ތީ ތީއެ މަގޭ އެންމެ އެދޭ

ރާގު: ތޫ ތޫހެ ވަހީ ދިލްނެ ޖިސޭ

ލަ ލަލަލަލާ ތީ ތީއެމަގޭ އެންމެއެދޭ ހިތުގަމިވާ ސޫރަތެދޭ ލޯބިމިވާވަރު ދެން ބުނިއްޔާ ގޯހެއްހޭ މީ ހަދާ ހޯ އަންނާށެ އިސްނަގާ ރޭމިވަނީ ދަންވެފާ ހޯ އަންނާށެ އިސްނަގާ ރޭމިވަނީ ދަންވެފާ ނުނިދޭނޭ މިރޭ އައިމާ ނޫނީ ކަލާ ލަލަލަލަ........... ހިތަށް ވާވަރުން ނޫންހޭ ނިދީން ފޫހިވާނީ އެދޭވަރު ބުނީމާ ދެން ތިޔަހުރީހޭ އަންނާށެ އިސްނަގާ ރޭމިވަނީ ދަންވެފާ ހޯ އަންނާށެ އިސްނަގާ ރޭމިވަނީ ދަންވެފާ ނުނިދޭނޭ މިރޭ އައިމާ ނޫނީ ކަލާ ތީ ތީއެމަގޭ އެންމެއެދޭ ހިތުގަމިވާ ސޫރަތެދޭ ލޯބިމިވާވަރު ދެން ބުނިއްޔާ ގޯހެއްހޭ މީ ހަދާ ނަސީބޭ މަގޭ ތީވާ ލޯތްބާ އަހާށޭ ހަނދޭތީ ބުނާހިތްވޭ ލޯބިން އުރާލާ ލާލާ ލާލަލާ ލާލަލާ ޔަގީނޭ މަރޭވާނީ އުރުގާ އޮވެ ހީލާ ލޮލާ މޫނުގާ ލޯބިން ބޮސްދީފަ ހީލާ އަންނާށެ އިސްނަގާ ރޭމިވަނީ ދަންވެފާ ހޯ އަންނާށެ އިސްނަގާ ރޭމިވަނީ ދަންވެފާ ނުނިދޭނޭ މިރޭ އައިމާ ނޫނީ ކަލާ ތީ ތީއެމަގޭ އެންމެއެދޭ ހިތުގަމިވާ ސޫރަތެދޭ ލޯބިމިވާވަރު ދެން ބުނިއްޔާ ގޯހެއްހޭ މީ ހަދާ ހުވާކޮށް ބުނީމޭ ދުރުގަދެން ނުވާށޭ ވެދާނަން އެކީ ލޯބިން ކަފުނާ ވެލީގާ އަމޭ ގެންދަވާށޭ މަގޭ ޖިސްމު ޖާނާ އުފާދެން ލިބޭނީ ހިނިތުންވެލީމާ އަންނާށެ އިސްނަގާ ރޭމިވަނީ ދަންވެފާ ހޯ އަންނާށެ އިސްނަގާ ރޭމިވަނީ ދަންވެފާ ނުނިދޭނޭ މިރޭ އައިމާ ނޫނީ ކަލާ ތީ ތީއެމަގޭ އެންމެއެދޭ ހިތުގަމިވާ ސޫރަތެދޭ ލޯބިމިވާވަރު ދެން ބުނިއްޔާ ގޯހެއްހޭ މީ ހަދާ ހޯ.... ލައްލައްލަލަ ލަލަލާލާލާ ނުނިދޭނޭ މިރޭ އައިމާ ނޫނީ ކަލާ އައިމާ ނޫނީ ކަލާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.