ރާއްޖޭގެ އުފަލާ އަރާމަކީ އާދެ މަސްވެރިކަމޭ ވާ ނަސީބަކީ ޖާނާމާލޭ ކަނޑުން ވާ ރޯއްޖަކީ ވާ މިރާއްޖޭގާ މަސްވެރިންނެ ރޫޙަކީ ދޯނި ތަކުގާ ދޭ ފުރާ ފަތިހަށް ގޮވާ ހާލާއެކީ ޚިދުމަތަށް ޢަމަލުން ކުރާ ޤައުމަށްޓަކާ ޝަރަފާއެކީ މީ ދަރީންނޭ ޤައުމުގާވާ ޢިއްޒަތާ ޤަދަރާއެކީ ވާރެއާ ގަދަ ވައި ތެރޭގާ ދުއްވަމުން ހިއްވަރުކުރޭ ހައިނުކޮށް ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު މާކަނޑުން ދަތުރެއްކުރޭ ހިތްތަކޭމީ މަސްވެރިންނަށް ސާބަހާ ޝުކުރުން ފުރޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.