ތިރީތި މޫނު ބީހިލުން އެދޭ ތިތުންފަތުން އުފާލިބުން އެދޭ ހޯދަން ދެވެންޔް ލޯބިއަވަވަރުން ނުރުހުން ނުވޭ މަގެ ޖާނު އެކްޔްގާ އަދު ލޯބިން އަމޭ ކެއް މަދުވެއްޖޭ ރަހުމްކުރޭ ފުރާނައިގާ ވާ ދިރުން ތިޔޭ އޯގަވާށޭ ހިތަށް މަގޭ މޭގާ ވާ ހިންގުން ތިޔޭ ފަހަތުން ދެވޭނޭ ހިތް އެދޭވަރުން ހިތް ކިޔާވަރުން ލޯބީގާ ހިތް ހަފުސްވެގެން ދިވަނާ ވެއްޖޭ މިތާ މަދެން ބޮސްދީފާ ފައި ދަށަށް ކަލާ އާދޭސް ކޮށް ރޮމުން އައީ ފަހަތުން ދެވޭނޭ ހިތް އެދޭވަރުން ހިތް ކިޔާވަރުން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.