ޢަބްދުއްސަމީއު

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ބޭންޑް "އަކަސަކަ" ގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޢަބްދުއްސަމީއު އަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެވެ. ސަމީއުގެ ކިޔުއްވާފައިވާ ގިނަ އަމިއްލަ ރާގުތަކަކީ މިހާރުވެސް އަޑުއަހާލަން އެހާމެ ހިތްގައިމު ލަވަތަކެއްކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.