ފަރިހި

ފަރިހި އަކީ ހަޖޫ ކިއުމާއި ސަމާސާގޮތް ހުންނަޅެމެވެ. އެއްދުވަސް ވަރެއްގައި ޅެމަށް ވެސް ފަރިހި މިހެން ކިޔައި އުޅުނެވެ. ފަރިހި އަކީ ދިވެހި ޅެމުގެ ހަތަރު ވަނަ ބާވަތެވެ. ނުވަތަ ފަރިހި އަކީ ހަޖޫ ކިއުމާއި ސަމާސާގޮތް ހުންނަޅެމެވެ. އެއްދުވަސް ވަރެއްގައި ޅެމަށް ވެސް ފަރިހި މިހެން ކިޔައި އުޅުނެވެ. އިސްފަސް ކަމުގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ޅެމަށްވުރެ އިހީ ފަރިއްސެވެ. ޅެން ހަދަން ފެށުމުގެ ކުރިންވެސް ފަރިހި ކިޔައި އުޅޭކަމަށް ވެއެވެ. އައްސައްޔިދު ބޮޑުފެންވަޅުގޭ ސީދީ ބަޔާންކުރައްވާ ގޮތުގައި ފަރިއްސަކީ ޅެން ފަދައިން، ވައްތަރުވެސް ވަޒަންވެސް ވަކި މިވެނި އަދަދެއް ކަނޑައެޅިގެން ނޭގޭ ބާވަތެކެވެ. ސީދީ ދެކިލައްވާ ގޮތުން ކުރިން ދިވެހިން ކިޔަމުން އައި ކާ، ބަނދި، ރައިވަރު، މި 3 ބާވަތުގެ ޅެމުގެ ވަޒަނުން ނެއްޓިގެން ކިއިފައި ހުންނަ އެއްޗަކަށް ފަރިއްސޭ ކިޔައެވެ. ފަޟީލަތުއްޝައިޚުލް މަރްހޫމް ޙުސެއިން ޞަލާހުއްދީން ލިޔުއްވާފައިވާ ގޮތުގައި ފަރިއްސަކީ ދިވެހިންގެ މީހުންގެ ކަންފަތަށްއަރާ، ކަރާ ލަވަތަކުގެ ރާގަށް އެމީހުން ކިޔާން އުޅެފައި ހުންނަ، އެއްޗަކަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ. އެއެއްޗެހި ހުރީ ވަރަށް ދެރަ ސަހަލު ގޮތެއްގައެވެ. ފަރިއްސާ މެދު ނަޒަރު ހިންގާއިރު އެއީ ވަރަށް ކުރިއްސުރެ ދިވެހިން ކިޔައި އުޅުނު އެއްޗެއްކަން އެނގެއެވެ. ފަރިހީގައި ސަމާލުކަން ބޮޑަށް ދީފައި އޮންނަނީ ރާގަށެވެ. އެދުވަސްވަރެއްގައި އަވަށް އަވަށުގެ މީހުން ބޮޑުބެރު ޖަހާފައި، ކިޔާ ލަވަތަކުގެ ރާގަށް ފަރިހި ހަދައިގެން ކިޔައި އުޅެއެވެ. މައުޟޫއަށް ބަލާއިރު ހަޖޫ ކިޔުމާއި ސަމާސާ ކުރުމުގެ ގޮތް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަރިހީގައި ފެންނާން ހުރެއެވެ. ގިނައިން ފަރިހި ކިޔައި އުޅެނީ ފޫހިފިލުވުމުގެ ގޮތެއްގައެވެ. ކުދިން ޚިތާނުކޮށްގެން އުޅޭ ތަންތަނާއި، މީހުން ވިހައިގެން ތިބޭ ތަންތާގައި ހޭލައިގެން ތިބޭ ތިބުމުގައި ފޫހި ފިލުވާން ކުޅޭ ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ފަރިހި ކިޔައި އުޅެއެވެ. ރާގު ހަމަކުރުމަށް ފަރިހި ކިޔާއިރު ޖަހައި އުޅެނީ ޑަބިޔާ ފަތިގަނޑު ފަދަ ތަކެއްޗެވެ. ފަރިހި ކިޔުމަށް ވަރަށް ކުޅަދާނަ ޅެންވެރީން ތިބެއެވެ. ފަރިއްސާމެދު ވިސްނާއިރު ހިންދުސްތާން ލަވައިގެ ރާގުރާގަށް ދިވެހިން ކިޔައި އުޅުނު އަވަށު ލަވައިގެ ރާގު ތަކަށް ކިޔާފައި ހުންނަ ފަރިހިތައް ހުރެއެވެ. އެހެންކަމުން ފަރިއްސަކީ އެގޮތަށް ކިޔާފައި ހުންނަ ޅެމޭ ދެންނެވިދާނެއެވެ.

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.