ނުދާށެ މަގޭ ލޯބިވާ ދެން ރުޅިވެ ތިހެން ބުނެދޭނުހެ މިލިގޮތް ހިތްއަދު ރީތިކޮށް ދުލުން ނުކުރާނަން ބޭޤަރާރު މިއޭ ޙާލު މީއެ ގައިމު މަ އެދޭ ޔާރު ހިތް އެދޭ އެދޭ އޯހޯ ނުވާށޭ ދުރުގާ މަލާއޭ ނުރުހި ތިހެން ޖަންބު ކޯތާފަތުގެ އެ ބީހުން ދޭށޭ އުފަލުން ވީމޭ ލޯބިން މިތާ ގާތުގާ ވާނުވާ ބަލަބަލާ މަމިހުރީ މިތާ އޯހޯ ނުދާށެ މަގޭ ލޯބިވާ ދެން ރުޅިވެ ތިހެން ނުދާށެ މަގޭ ލޯބިވާ ދެން ރުޅިވެ ތިހެން ލިބޭތޯ އެދިގެން ހުރީމޭ ތިޔަ ހިނިތުން މިހިތުން ދޭނަން އަދު ކެރިހުރެ މާލު ހިބައިން ތީއޭ އަދު ހިތްއެދޭ ލޯތްބަކީ ތީ މަގޭ އުފަލަކީ ތީ މަގޭ މީ ކަލާ އޯހޯ ނުދާށެ މަގޭ ލޯބިވާ ދެން ރުޅިވެ ތިހެން ނުދާށެ މަގޭ ލޯބިވާ ދެން ރުޅިވެ ތިހެން ލަ ލަ ލަ ލަ ލަ ...........

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.