ހާދަ ދޭ ހިތް ވެޔޭ ލޯބިން

ރާގު: ޔޭޖޯ ތޯޅޭސެހޭ ޕެއިސޭ

ހާދަ ދޭހިތްވެޔޭ ލޯބިން މިހިރަ ހުރިހާ އުފާ ދޭހުން ހާދަ ދޭހިތްވެޔޭ ލޯބިން މިހިރަ ހުރިހާ އުފާ ދޭހުން ނިކަން ބެލީމޭ ތާކުވޭތޯ އަގެއްދީ ގަންނަން ތަރިތައް ވޭތޯ ނިކަން ބެލީމޭ ތާކުވޭތޯ އަގެއްދީ ގަންނަން ތަރިތައް ވޭތޯ ބެލީމޭ ހޯދާ ގެނެސްދެވޭތޯ ތަރިންދެން ތިޔަ އުނގު ޒީނަތްވޭތޯ މިހާ ހިތްއެދޭއިރު މަށަށް ތަރި ލިބޭހޭ ތަރި ގެނެސް ނުދެވުނަސް ހަމަދެން ތަރި ގެނެސް ނުދެވުނަސް ހަމަދެން ހާދަ ދޭހިތްވެޔޭ ލޯބިން މިހިރަ ހުރިހާ އުފާ ދޭހުން ނިކަން ބެލީމޭ ތާކުވޭތޯ އަގެއްދީ ގަންނަން ހަނދުވެސް ލިބޭތޯ ނިކަން ބެލީމޭ ތާކުވޭތޯ އަގެއްދީ ގަންނަން ހަނދުވެސް ލިބޭތޯ ބެލީމޭ ހޯދާ ގެނެސްދެވޭތޯ ކަލާއަށް ހިބައިން ހަނދުވެސް ދެވޭތޯ މިހާ ހިތްއެދޭއިރު މަށަށް ހަނދު ލިބޭހޭ ހަނދު ގެނެސް ނުދެވުނަސް ހަމަދެން ހަނދު ނެނެސް ނުދެވުނަސް ހަމަދެން ހާދަ ދޭހިތްވެޔޭ ލޯބިން މިހިރަ ހުރިހާ އުފާ ދޭހުން ލިބޭނެބާއޭ ލިބޭނެބާއޭ އެދޭހާ އެއްޗެއް މިތާ މިހެން އަދު ކިހާ ބޭނުންހޭ ގެނެސްދޭން އުޑުވެސް ކިހާ ދޭހިތްވޭހޭ ކާއިނާތާ މިހެން ހުރެ މިޖަޒުބާތުގާ ބެހޭއިރު ނެތޭ ދޭނެ އެއްޗެއް މިހިތްނޫން އެހެން ދެން ހާދަ ދޭހިތްވެޔޭ ލޯބިން މިހިރަ ހުރިހާ އުފާ ދޭހުން ހާދަ ދޭހިތްވެޔޭ ލޯބިން މިހިރަ ހުރިހާ އުފާ ދޭހުން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.