ސާދާ މިޒާޖު ހާދަ އިންގޭ ފިކުރާވަމޭ ލޯބިން ކަލާގެ އަތުގާ ޔަޤީނޭ ހިފާނަމޭ ހުވަފެންތަކުން ކަލާ ދެކިލަން ހާދަ ބޭނުމޭ ކަޅިރަވަ ތި ރީތި މޫނުގަ އޭރުން ފިރުމާނަމޭ ލޯބިން ކަލާގެ އަތުގާ ޔަޤީނޭ ހިފާނަމޭ ސާދާ މިޒާޖު ހާދަ އިންގޭ ފިކުރާވަމޭ ހަންދުވަރު ތެރޭން ކަލާ ދެކިލަން ދާހިތޭ ވަނީ ހީލާފަ ތިފަރި މޫނުގަ ބޮސް ދޭހޮތޭ ވަނީ ލޯބިން ކަލާގެ އަތުގާ ޔަޤީނޭ ހިފާނަމޭ ސާދާ މިޒާޖު ހާދަ އިންގޭ ފިކުރާވަމޭ ދޭށޭ ޔަގީން އެކު ދެން ލޯބި ބޭނުމޭ މާތަކުގެ ދާނުގާ ތިބެގެން ވައުދު ވާނަމޭ ލޯބިން ކަލާގެ އަތުގާ ޔަޤީނޭ ހިފާނަމޭ ސާދާ މިޒާޖު ހާދަ އިންގޭ ފިކުރާވަމޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.