ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

އަލްބަމް ތައް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

57 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ނަން ނޭނގޭ

147 ލަވަ

2

މަދަޙަ

17 ލަވަ

3

4

ދޯނި

7 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

6

ފުރާނަ

6 ލަވަ

8

ލައިލާ

1 ލަވަ

9

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ރާފިޔަތު ރަމީޒާ

5 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އޭރު ދިންހާ އުފާ

ޙުސެއިން ސޮބާޙް

0 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ފަރުހާދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މިފުރާނަ ދެން ޙަޔާތާ

އުމަރު ޒާހިރު

12 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އޯގާވީ ހިތަކުން

ބަތޫލް އަޙްމަދު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އިހުސާސް

އިސްމާއިލް އައްފާން

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޗަކަ

މޫސާ ސަމާއު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ތިޔަ މޫނަށް ލޯ ހުއްޓޭގޮތްވޭ

ޢަބްދުލް ޙަންނާނު މޫސާދީދީ

7 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

އޭރު ދިންހާ އުފާ

ޔުނިކޯ ބީޓްސް

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޔާރު ބުނެލާށޭ

މަރިޔަމް މައީޝާ

0 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މަޢުރޫފު ޚަލީލު

2 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޖިސްމު ނެތިގެން ގޮސް ހަފުސް

އަންދަލާ ޙަލީމް

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯބި

ޓްރިއޯ

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ޗާލޭ

އާސިމް ތައުފީޤު

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ކަންޒު ދޮންކަމަނަ

ޝިފްނާ

3 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

ފަޖުރުލީ ފަތިހަކަށް ނަޔާ އަމާން

ޝަފީޤާ

1 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ:

މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