ކަރުތާފެނުން ހޯދި ރަންލޯބި ތޯތާ

ކަރުތާފެނުން ހޯދި ރަންލޯބި ތޯތާ އެކު ލޯބިން އުޅެފާ ވަކިވެވި ދިޔައީއޭ ފަރިކަން އެވާ މޫނު ހުވަފެނު ފެނޭތީ ކުރި ފުން އަސަރުގާ ދަތިހިތް ވަނީއޭ ރޮދިނުލާ އެޅި ގިނަގުނަ ތަވީދޭ މުންޒާނި ކުކުމުން ދުންވެސް އެޅީމޭ ކަށިމާ ބިނދޭތޯ ނަދުރެއްބުނީމޭ ކަޅުވަކަރު ވަޅިއެއް ލިޔެވެސް ހެދީމޭ ކަރުތާފެނުން ހޯދި ރަންލޯބި ތޯތާ އެކު ލޯބިން އުޅެފާ ވަކިވެވި ދިޔައީއޭ ވަސްދުވާ ކަޅު މާވަހަރު ހޯދާ ވަރުވާކަނަށް ލިޔެ މަސްދަތް ޖެހީމޭ ގަސްދޮށުކަމެއްތޯ އަކަވެސް ޖެހީމޭ އެދުރުންބުނޭ އަދި ހުއްޓާނުލާށޭ ކަރުތާފެނުން ހޯދި ރަންލޯބި ތޯތާ އެކު ލޯބިން އުޅެފާ ވަކިވެވި ދިޔައީއޭ އައްސަވާށޭ މިތުރާ ބުނަންހޭ ހެދިހާ އެފަންޑިތަ ދާތީވެ ބާކީ ކުރެވޭ ހިތާމައިގަ ހިތްދަތި ރޮވޭތީ އެދި ލީބި ފަހަތުން އާދޭސް ވެވޭނޭ ކަރުތާފެނުން ހޯދި ރަންލޯބި ތޯތާ އެކު ލޯބިން އުޅެފާ ވަކިވެވި ދިޔައީއޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.