ގަޔަށް ލުޔެ ރީއްޗޭ ޑަބަލްނެޓް ހެދުން

ގަޔަށް ލުޔެ ރީއްޗޭ ޑަބަލްނެޓް ހެދުން ގަޔަށް ލުޔެ ރީއްޗޭ ޑަބަލްނެޓް ހެދުން ހާހުން ދެހާހުން ކަނޑަން ލިބުނަސް ހާހުން ދެހާހުން ކަނޑަން ލިބުނަސް ގަޔަށް ލުޔެ ރީއްޗޭ ޑަބަލްނެޓް ހެދުން ގަޔަށް ލުޔެ ރީއްޗޭ ޑަބަލްނެޓް ހެދުން ރީތި ދެމޭ ފޮތި ލާހިތްވާނޭ ރީތި ގަޔަށް ފިޓުވާނޭ ރީތި ދެމޭ ފޮތި ލާހިތްވާނޭ ރީތި ގަޔަށް ފިޓުވާނޭ ރީތި އެހާ............. ރީތި އެހާ ކުލަތައް ގިނައޭ ހައެ ގަޔަށް ލުޔެ ރީއްޗޭ ޑަބަލްނެޓް ހެދުން ގަޔަށް ލުޔެ ރީއްޗޭ ޑަބަލްނެޓް ހެދުން ގިނައިން ގަނެގެން ރަންދާ ލާނޭ އޭގެ އަގަށް ނުބަލާށޭ ގިނައިން ގަނެގެން ރަންދާ ލާނޭ އޭގެ އަގަށް ނުބަލާށޭ ގިނަކުލަ ނުލިބި ހިތެއް ނުރުހެޔޭ ގިނަކުލަ ނުލިބި ހިތެއް ނުރުހެޔޭ ހައެ ގަޔަށް ލުޔެ ރީއްޗޭ ޑަބަލްނެޓް ހެދުން ގަޔަށް ލުޔެ ރީއްޗޭ ޑަބަލްނެޓް ހެދުން އަށްކުލަ ގަނެފިން ރަތްމާ ޖެހި ފޮތި އައްސި ނުވާނެ ބުނާތީ އަށްކުލަ ގަނެފިން ރަތްމާ ޖެހި ފޮތި އައްސި ނުވާނެ ބުނާތީ އެއްކުރި ލާރިއެކީ ދިޔައޭ އެއްކުރި ލާރިއެކީ ދިޔައޭ ހައެ ގަޔަށް ލުޔެ ރީއްޗޭ ޑަބަލްނެޓް ހެދުން ގަޔަށް ލުޔެ ރީއްޗޭ ޑަބަލްނެޓް ހެދުން އޭރު ލެވުނު ހުރިހާ ހެދުމެއްވެސް ބޭރުކުރަން ބުނެފީމޭ އޭރު ލެވުނު ހުރިހާ ހެދުމެއްވެސް ބޭރުކުރަން ބުނެފީމޭ ހޭހުރެ ދެން ............... ހޭހުރެ ދެން ނުލެވޭނެ ހިލާ ހައެ ގަޔަށް ލުޔެ ރީއްޗޭ ޑަބަލްނެޓް ހެދުން ގަޔަށް ލުޔެ ރީއްޗޭ ޑަބަލްނެޓް ހެދުން ފަތިފޭނުވެޔޭ ހަށިގަނޑު ބައްޓަން ހުރިގޮތަކަށް ފެންނާނޭ ފަތިފޭނުވެޔޭ ހަށިގަނޑު ބައްޓަން ހުރިގޮތަކަށް ފެންނާނޭ ފަތިފައްޗަށް އެދެނީ ލިބުމޭ ފަތިފައްޗަށް އެދެނީ ލިބުމޭ ހައެ ގަޔަށް ލުޔެ ރީއްޗޭ ޑަބަލްނެޓް ހެދުން ގަޔަށް ލުޔެ ރީއްޗޭ ޑަބަލްނެޓް ހެދުން އުނަގަނޑު ރިހުމާ ބޮލުގެ އެނބުރުމަށް މިހެދުން ލީމާ ކެނޑޭނޭ އުނަގަނޑު ރިހުމާ ބޮލުގެ އެނބުރުމަށް މިހެދުން ލީމާ ކެނޑޭނޭ ހުޅިގަނޑު ދިގުވެ އޮމާންވާތީ ހުޅިގަނޑު ދިގުވެ އޮމާންވާތީ ހައެ ގަޔަށް ލުޔެ ރީއްޗޭ ޑަބަލްނެޓް ހެދުން ގަޔަށް ލުޔެ ރީއްޗޭ ޑަބަލްނެޓް ހެދުން ހާހުން ދެހާހުން ކަނޑަން ލިބުނަސް ގަޔަށް ލުޔެ ރީއްޗޭ ޑަބަލްނެޓް ހެދުން ގަޔަށް ލުޔެ ރީއްޗޭ ޑަބަލްނެޓް ހެދުން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.