިޔޭ ހޭ ނަ އާސްމާން ކެ ލިޔޭ

452

ނެތޭ އުފާ ދުނިޔޭން ހާދަ ބޭވަފާތެރިއޭ ކުރާ ހަނދާނެކޭ ކުރާ ހަނދާނުގަ އަދު ކަރުނަ ލޯފުރާ އޮހެޔޭ ނެތޭ އުފާ ދުނިޔޭން ހާދަ ބޭވަފާތެރިއޭ އެނބުރި ދެވޭހެ އަލުން ބޭނުމެކެ ކިޔާ ހޯދާ އޯއޯ........ އެނބުރި ދެވޭހެ އަލުން ބޭނުމެކެ ކިޔާ ހޯދާ ހަދާ ދޮގޭ ތިޔައީ ލޯބިވާނަމޭ ކިޔައޭ ނެތޭ އުފާ ދުނިޔޭން ހާދަ ބޭވަފާތެރިއޭ ޣަރަޤު ވެދާނެ ނުހޯދާ ވަފާތެރިން މިތަނުން އޯއޯ........ ޣަރަޤު ވެދާނެ ނުހޯދާ ވަފާތެރިން މިތަނުން އެކީ އުޅޭށެ ކިޔާ މާކުރީ ހުވާ ކުރެޔޭ ކުރާ ހަނދާނެކޭ ކުރާ ހަނދާނުގަ އަދު ކަރުނަ ލޯފުރާ އޮހެޔޭ ނެތޭ އުފާ ދުނިޔޭން ހާދަ ބޭވަފާތެރިއޭ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.