ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ފުން އަސަރުގާ މިހިތް ހުއްޓިދާނޭ އިނގޭ ޖާޒުބީ ރީތިދޮން މޫނު ފަރުދާ ކުރޭ ހިތުގެ ވިންދާ ހިނގުން ބަދަލުވާކަން އިނގޭ ހިތް މިތެޅެނީ މަގޭ އާދެ ދުރުގާ ހުރޭ އަޖައިބެއް ނޫންހޭ ހިތް ކިހާ މޮޔަހޭ އަޖައިބެއް ނޫންހޭ ހިތް ކިހާ މޮޔަހޭ ތިޔަ އަމުރަށޭ ސީދާ ކިޔަމަން ވަނީ ފުން އަސަރުގާ ޖެހޭ ގޮތްވެދާނޭ އިނގޭ ސާހިބާ ހެޔޮހިތުން މޫނު ފަރުދާކުރޭ ހިތުގެ ވިންދާހިނގުން އެބަ އޮޅޭ ގޮއިއްވެއޭ ހިތް މިތެޅެނީ މަގޭ ޔާރު ދުރުގާ ހުރޭ އަޖައިބެއް ނޫންހޭ ހިތް ކިހާ މޮޔަހޭ އަޖައިބެއް ނޫންހޭ ހިތް ކިހާ މޮޔަހޭ ތިޔަ އަމުރަށޭ ސީދާ ކިޔަމަން ވަނީ ފުން އަސަރުގާ ޖެހޭ ގޮތްވެދާނޭ އިނގޭ ސާހިބާ ހެޔޮހިތުން މޫނު ފަރުދާކުރޭ ހޭހޭ ހޭހޭ ހާ ހާ ލާލާލާލާލާލާލާ ތިނޫން ލޮއެއްބެއް އަރާމެއް ދެން މިދުނިޔޭގާ ހަރާމޭ ދެން މިހިތް ނޭދޭ ކަލާ ނޫނީ ހުވާ ކޮއްފާ ބުނަން ވެވޭ ލޯބީގެ އިޤުރާރޭ ކުރާމީ ސާފު އިތުބާރޭ މަގޭވެސް ހާލަކީ ތީޔޭ ކަލާ ގަންދީ ބުނަން ޒަޚަމް ވެއްޖޭ މިހިތް ލޯބިން ބަލާލީމާ ނުހަނު ލޯބިން ފުން ނަޒަރުގާ ތިވާ ޖާޒުބީ ބާރަކުން ހުއްޓިދާނޭ މިތް މޫނު ފަރުދާކުރޭ އާއަ އާއާއަ އާއާއާއައް ލާއަލާ ލާ ލާ މަ ދުނިޔޭގާ ނެތީވިއްޔާ، ކަލާޔަށް އަލްވަދާ ކިއްޔާ ކުރާނީ ކީއްހެ ޔާރާ ދެން، ބުނާށޭ ލޯބިވާ މިދުނިޔޭން ވަކިވެގެން ދަންޏާ، ކަލާ ފަހަތުން މަވެސް ދާނަން ހުވާކޮށްފާ މި ބުނަނީ ދެން، ޔަޤީނޭ ލޯބިވާ މަގޭ ފަހަތުން ދެވޭނޭހޭ، ވަޢުދު ފުއްދަން ކެރޭނޭހޭ ދިން ޤަދަރުގާ މަގޭ ހިތް އޮޔާލައިފިޔޭ ޖާޒުބީ ރީތި ދޮން މޫނު ފަރުދާކުރޭ ހިތުގެ ވިންދާ ހިނގުން އެބަ ބަދަލުވާކަން އެނގޭ ހިތް މި ތެޅެނީ މަގޭ އާދެ ދުރުގާ ހުރޭ އަޖައިބެއް ނޫންހޭ ހިތް ކިޔާ މޮޔަހޭ ތިޔަ އަމުރަށް ސީދާ ކިޔަމަންވަނީ

