ވޭނުގާ ކުރާ ދުޢާ

ވޭނުގަ ކުރަމޭ ދުއާ ރަހުމެއް ހިތަށް ލައްވާށިއޭ ހޫނުގާ ލިބެންޔް ތަދާ އުފަލެއް އަޅަށް ދެއްވާށިއޭ ހަރްދަނަ އީމާނުގާ މީޔޭ ފަށާނެ ހަޔާތަކީ ބާރުގަދަ ލޯބިން ގުޅޭ ދެ ހިތެއް ކަމަށް ލައްވާށިއޭ އިސްޖެހޭ ބާކީވެފާ ހާލަޠް މިއަދުއް މީޔޭ އުޅޭ ހޫނުގާ ލިބެންޔް ތަދާ އުފަލެއް އަޅަށް ދެއްވާށިއޭ ލޯބި ލިބުމެއް ނެތް ހަޔާތުގެ ވޭނުގާ އުޅެމޭ މިހާރް ލާބަޔާ މަންފާ ލިބޭ ބަރަކާއި އެހާ ލައްވާށިއޭ ކެއްނުވޭ ރޯށޭ އިނީ ހިތުގާ ހިންގާ އާދޭހަކީ ހޫނުގާ ލިބެނީ ތަދާ އުފަލެއް އަޅަށް ދެއްވާށިއޭ ދެ ހިތުގާ މީ އޭ ހިންގާ ކަރްނައިގެ ގަދަ ތޫފާނަކީ ފެހިކަމާ އަރޯކަމާ ރަޙްމަތް އަޅަށް ލައްވާށިއޭ ގިސްލަމޭ ބޭނުންވެފާ ރާހަޠް އެއިން ލިބުމަށް އެދޭ ހޫނުގާ ލިބެނީ ތަދާ އުފަލެއް އަޅަށް ދެއްވާށިއޭ ވޭނުގަ ކުރަމޭ ދުއާ ރަހުމެއް ހިތަށް ލައްވާށިއޭ ހޫނުގާ ލިބެނީ ތަދާ އުފަލެއް އަޅަށް ދެއްވާށިއޭ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.