ބޭނުންވީމާ ބިނދެލެވޭތޯ

ރާގު: އަމިއްލަ

ރޮވިފާ ހުރީ ހިތްދަތިކަން ނެތި ފިލާތޯ އެދިގެން ހުރީ ފަރިކަން ނުދަނީސް ލިބޭތޯ އެތަކެއް ދުވަސްތައް ވޭތުވީ ހިތުގާ ރިހުންތައް އިތުރުވީ އެތަކެއްރޭ ހޭލާހުރީ ތިޔަމާ ފެނޭތޯ އޭ ބެލީ ބޭނުންވީ މާ ބިނދެލެވޭތޯ ދަންވެދަންދެން ހުރީ ބޭނުންވީހާ ފޮނި އުފާތައް ހިރުއަޅައިގެން ހުރީ ބޭނުންވީ މާ ބިނދެލެވޭތޯ ދަންވެދަންދެން ހުރީ ބޭނުންވީހާ ފޮނި އުފާތައް ހިރުއަޅައިގެން ހުރީ ހުވަފެންތަކުން އެކި ރޭވުންތައް ދުށީމޭ އުއްމީދު އާ ކުރެވޭތޯވެސް ބެލީމޭ ފަރުދާ ވެފާ ދުރުގާ ހުރީ ކޮން އިންތިޒާރެއްހޭ ތިއީ ޝަކުވާކުރީ އެދިގެން ކަލާ ތިޔަ އިންތިޒާރޭކުރީ ބޭނުންވީ މާ ބިނދެލެވޭތޯ ދަންވެދަންދެން ހުރީ ބޭނުންވީހާ ފޮނި އުފާތައް ހިރުއަޅައިގެން ހުރީ ބޭނުންވީ މާ ބިނދެލެވޭތޯ ދަންވެދަންދެން ހުރީ ބޭނުންވީހާ ފޮނި އުފާތައް ހިރުއަޅައިގެން ހުރީ ނޭގުނުކަމުން ތިޔަ ކަމަނާ ހީލިހީލުން ބިރުގަތްވަރުން ނުކެރުނު ފެނިލީމާ ހީލަން ފަރުވާޔަކަށް އެދުމުން ފަހުން ކީކޭ ބުނާނީ ތިޔަދުލުން ހައްތާ އެހެން ނުރުހުން ވެދާނޭ ހީވާތީ އޭ ހުރީ ބޭނުންވީ މާ ބިނދެލެވޭތޯ ދަންވެދަންދެން ހުރީ ބޭނުންވީހާ ފޮނި އުފާތައް ހިރުއަޅައިގެން ހުރީ ބޭނުންވީ މާ ބިނދެލެވޭތޯ ދަންވެދަންދެން ހުރީ ބޭނުންވީހާ ފޮނި އުފާތައް ހިރުއަޅައިގެން ހުރީ ހިތް އެދިދަނީ ހިތްދަތިތައްވެސް ވަނީއޭ ހިތްދަތިވެގެން މަރުވާންވީއޭ ހީވަނީއޭ އެތަކެއް ދުވަސްތައް ވޭތުވީ ހިތުގާ ރިހުންތައް އިތުރުވީ އެތަކެއްރޭ ހޭލާހުރީ އަދިވެސް ލިބޭތޯ އެބަހުރިން ބޭނުންވީ މާ ބިނދެލެވޭތޯ ދަންވެދަންދެން ހުރީ ބޭނުންވީހާ ފޮނި އުފާތައް ހިރުއަޅައިގެން ހުރީ ބޭނުންވީ މާ ބިނދެލެވޭތޯ ދަންވެދަންދެން ހުރީ ބޭނުންވީހާ ފޮނި އުފާތައް ހިރުއަޅައިގެން ހުރީ ބޭނުންވީ މާ ބިނދެލެވޭތޯ ދަންވެދަންދެން ހުރީ ބޭނުންވީހާ ފޮނި އުފާތައް ހިރުއަޅައިގެން ހުރީ ބޭނުންވީ މާ ބިނދެލެވޭތޯ ދަންވެދަންދެން ހުރީ ބޭނުންވީހާ ފޮނި އުފާތައް ހިރުއަޅައިގެން ހުރީ ބޭނުންވީ މާ ބިނދެލެވޭތޯ ދަންވެދަންދެން ހުރީ ބޭނުންވީހާ ފޮނި އުފާތައް ހިރުއަޅައިގެން ހުރީ ބޭނުންވީ މާ ބިނދެލެވޭތޯ ދަންވެދަންދެން ހުރީ ބޭނުންވީހާ ފޮނި އުފާތައް ހިރުއަޅައިގެން ހުރީ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.