އާދޭސް ކުރީމޭ މިތާ

ރާގު: މައި ލަވް މެރީ ޕްރިޔަތަމާ

އާދޭސް ކުރީމޭ މިތާ އާދޭސް ކުރީ ރޮއެ ހަދާ ޒައްރެއްގެ ވަރު، ނަމަވެސް ހިތުން ލޯބިން ނިކަން ދެއްވަވާ އިހުސާސްވޭ ހާދަ ވޭނެއް ހިތަށް ބާކީވެ ލޯބީގަ މާޔޫސް ވެފާ ހިތްދަތި ކަމޭ މަށަށް ދެން އޮތީ ހިތްދަތި ކަމޭ އަޒަލުގާ ލޯޔްބަށްޓަކާ އޮއިގޮތް ހެ މީ އަސްތާ މަގޭ ތަގުދީރުގާ ކުލައެއްނުވާ ހުވަފެންތަކޭ ދެކެފާ ވަމޭ ތަދުބީރުގާ ކަށިޖަންްގަލީގާ އަރާމެއްނުވާ ރޯންހޭ މަވީދެން މިހެން އުމުރުގާ ލޯޔްބަށް އެދުމުން މީހޭ އޮތް ގޮތް މަރުވަން ވީހޭ މިގޮތަށް ވީމާ ނުރުހުން ވުމުން ފާޅުގާ އިހުސާސް ވޭ .... އާދޭސް ކުރަން ދެކަކޫ މަތީ ޖަހަމޭ ސަލާމް ގިސްލާރޮމުން މަރުވެއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާއަކަށް ބޭނުން ވެޔޭ ހިނިތުން ވެލަން ގަލުގާ ލިޔައިދޭށެ އަދި ދެން މިހެން ލޯބީގަ ބާކީވި އިންސާނަކިން އެތަނަށް ދާ އެންމެން ދެކިލަން ލޯބިން ނިމިދިޔަ މީހެއްވާކަން ފަހު ނޭވަޔާ އެކު ބުނަން އިހުސާސް ވޭ ހާދަ ...

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.