ރީތި ހަނދެކޭ ނުބުނެވޭނެހޭ ދޭޤަދަރު ފަނޑުވެގެން ދާނެހޭ *2 މަރުވެގެން ރޫހު ދާހާލުގާ ވިސްނަމުން ބޭނުން ނުވެދާނެހޭ ރީތި ހަނދެކޭ ނުބުނެވޭނެހޭ.. ނެތި ނުދާހާ ހިނދަކު ވާމި އަލިކަން ފިލާ ސޫރަ ލޮބުވެތިވި ނުފިލާނެ މިހިތުން ކަލާ ނޭދި ހުރެވޭނެހޭ އެންމެ ބޭނުން އަރާމް ހާލުވިސްނާބަލާ ހިޔާލުކޮށް ކިޔާބަލާ އަބަދު އިތުބާރުދީ ހިޔާލުގާ ވާހަނދާނާއި ވަކިވާނެހޭ މަރުވެގެން ރޫހު ދާހާލުގާ ވިސްނަމުން ބޭނުން ނުވެދާނެހޭ ރީތި ހަނދެކޭ ނުބުނެވޭނެހޭ.. ދުނިޔެ ދާހާ ހިނދަކު ދައުރުކުރަމުން މިހެން އަބަދު ހުންނާނަމޭ ހާލު ވިސްނޭނެހެން މޫނުގާވާ އަސަރު ފެނިފަ ދެވުމުން ނަޒަރު ހުސްވެ ހޭބުއްދިދޭ މަސްތު ކުރެވޭނެހެން ދެއްވި މާތް ރޯދި ވައިފެން ނުލިބޭ އާހުގާ ރޫހު ދިރުވޭނެހޭ މަރުވެގެން ރޫހު ދާހާލުގާ ވިސްނަމުން ބޭނުން ނުވެދާނެހޭ ރީތި ހަނދެކޭ ނުބުނެވޭނެހޭ.. ހުވަފެނެއްތީ މަގޭ މާކުރިއްސުރެ ދެކޭ ވިސްނުމާ ވަކިނުވާ ނިދުމުގާ ހޭނުމާ ކޮންމެތާކުން ކަލާ ދެކެމެ ހުރިހާ ހިނދަކު ރީތިކަން ވަކިނުވޭ އަބަދު ރޫހާ ހިތާ ސާފު ލޯތްބެއް ކަލާ ހިތު ތެރޭ އެދި އެކަން ސިއްރު ކުރެވޭނެހޭ މަރުވެގެން ރޫހު ދާހާލުގާ ވިސްނަމުން ބޭނުން ނުވެދާނެހޭ ރީތި ހަނދެކޭ ނުބުނެވޭނެހޭ ދޭޤަދަރު ފަނޑުވެގެން ދާނެހޭ މަރުވެގެން ރޫހު ދާހާލުގާ ވިސްނަމުން ބޭނުން ނުވެދާނެހޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.