ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ދޫވެދާތީ ހިތޭ ތިޔަ ބަލާލާގޮތުން އެކުގަވާން ކޮށްހުވާ ލޯބިދޭނަން ޔަޤީން ހީލަމުން ތިޔަ ކުރާ ފަރި ޢިޝާރާތްތަކުން އެކުގަވާން ކޮށްހުވާ ލޯބިދޭނަން ޔަޤީން ސޫރަތީ ދެކިލުމަށް އަބަދުވެސް ހިތްއެދޭ މަސްތުކޮށްލާނެ ޖާދޫވި ބާރެއްވެޔޭ ދެއްވަނީހޭ ނަޒަރް ކުރުވުމަށްހޭ އަސަރު މަސްތުކުރުވައިފި ޖާދޫވި ބާރުން ތެދޭ ދޫވެދާތީ ހިތޭ ތިޔަ ބަލާލާގޮތުން އެކުގަވާން ކޮށްހުވާ ލޯބިދޭނަން ޔަޤީން ހީލަމުން ތިޔަ ކުރާ ފަރި ޢިޝާރާތްތަކުން އެކުގަވާން ކޮށްހުވާ ލޯބިދޭނަން ޔަޤީން ރޭގަ ހުވަފެންތަކުން ފެނިލުމުން ވީއުފާ ބުނެލަދޭހިތްވެޔޭ އެކުގަ ކުރިހާ މަޖާ ވާނަމޭ ބުނެ ކަލާ އަބަދުވެސް ގާތުގާ ވޭއުފާ ލޯބިވާތީ ކަލާ އިންތިހާ ލޯބިވާ ތީމަގޭ ހިތުގެ ދިރުމޭ އިނގޭ އެކުގަވާން ކޮށްހުވާ ލޯބިދޭނަން ޔަޤީން ދޫވެދާތީ ހިތޭ ތިޔަ ބަލާލާގޮތުން އެކުގަވާން ކޮށްހުވާ ލޯބިދޭނަން ޔަޤީން ދޭނަމޭ އަދު އުފާ ހިތްއެދޭ ތިޔަ މަލަށް ލޯބިކޮށްދޭނަމޭ ހިތްއެދޭހާ ގޮތަށް ދޭނަމޭ އަދު އުފާ ހިތްއެދޭ ތިޔަ މަލަށް ލޯބިކޮށްދޭނަމޭ ހިތްއެދޭހާ ގޮތަށް ދޭން މިލޯބީގެ މޫސުމްގެހުރިހާ އުފާ އެކުގަވާން ކޮށްހުވާ ލޯބިދޭނަން ޔަޤީން ހީލަމުން ތިޔަ ކުރާ ފަރި ޢިޝާރާތްތަކުން އެކުގަވާން ކޮށްހުވާ ލޯބިދޭނަން ޔަޤީން ޑޫންޑުތީހޭ ތުޖޭ މޭރި ތަންހާއިޔާ އޭމެރީ ޒިންދަގީ ކޯގައީ ތޫ ކަހާނ

 1. އާބެރު ޓޮއް ޓޮއް ބާބެރު ޑަން ޑަން
 2. އާދަކޮށް މިމަގުން
 3. އާދެ ތިޔަ ޢިނާޔަތޭ
 4. އާދޭސް
 5. އާދޭސް ކުރީމޭ މިތާ
 6. އާ ކުއްޖެކޭ ދަސްވީފަހުން
 7. އާޝިޤާ - ފަރިފަރި ތިމޫނުގެ މަސްތުގަ
 8. އާވާ ހަނދާނޭ އާޝިޤް ނަޒަރުދޭ
 9. އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ
 10. އަދު މިކުރީ ސާފު ޢިބާރާތުން
 11. އަހަންނަށް ލޯބި ކުލުނެއްދީ
 12. އަހަރެންގެ ހިތް އަދު މޮޔަވަނީ
 13. އަހަރެންގެ ރީތި ހުދުހާ
 14. އަމާންކަން މި ހޯދާ
 15. އަނިޔާގެ ހަންދަރަކާ
 16. އަނިޔާގެ ސުމާރެއްނެތެ ދިން އާހުގެ ރޭގާ
 17. އަންނަނީ ފެންވަރުވަން ލޯބީގެ ވާރޭވިލާ
 18. އަރިހަށް ކަލާގެ ފޮނުވާ
 19. އަސްލު އަތުގާ ބީހިލާ ބޮސްދީ ހަދާހާ ލޯބިވޭ
 20. އަޞްރު ދިޔައީ ގެއްލިގެން
 21. ބަދަލުވަމުން އައި ޒަމާން
 22. ބަދުނާމުވި ލޯބި
 23. ބަލަ ބަލަ
 24. ބަލާލީމާ ލަދުން
 25. ބައްޕަ ދޭ ހެޔޮހާ ނަޞޭޙަތް އަޑުއަހާށޭ ދަރިފުޅާ
