ހުއްނަން ތަ ވީ އުމުރަށް މިހެން ހިތުގާ އެދުންވާ ނުފުދިފާ ހުއްނަން ތަ ވީ ކަރުނުގެ ތެރޭން ތެމި ފޯވެގެން ގޮސް ފޫދިފާ ހުއްނަން ތަ ވީ އުމުރަށް މިހެން ފަހެ ދެން ނެތީހޭ މޮޅު ހަކީމެއް ބޭހަކުން ފަރުވާޔަކުން ފޮހެލާދެވޭ ފަދަ ޑޮކްޓަރެއް ވާ ހިތުގެ ބައްޔަށް އުފެދިފާ އޭ މާ މެލާ މެލި ތަކު ތެރޭން ފަރިވާ ވަގުތުގާ ދެކިލުމަށް އޭ މާ ބުލާސަމް ފަހެވަނީ ކޮންތާކުގާ ހޭ ހޯދިފާ ކިތަކަށް އަހަރު ތޯ ތިޔަ މަލެއް ފަރިވީ ފަހުން މިޔަދަށް މިވީ ހިތަކަށް ލިބެން އޮތް އިރު އެތަން މިތަނުން އެއަށް ހިތޭ ދީފާ ހުއްނަން ތަ ވީ އުމުރަށް މިހެން ހިތުގާ އެދުންވާ ނުފުދިފާ ހުއްނަން ތަ ވީ ކަރުނުގެ ތެރޭން ތެމި ފޯވެގެން ގޮސް ފޫދިފާ ހުއްނަން ތަ ވީ އުމުރަށް މިހެން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.