ހިތި ވޭނެއްގާ ކަތި ޚިޔާލެއްގާ ނެތިވެއްޖެ އުފާ ދަތި ހާލެއްގާ އަދު އެ ހަންދާން އާވެ ކުރާށޭ އިންސާފަށް ލޯބި ކުރާށޭ ލޯބީގެ ހަޤީގީ އާލަމުގާ ތަރިތަށް އެ ފެއްނަހެން ހަންދުވަރުގާ ކިޔަމަންކޮށް ލޯބިން ފަޅު ހިތުގާ ކުރެހީ ތަސްވީރު ކަލާއޭ އިންސާފަށް ލޯބި ކުރާށޭ ނުހަދާށޭ ދެން ހަމަ ކުޅިވަރަކަށް ލޯބީގެ ކުލަ ނުވާ މަންޒަރަކަށް ލައްޒަތުގެ ހަމަ ހިމޭން މަންޒިލަކަށް އެދުނީ ވިސްނާށެ ކަލާއޭ އިންސާފަށް ލޯބި ކުރާށޭ ހިތި ވޭނެއްގާ ކަތި ޚިޔާލެއްގާ ނެތިވެއްޖެ އުފާ ދަތި ހާލެއްގާ އަދު އެ ހަންދާން އާވެ ކުރާށޭ އިންސާފަށް ލޯބި ކުރާށޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.