ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ފުން އަސަރުގާ މިހިތް ހުއްޓިދާނޭ އިނގޭ ޖާޒުބީ ރީތިދޮން މޫނު ފަރުދާ ކުރޭ ހިތުގެ ވިންދާ ހިނގުން ބަދަލުވާކަން އިނގޭ ހިތް މިތެޅެނީ މަގޭ އާދެ ދުރުގާ ހުރޭ އަޖައިބެއް ނޫންހޭ ހިތް ކިހާ މޮޔަހޭ އަޖައިބެއް ނޫންހޭ ހިތް ކިހާ މޮޔަހޭ ތިޔަ އަމުރަށޭ ސީދާ ކިޔަމަން ވަނީ ފުން އަސަރުގާ ޖެހޭ ގޮތްވެދާނޭ އިނގޭ ސާހިބާ ހެޔޮހިތުން މޫނު ފަރުދާކުރޭ ހިތުގެ ވިންދާހިނގުން އެބަ އޮޅޭ ގޮއިއްވެއޭ ހިތް މިތެޅެނީ މަގޭ ޔާރު ދުރުގާ ހުރޭ އަޖައިބެއް ނޫންހޭ ހިތް ކިހާ މޮޔަހޭ އަޖައިބެއް ނޫންހޭ ހިތް ކިހާ މޮޔަހޭ ތިޔަ އަމުރަށޭ ސީދާ ކިޔަމަން ވަނީ ފުން އަސަރުގާ ޖެހޭ ގޮތްވެދާނޭ އިނގޭ ސާހިބާ ހެޔޮހިތުން މޫނު ފަރުދާކުރޭ ހޭހޭ ހޭހޭ ހާ ހާ ލާލާލާލާލާލާލާ ތިނޫން ލޮއެއްބެއް އަރާމެއް ދެން މިދުނިޔޭގާ ހަރާމޭ ދެން މިހިތް ނޭދޭ ކަލާ ނޫނީ ހުވާ ކޮއްފާ ބުނަން ވެވޭ ލޯބީގެ އިޤުރާރޭ ކުރާމީ ސާފު އިތުބާރޭ މަގޭވެސް ހާލަކީ ތީޔޭ ކަލާ ގަންދީ ބުނަން ޒަޚަމް ވެއްޖޭ މިހިތް ލޯބިން ބަލާލީމާ ނުހަނު ލޯބިން ފުން ނަޒަރުގާ ތިވާ ޖާޒުބީ ބާރަކުން ހުއްޓިދާނޭ މިތް މޫނު ފަރުދާކުރޭ އާއަ އާއާއަ އާއާއާއައް ލާއަލާ ލާ ލާ މަ ދުނިޔޭގާ ނެތީވިއްޔާ، ކަލާޔަށް އަލްވަދާ ކިއްޔާ ކުރާނީ ކީއްހެ ޔާރާ ދެން، ބުނާށޭ ލޯބިވާ މިދުނިޔޭން ވަކިވެގެން ދަންޏާ، ކަލާ ފަހަތުން މަވެސް ދާނަން ހުވާކޮށްފާ މި ބުނަނީ ދެން، ޔަޤީނޭ ލޯބިވާ މަގޭ ފަހަތުން ދެވޭނޭހޭ، ވަޢުދު ފުއްދަން ކެރޭނޭހޭ ދިން ޤަދަރުގާ މަގޭ ހިތް އޮޔާލައިފިޔޭ ޖާޒުބީ ރީތި ދޮން މޫނު ފަރުދާކުރޭ ހިތުގެ ވިންދާ ހިނގުން އެބަ ބަދަލުވާކަން އެނގޭ ހިތް މި ތެޅެނީ މަގޭ އާދެ ދުރުގާ ހުރޭ އަޖައިބެއް ނޫންހޭ ހިތް ކިޔާ މޮޔަހޭ ތިޔަ އަމުރަށް ސީދާ ކިޔަމަންވަނީ