ކިޔުންތެރިޔާ

ޢަލީ ރަމީޒު

 1. އާދޭސް ކުރީމޭ މިތާ
 2. އާނއޭ ހިތާމައިން މިލިބޭ
 3. އާވާ ހަނދާނޭ އާޝިޤް ނަޒަރުދޭ
 4. އާވެދާ އާވެދާ
 5. އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ
 6. އަބަދު ތިޔަ ލޯބި ކަލާ ވާނަންހޭ؟
 7. އަދު މިވީ ކީއްހެދެން ހިތް ޖެހިލުން ވަނީ
 8. އަހަރެން މިވާ ލޯތްބަށްޓަކައި
 9. އައިޝާ
 10. ބައްޕަ ދޭ ހެޔޮހާ ނަޞޭޙަތް އަޑުއަހާށޭ ދަރިފުޅާ
 11. ބީހޭ ހިތްވޭ އަތުގާ
 12. ބުނެބަލަ ލަދުގަނެފާ
 13. ބުނެ ރޮވެނީއޭ
 14. ދަނީ ދަނީ މެރިގެން ލޯ
 15. ދަތުރު ފެށީމޭ
 16. ދެފުރާނަ އެކުވެފާވާ
 17. ދީފާ ލޯބި ފާޅުގާ
 18. ދެކެލާހިތޭ ވަނީ
 19. ދިމާވޭތޯ އެ
 20. ދޮން ގޮމަޔެއް
 21. ދޫކޮށްމަދިޔައިމާ މަހެފިލްދެން
 22. އެހާ ރީއްޗޭ ކަލާ ބުނަމޭ
 23. އެނދީއޭ މޭ ތަދާ ހޫނުން
 24. އެރޭ ހާދަ ލޯބިން
 25. އޭ މިރޭ އުދާސްތަކުން
 26. އޭ ހާދަ އެދެން
 27. އޭރުގެ ފުންހަނދާން ގެނުވަޔޭ ރަންޒަމާން
 28. ފަތިހު ފަރިވި މާތަށް
 29. ފެނުނީ ހާދަ ބޭނުންވާ ތަސްވީރެކޭ
 30. ފެށީ ދަތުރު
 31. ފިނި ފިނި ރެއަކައު
 32. ފުން އަސަރުގާ މިހިތް
 33. ގަސްތުގާ ކިޔާދެމޭ ހިތް އެދޭތީ ޚަބަރު
 34. ގަޔާވެ ބެލޭތީ
 35. ހާދަ ލޯތްބޭ ހާދަ ނަލައޭ
 36. ހާދަ ދޭ ހިތް ވެޔޭ ލޯބިން
 37. ހާދަ ހިތުގާ ޖެހޭ
 38. ހާދަ ލޯބިންނޭ ހިނިތުން ވަނީއެ އޭނަ
 39. ހައިރާން ނުވޭހޭ އޭނާ
 40. ހަނދާނުން މި ޚިޔާލު ތަކުގާ
 41. ހީލާފާ ނުދޭ ލޯބިވާ
 42. ހީލަތުގާ މުޅިން
 43. ހެޔޮ ޙާލުގާ ކަލާތިހެން
 44. ހިތި ވޭނެއްގާ
 45. ހިތުގާވާ ހަނދާނެއް
 46. ހިތުގައިވާ ލޯބި ކިޔައިދީ
 47. ހިތް މިއޮތީ ދޭހިތުން ނަގާފާ ކަލާއަށް
 48. ހިތް ރޮއްވާލަދިން ފަރިކަމޭ
 49. ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ
 50. ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން؟
 51. ހުވަފެން ދެކޭނީ
 52. އިޙުސާސް ވަނީ
 53. އިންސާފަކީ ކޮބާ؟
 54. އިންޒާރު ތާއޭ ތިދެނީ
 55. ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ
 56. ޢިޝްޤުގާ ވޭނީ އުދާހުން
 57. އިސްވެދިން ފޮނިލޯބި ކޮބާ
 58. ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ
 59. ކާއިނާތޭ އެކީ ހައިރާން
 60. ކަލާ ފެނުނީމާ
