ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ޢަބްދުއްސަމީއު

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ބޭންޑް "އަކަސަކަ" ގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޢަބްދުއްސަމީއު އަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެވެ. ސަމީއުގެ ކިޔުއްވާފައިވާ ގިނަ އަމިއްލަ ރާގުތަކަކީ މިހާރުވެސް އަޑުއަހާލަން އެހާމެ ހިތްގައިމު ލަވަތަކެއްކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ޢަބްދުއްސަމީއުގެ ލަވަތައް

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

80 ލަވަ

10

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

މަދަޙަ

41 ލަވަ

2

ޤައުމީ ލަވަ

13 ލަވަ

3

ދޯނި

7 ލަވަ

4

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

5

ފުރާނަ

6 ލަވަ

7

ގުގުރި

4 ލަވަ

8

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

9

ލައިލާ

1 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ޝިއުޒް

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ކާލާ މަންނަ

މޫޝަން

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ރީތިކަން

އަޙްމަދު އާމިރު

އެންމެ މަޤުބޫލު:

އާދޭސް

ޓްރިއޯ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޗާލޭ

އަޙްމަދު އިޝާމް

އެންމެ މަޤުބޫލު:

މުޖުރާ