 1. އާދޭސް ކުރީމޭ މިތާ
 2. އާވާ ހަނދާނޭ އާޝިޤް ނަޒަރުދޭ
 3. އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ
 4. އަހަރެން މިވާ ލޯތްބަށްޓަކައި
 5. ބައްޕަ ދޭ ހެޔޮހާ ނަޞޭޙަތް އަޑުއަހާށޭ ދަރިފުޅާ
 6. ބީހޭ ހިތްވޭ އަތުގާ
 7. ބުނެބަލަ ލަދުގަނެފާ
 8. ބުނެ ރޮވެނީއޭ
 9. ދަނީ ދަނީ މެރިގެން ލޯ
 10. ދެފުރާނަ އެކުވެފާވާ
 11. ދީފާ ލޯބި ފާޅުގާ
 12. ދިމާވޭތޯ އެ
 13. ދޫކޮށްމަދިޔައިމާ މަހެފިލްދެން
 14. އެހާ ރީއްޗޭ ކަލާ ބުނަމޭ
 15. އެރޭ ހާދަ ލޯބިން
 16. އޭ މިރޭ އުދާސްތަކުން
 17. އޭ ހާދަ އެދެން
 18. އޭރުގެ ފުންހަނދާން ގެނުވަޔޭ ރަންޒަމާން
 19. ފަތިހު ފަރިވި މާތަށް
 20. ފެނުނީ ހާދަ ބޭނުންވާ ތަސްވީރެކޭ
 21. ފިނި ފިނި ރެއަކައު
 22. ފުން އަސަރުގާ މިހިތް
 23. ގަސްތުގާ ކިޔާދެމޭ ހިތް އެދޭތީ ޚަބަރު
 24. ހާދަ ދޭ ހިތް ވެޔޭ ލޯބިން
 25. ހާދަ ހިތުގާ ޖެހޭ
 26. ހާދަ ލޯބިންނޭ ހިނިތުން ވަނީއެ އޭނަ
 27. ހައިރާން ނުވޭހޭ އޭނާ
 28. ހީލާފާ ނުދޭ ލޯބިވާ
 29. ހެޔޮ ޙާލުގާ ކަލާތިހެން
 30. ހިތި ވޭނެއްގާ
 31. ހިތުގާވާ ހަނދާނެއް
 32. ހިތުގައިވާ ލޯބި ކިޔައިދީ
 33. ހިތް މިއޮތީ ދޭހިތުން ނަގާފާ ކަލާއަށް
 34. ހިތް ރޮއްވާލަދިން ފަރިކަމޭ
 35. ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ
 36. ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން؟
 37. ހުވަފެން ދެކޭނީ
 38. އިޙުސާސް ވަނީ
 39. އިންސާފަކީ ކޮބާ؟
 40. އިންޒާރު ތާއޭ ތިދެނީ
 41. ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ
 42. އިސްވެދިން ފޮނިލޯބި ކޮބާ
 43. ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ
 44. ކަލާ ފެނުނީމާ
 45. ކަރުތާފެނުން ހޯދި ރަންލޯބި ތޯތާ
 46. ކިޔާލަދީ ކިޔާލަދީ
 47. ކުރީގާ ލޯބިވޭ ބުނެފާ
 48. ލަދުން ދުރަށް ދާތީ ކަލާ
 49. ލައްވާށިއޭ ރަޙްމަތް މިތާ
 50. ލޯބީގެ ކުރަނީ ދުޢާއޭ
 51. ލޮލަކަށް ނިންޖެއްނާދޭ
 52. ލޮލުން އޮހޮރޭ ކޯރު
 53. މާތް ހޫރެކޭ ތީ
 54. މަރިޔާދު އާ ވާ
 55. މަރުވެދާނޭ
 56. މަޢުނަވީ ޢާލަމުން، ހަނދު ދައުރުވަނީ ލޯބިންނޭ
 57. މީ ފުރާނައިން ވެވޭ ވަޢުދެކޭ
 58. މި ރާއްޖޭގެ ސާފު ވައި
 59. މިތުރާގެ ލޯބި ރަން ހަނދާން ހިތަކުންފިލައިނުދާނޭ
 60. ނަން ރީތި ގޮތުގާ
 61. ނުދާށޭ އެކަނިވެރި ކޮއްފާ
 62. ނުވަމަސް ދުވަހުގެ ގަދަ ވޭނުގައި
 63. އޯގާވީތީހޭ
 64. ރާއްޖޭގެ އުފަލާ އަރާމަކީ
 65. ރީތީ ހީލީމާ
 66. ރޭ ނިދީގާވެސް ދުށީމޭ
 67. ރޮއެފާ ކަލާ
