ކާއިނާތޭ އެކީ ޙައިރާން އެވީ ވެލުމުން ކަލާ ހިނިތުން އިރާ ހަނދުވެސް ލަދުން ފަރުދާ ވެޔޭ އަމުދުން ކަލާ ފެނުމުން ހަނދާނުން ފުހެލެވެން ނެތުމުން އަރާމާ ލައްޒަތައް އެދުމުން ހަނދާނުން ފުހެލެވެން ނެތުމުން އަރާމާ ލައްޒަތައް އެދުމުން ހިލާ ނުވުމުން ކަލާ ހިނިތުން ފިލާ ހިތަކުން ނުވޭ ފަހަތުން ހުރީ ހޭލާ ކަލާ ހީލާ ގޮތުން ހައިރާން ވެފާ ޖަނާ ނުދީ ވޭނާ ތަދާ ހޫނާ ފިލާނޭހެން އަރާ ހޫނުން ކާއިނާތޭ ލޮލާލޯ ފެނި ދިމާވީމާ ވިލާތައްވެސް ނިވާވީމާ ލޮލާލޯ ފެނި ދިމާވީމާ ވިލާތައްވެސް ނިވާވީމާ ހިތާހިތް ގުޅި ފިދާވީމާ ލަދުން ހަނދުވެސް ނިވާވީމާ އުފާދީފާ ނިކަން ހީފާ ވަފާތެރިކަން ނަގާލާފާ ރިހުން ދީފާ ތިހެން ދިއުމުން ނެތިން ދާކަށް އަލުން ފަހަތުން ކާއިނާތޭ އެކީ ޙައިރާން އެވީ ވެލުމުން ކަލާ ހިނިތުން އިރާ ހަނދުވެސް ލަދުން ފަރުދާ ވެޔޭ އަމުދުން ކަލާ ފެނުމުން ހމހމ....... ލަލާލާލާ........ ހމހމ....... ކާއިނާތޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.