 61. ކަލާޔަށް މިހިތް ލޯބިވީތީ ދިނީމޭ
 62. ކަރުތާފެނުން ހޯދި ރަންލޯބި ތޯތާ
 63. ކިޔާލަދީ ކިޔާލަދީ
 64. ކޮބާ ކުރީގެ ހުވާތައް
 65. ކުރީގާ ލޯބިވޭ ބުނެފާ
 66. ލަދުން ދުރަށް ދާތީ ކަލާ
 67. ލައްވާށިއޭ ރަޙްމަތް މިތާ
 68. ލޯބީގެ ކުރަނީ ދުޢާއޭ
 69. ލޯބިން ކަލާ ދެކޭހިތްވޭ
 70. ލޮލަކަށް ނިންޖެއްނާދޭ
 71. ލޮލުން އޮހޮރޭ ކޯރު
 72. މާ ލަދުން
 73. މާތް ހޫރެކޭ ތީ
 74. މާކުރިން ވަޢުދު ވީހޭ
 75. މަރިޔާދު އާ ވާ
 76. މަރުވެދާނޭ
 77. މަޢުނަވީ ޢާލަމުން، ހަނދު ދައުރުވަނީ ލޯބިންނޭ
 78. މީ ފުރާނައިން ވެވޭ ވަޢުދެކޭ
 79. މި ރާއްޖޭގެ ސާފު ވައި
 80. މިއީ އަދު ނަސީބޭ
 81. މިތުރާގެ ލޯބި ރަން ހަނދާން ހިތަކުންފިލައިނުދާނޭ
 82. މޫނު ނުފޮރުވާށެ މަގޭ ރީތިވި ރާނީ
 83. ނާރާ ހަނދާއޭ
 84. ނަން ރީތި ގޮތުގާ
 85. ނެތޭ އުފާ ދުނިޔޭން
 86. ނުދާށޭ އެކަނިވެރި ކޮއްފާ
 87. ނުދާށޭ މަގޭ ލޯބިވާދެން
 88. ނުލިބޭނެހޭ އަލުން އެހީ
 89. ނުވަމަސް ދުވަހުގެ ގަދަ ވޭނުގައި
 90. އޯގާވީތީހޭ
 91. ރާއްޖޭގެ އުފަލާ އަރާމަކީ
 92. ރަން މުތެއްހެން ވިދިޔަކަސް
 93. ރީތީ ހީލީމާ
 94. ރޭ ނިދީގާވެސް ދުށީމޭ
 95. ރޮއެފާ ކަލާ
 96. ސާދާ މޫނޭ މޫނޭ ތީ
 97. ސާދާ މިޒާޖު
 98. ސާދާ ތި މޫނާ ލޮލާ
 99. ސަލާމާތް ޞިއްޙަތެއްގައި ލެއްވުމީ މާތް ރަޙްމަތެއްނޫންތޯ
 100. ސަމާސާ ކުރާތީ
 101. ތީއޭ ޙަޔާތުން ދޭ އުފާ
 102. ތިޔަ މަލުގާވާ
 103. އުފާވީ ރާސްތާވީ ނުހަނު ދުރުގާވީ
 104. ވާރޭ ވެހެން ފެށީއޭ
 105. ވާތީ މަ ކައިރީގާ
 106. ވަރިކުރުން
 107. ވަސްވާސް
 108. ވޭނީ ސުވާލު
 109. ވޭނުގާ ކުރާ ދުޢާ
 110. ވޭނުގާ ހުންނަން މިހާ
 111. ވިންދާ ލޭގާ
 112. ވިންދު ލޯބިން ޖެހި ހިތެއްގާ
 113. ޔާ ޒަލްޖަލާލީ
 114. ޔާރު ތިއެ މިހިތުގެ ޝިފާ
 115. ޔާރުގެ ނަލަކަން
 116. ޖާދޫގަރު ދޭތީއަނިޔާ
 117. ކާކުހޭ ލޯބިވޭ މާކުރީގާ ބުނީ
 1. އަންނަނީ ފެންވަރުވަން ލޯބީގެ ވާރޭވިލާ
 2. ދެފުރާނަ އެކުވެފާވާ
 3. ދެކެލާހިތޭ ވަނީ
 4. ދޫކޮށްމަދިޔައިމާ މަހެފިލްދެން
 5. އެ ލޯބީގެ ރާނީ ، ބަލާލާށެ މަލިކާ
 6. އެރޭ ހާދަ ލޯބިން
 7. އެރުނު މޮޔަ ހީވެ ހަނދު އެހެރީ ލަދުން
 8. އޭރުގެ ފުންހަނދާން ގެނުވަޔޭ ރަންޒަމާން
