ހިތް މިއޮތީ ދޭހިތުން ނަގާފާ ކަލާއަށް

ހިތް މިއޮތީ ދޭހިތުން ނަގާފާ ކަލާއަށް ހިތް މިދެނީ ހިބަކޮށްފާ އެކީގާ ކަލާއަށް ދާން މިހިތް އެދޭތީ ދާން މިހިތް އެދޭތީ ދާން މިހިތް އެދޭތީ ޝަކުވާއޭ މިހިތް ކުރީ ހެނދުނާ ހަވީރާ ފަރުވާއެއް ނެތި ހިތަށް އަނިޔާ ލިބޭތީ ޝަކުވާއޭ މިހިތް ކުރީ ހެނދުނާ ހަވީރާ ފަރުވާއެއް ނެތި ހިތަށް އަނިޔާ ލިބޭތީ ދާން މިހިތް އެދޭތީ ދާން މިހިތް އެދޭތީ ދާން މިހިތް އެދޭތީ ރިހުމެއް ހަމަ ހިތަށް ވެޔޭ ތިޔަ ނަން އިވޭތީ ފިރުމާލަން ހިތް އެދޭ ހިނިތުން ވެލާތީ ރިހުމެއް ހަމަ ހިތަށް ވެޔޭ ތިޔަ ނަން އިވޭތީ ފިރުމާލަން ހިތް އެދޭ ހިނިތުން ވެލާތީ ދާން މިހިތް އެދޭތީ ދާން މިހިތް އެދޭތީ ދާން މިހިތް އެދޭތީ ހިތުގާވާ ޚިޔާލުތައް އަންގާލަދޭނީ މިތުރާއަށް ހިތް އެކީ ދީފާ ބުނާނީ ހިތުގާވާ ޚިޔާލުތައް އަންގާލަދޭނީ މިތުރާއަށް ހިތް އެކީ ދީފާ ބުނާނީ ދާން މިހިތް އެދޭތީ ދާން މިހިތް އެދޭތީ ދާން މިހިތް އެދޭތީ ހިތް މިއޮތީ ދޭހިތުން ..............

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.