ހމމމމމމމމމމމމމމ ދީފަ ލޯބި ފާޅުގާ ތިހެން ނުދޭ ކަލާ ފޫހި އަދު ނުވާނަމޭ ތިހެން ހުރޭ ކަލާ މާތަކޭ އެ ހީލަނީ ބަލާލީމާ ލޯބިވީމަ ދުރުނުވާށެ ގާތުގާހުރޭ ތިޔަ ނޭވާގަ ވަނީ މަސްތީ ވަހޭ ތިޔައީ ލޯބި އެނގޭ ޖާދޫގަރޭ އާހާ..... ކުރި ގޯނާހެ ތީ ބަލާލާތޯ މާނަވީ ބަސްތަކޭ އަހާލާށޭ ފަރިކަމާ ތިރީތި މޫނު ބީހިލަން ލިބޭނެހޭ ކިޔާދެވޭ މި ލަފުޒުގާވި ލޯތްބަކީ ތިޔޭ ފޮރުވަންހޭ ކަލާ ހިތާމޭގާ ނޫނޭ ގޯހެއް ހެދިދާނޭ ހީވޭ ތިޔަ ތަސްވީރުހޭ ބަލާލާނީ ވީމާ އަދު ރޯޝަނީ މި ލޯބީގާ ފުން އަސަރު ކުރާނެތީއެ ގާތުގާ ހުރޭ ހިތް އެދޭ އަރާމަކީ ތިދޭ ޙިމާޔަތޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.