ފަތިހަށް ގޮވާހަދާނޭ އަހަރެންގެ ރީތި ހުދުހާ ފިޔަގަނޑު ޖަހާ ދަމާކަރު ގޮވައޭ އެ ކައްކަކާއްކޯ އަސްތާ އޮޅޭ ނިކަންދެން އުޅެލާގޮތުން މިގޭގާ ރޭގަނޑު ނިދާފަ އިންދާ ފެނުމުން ތޮޅެން ދެވޭނޭ ހާލަށް ގޮވާހެދީމާ އެނގިގެން ހިނގާފަ އާދޭ ކާންދޭ ވަގުތު ބަލާފާ ކުސް ކުސް ޖަހަން ފަށާނޭ އަހަރެންގެ މަންމަ ފެނުމުން ފަހަތުން ނިކަން ހިނގާނޭ އަހަރެން އެއާ ތޮޅޭއިރު ކައިރިން ދުރަށް ނުދާނޭ ފިޔަދިގުވިޔަސް މިހާލެއް ގެއަކުން ދުރަށް ނުދާނޭ ފިޔަގަނޑު އެކީ ދަމާލާ ގޭގައި އުދުހި އުޅޭނޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.