މަޢުނަވީ ޢާލަމުން، ހަނދު ދައުރުވަނީ ލޯބިންނޭ

މަޢުނަވީ ޢާލަމުން، ހަނދު ދައުރުވަނީ ލޯބިންނޭ އެހިނދު އަތުގައި ހިފުނޭ ލަދުގެ ފަރުދާ ކެހުނޭ މަޢުނަވީ ޢާލަމުން.... ސާފުދަންވަރުގެ އެހީ ހޯދީމޭ ގަސްތުގައި ކައިރިވެފައި ހީލީމޭ އޭރުވީ ވަޢުދަކުން އޭރުވީ ވަޢުދަކުން އުފަލުން ފުރުނޭ އެހިނދު އަތުގައި ހިފުނޭ ލަދުގެ ފަރުދާ ކެހުނޭ މަޢުނަވީ ޢާލަމުން... ހުއްޓިފައި ޖައްވުގެ ރޯޅިވަނީ ވާނުވާނޭނގި ލަދުން އޭރު އިނީ ލޯބި ރަމްޒެއްގެ ގޮތުން ލޯބި ރަމްޒެއްގެ ގޮތުން ހީލެވުނޭ މޫނު އަނބުރާލެވުނޭ މޭގެ ފިނިކަން ކެނޑުނޭ މަޢުނަވީ ޢާލަމުން................ ކުއްލި ބަދަލެއްގެ އަސަރުތައް ފެނުނޭ ހިތްތެޅޭގޮތްވެ ޒުވާންލޭ ކެކުނޭ އެންމެ ހިމަނާރުގައި އެންމެ ހިމަނާރުގައި ޙަރަކާތް ފެށުނޭ އެހިނދު އަތުގައި ހިފުނޭ ލަދުގެ ފަރުދާ ކެހުނޭ މަޢުނަވީ ޢާލަމުން.... ގެއްލި ހަނދުވަރުގެ އަލީގައި ތިބެގެން ކޮށްލި ލޯބީގެ ސަލާމުން ފެށިގެން އެއްއަޑުން އެއް ހިތުން އެއްއަޑުން އެއް ހިތުން ތަރިތައް ގުނުނޭ މޫނު އަނބުރާ ލެވުނޭ މޭގެ ފިނިކަން ކެނޑުނޭ މަޢުނަވީ ޢާލަމުން ހަނދު ދައުރުވަނީ ލޯބިންނޭ......

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.