 9. ފެންނާނެ ޖެހުނު ބިކަ ހާލު
 10. ފުން އަސަރުގާ މިހިތް
 11. ގަސްތުގާ ކިޔާދެމޭ ހިތް އެދޭތީ ޚަބަރު
 12. ގޮވެނީއެ ނުދާށޭ އާދޭ
 13. ހާދަ ލޯބިންނޭ ހިނިތުން ވަނީއެ އޭނަ
 14. ހެޔޮ ޙާލުގާ ކަލާތިހެން
 15. ހިތާ ހިތާ ، ޚިޔާލާ ޚިޔާލާ
 16. ހިތް ދެންކުރީ ކޮން ކުށެއްހޭ
 17. ހިތް އެދޭތީ މަ އެދެމޭ ސަމާސާކުރަން
 18. ހިތް އުފާވޭ ކަލާ ބަލާލީމާ
 19. ހުވަފެންތަކެއް ދެއްކީ ކަލާ
 20. އިންސާނާމީ ދޯ ލޯބީގެ އަޅެކޭ
 21. ކޮންމެ ހިނިތުންވުމެއް
 22. ލޯބިވަންޏާ ކުރީގައި ބުނާށޭ
 23. ލޮލަކަށް ނިންޖެއްނާދޭ
 24. މާފު އެދެން އިތުބާރު ކުރާށޭ
 25. މަޢުނަވީ ޢާލަމުން، ހަނދު ދައުރުވަނީ ލޯބިންނޭ
 26. މި ބިންމަތީ ދިރިހުރުމުގެ އަގެއް ނެތީ ނޫންހޭ؟
 27. މިއަރާ އިރަކު ހަނދަކު ގައިމު ނުވޭ ނަލަކަން
 28. މިތުރާގެ ލޯބި ރަން ހަނދާން ހިތަކުންފިލައިނުދާނޭ
 29. މުޅި ޖާން ހިތާ
 30. ނޭނގި ސިއްރުން ކަލާ
 31. ސާދާ މޫނޭ މޫނޭ ތީ
 32. ސަމާސާ ސަމާސާ ތަކުން ހިތް އޮޔާލުން
 33. ތިޔަ ޚިޔާލް ފޮހެލެވޭހޭ؟
 34. ދީވާނާވޭ މޫސުން

ލިރިކްސް ފޮނުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ!

އެންމެ ގިނަ ލިރިކްސް ފޮނުއްވާ ފަރާތަކަށް ޚާއްސަ ހަދިޔާއެއް ދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ފަހުން ޙިއްސާ ކުރެވޭނެ.

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

117 ލަވަ

10

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

މަދަޙަ

44 ލަވަ

2

ޤައުމީ ލަވަ

13 ލަވަ

3

ދޯނި

7 ލަވަ

4

ފުރާނަ

6 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

7

ގުގުރި

4 ލަވަ

8

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

9

ލައިލާ

1 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.

3.68 ހާސް

ހުޔާމް

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ގޯހެއް

12.59 ހާސް

5.81 ހާސް

ޙައްސާނު

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ރައިވަރެއް ހެދީމާ

6.01 ހާސް

5.49 ހާސް

5.07 ހާސް

1.07 ހާސް

1.52 ހާސް

1.52 ހާސް

337

ރިޝްމާ ޒުބައިރު

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ފޯރި ނަގާލާ