 68. ސާދާ މޫނޭ މޫނޭ ތީ
 69. ސާދާ މިޒާޖު
 70. ސާދާ ތި މޫނާ ލޮލާ
 71. ސަލާމާތް ޞިއްޙަތެއްގައި ލެއްވުމީ މާތް ރަޙްމަތެއްނޫންތޯ
 72. ތިޔަ މަލުގާވާ
 73. ވާތީ މަ ކައިރީގާ
 74. ވަސްވާސް
 75. ވޭނުގާ ކުރާ ދުޢާ
 76. ވޭނުގާ ހުންނަން މިހާ
 77. ވިންދާ ލޭގާ
 78. ޔާ ޒަލްޖަލާލީ
 79. ޔާރުގެ ނަލަކަން
 80. ޖާދޫގަރު ދޭތީއަނިޔާ
 1. އަންނަނީ ފެންވަރުވަން ލޯބީގެ ވާރޭވިލާ
 2. ދެފުރާނަ އެކުވެފާވާ
 3. ދޫކޮށްމަދިޔައިމާ މަހެފިލްދެން
 4. އެ ލޯބީގެ ރާނީ ، ބަލާލާށެ މަލިކާ
 5. އެރޭ ހާދަ ލޯބިން
 6. އެރުނު މޮޔަ ހީވެ ހަނދު އެހެރީ ލަދުން
 7. އޭރުގެ ފުންހަނދާން ގެނުވަޔޭ ރަންޒަމާން
 8. ފެންނާނެ ޖެހުނު ބިކަ ހާލު
 9. ފުން އަސަރުގާ މިހިތް
 10. ގަސްތުގާ ކިޔާދެމޭ ހިތް އެދޭތީ ޚަބަރު
 11. ހާދަ ލޯބިންނޭ ހިނިތުން ވަނީއެ އޭނަ
 12. ހެޔޮ ޙާލުގާ ކަލާތިހެން
 13. ހިތާ ހިތާ ، ޚިޔާލާ ޚިޔާލާ
 14. ހިތް ދެންކުރީ ކޮން ކުށެއްހޭ
 15. ހިތް އެދޭތީ މަ އެދެމޭ ސަމާސާކުރަން
 16. ހިތް އުފާވޭ ކަލާ ބަލާލީމާ
 17. ހުވަފެންތަކެއް ދެއްކީ ކަލާ
 18. އިންސާނާމީ ދޯ ލޯބީގެ އަޅެކޭ
 19. ލޯބިވަންޏާ ކުރީގައި ބުނާށޭ
 20. ލޮލަކަށް ނިންޖެއްނާދޭ
 21. މަޢުނަވީ ޢާލަމުން، ހަނދު ދައުރުވަނީ ލޯބިންނޭ
 22. މި ބިންމަތީ ދިރިހުރުމުގެ އަގެއް ނެތީ ނޫންހޭ؟
 23. މިއަރާ އިރަކު ހަނދަކު ގައިމު ނުވޭ ނަލަކަން
 24. މިތުރާގެ ލޯބި ރަން ހަނދާން ހިތަކުންފިލައިނުދާނޭ
 25. މުޅި ޖާން ހިތާ
 26. ނޭނގި ސިއްރުން ކަލާ
 27. ސާދާ މޫނޭ މޫނޭ ތީ
 28. ސަމާސާ ސަމާސާ ތަކުން ހިތް އޮޔާލުން
 29. ތިޔަ ޚިޔާލް ފޮހެލެވޭހޭ؟
 30. ދީވާނާވޭ މޫސުން

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

80 ލަވަ

10

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

މަދަޙަ

41 ލަވަ

2

ޤައުމީ ލަވަ

13 ލަވަ

3

ދޯނި

7 ލަވަ

4

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

5

ފުރާނަ

6 ލަވަ

7

ގުގުރި

4 ލަވަ

8

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

9

ލައިލާ

1 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ޢައިޝަތު އިނާޔާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ތަދާ ވޭނުގާ

މޫޝަން

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ރީތިކަން

ޢަލީ ޤާސިމް

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ

މީނާ ސަލީމް

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ބިކަ ޙާލު