 26. ބަޔަކު ބޯލަނބާތޯ މާލޭ އަރާ
 27. ބީހޭ ހިތްވޭ އަތުގާ
 28. ބީވެދާނެބާ؟
 29. ބޭކާރު ލޯބި ވީމާ
 30. ބޭނުމޭ އިޝްޤާ އޭގެ މޭވާ
 31. ބޭނުން ވަނީ ޔާރާ
 32. ބޭނުންވީމާ ބިނދެލެވޭތޯ
 33. ބިންމަތީގާ
 34. ބުލްބުލް އެހީ ދޭނުހޭ
 35. ބުނެބަލަ ލަދުގަނެފާ
 36. ބުނެ ރޮވެނީއޭ
 37. ބުނެވޭތޯ
 38. ޗާލޭ
 39. ޗަކަ
 40. ޗިސް ޗިސް
 41. ދާންވީހެ މަރުވެގެން
 42. ދަނީހޭ އައިސްބަލާ ބުނެލަދީބާލާ އަނގައިން
 43. ދެފުރާނަ އެކުވެފާވާ
 44. ދީފާ ލޯބި ފާޅުގާ
 45. ދީފާ އެހިތް ފަރުދާ
 46. ދީފާ ހިތާމޭ އާދޭސް ކުރީމޭ
 47. ދީފާ ހިތް މަގޭ ވަމޭ
 48. ދީފާ ތި ލޯތްބާ
 49. ދެކޭ ހިތްވޭ ނިކަން
 50. ދެމޭ އަމޭ މިހިތޭ
 51. ދެންނެވީމޭ ގިސްލާ ރޮއެރޮއެފާ
 52. ދެވެނީ ލޯބިން ބެހިގެން އޮޔާ
 53. ދެވޭ ވައްތަރަކީ ރޫޙު މަގޭ
 54. ދޭށެ މިބުނާ ލޯބި
 55. ދޭށޭ ހިތުގެ މަޤާމު
 56. ދޭށޭ ތި އަސަރު
 57. ދިއްލާލި ހަނދު
 58. ދިމާވޭތޯ އެ
 59. ދިނީ ޒަހަރު މިތުރާ
 60. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޙައުލަކީ
 61. ދިޔަވަތް ރަނގަޅު އޮޑި
 62. ދޮން ކަމަނަ ލޯބި ދެންޏާ
 63. ދޮން ކަނބުލޮ ނިދާލާށޭ
 64. ދޫކޮށްމަދިޔައިމާ މަހެފިލްދެން
 65. އެ ލޯބީގެ ރާނީ ، ބަލާލާށެ މަލިކާ
 66. އެމާ ނުބިނދެވުނު ގަހުގެ ކަށި ގިނަ ކަމުން
 67. އެވާރެއާ ތެމި ފޯވީ ހަނދާން ނެތީހެ ކަލާ
 68. އެދޭނަމަ ލޯބި ވާންވީވެސް
 69. އެހާ ރީއްޗޭ ކަލާ ބުނަމޭ
 70. އެހޯދި އުފާތަކާ
 71. އެކުގައި
 72. އެޅި މި ކަނޑުމަތި
 73. އެރޭ ހާދަ ލޯބިން
 74. އެރޭ ހާދަ ރުއީމޭ
 75. އެރުނު މޮޔަ ހީވެ ހަނދު އެހެރީ ލަދުން
 76. އޭ ހިތާ ހިތާ ކަލާ
 77. އޭ މިރޭ އުދާސްތަކުން
 78. އޭ ބަޅިނދާ މާބުރާ ކޮކާލާ
 79. އޭ ހާދަ އެދެން
 80. އޭރު ދިންހާ އުފާ
 81. އޭރުގެ ފުންހަނދާން ގެނުވަޔޭ ރަންޒަމާން
 82. ފާޅުގަ ހިތް މިދެނީ ހިފާބަލާ
 83. ފަނު ދުންމާރި
 84. ފަރިކަމާއި ޗާލުކަމޭ
 85. ފަސް ރުކުން
 86. ފަތިހުގެ މުދިމާ
 87. ފީނާށެ ޖެހުނީ
 88. ފެންނާތީ ބަލަންޏާ ލޯބިން
 89. ފެންނާނެ ޖެހުނު ބިކަ ހާލު
 90. ފެނުމުން ގޮވާލީ ލޯބިވާތީ
 91. ފިކުރާ ޚިޔާލު ކުރީ ހުރެދޭށޭ
 92. ފިޔަ ރީތި ކަމުންނޭ
 93. ގަސްތުގާ ކިޔާދެމޭ ހިތް އެދޭތީ ޚަބަރު
 94. ގިސްލެވޭ މިޙާލުގާ
 95. ގިސްލުމާ ވޭނުގާ
 96. ގޯހެއް
 97. ގޮމާ ކުރިކީލަ
 98. ގޮވިއްޖެ ނަދުރު މިރޭ
 99. ހާދަ ހިތުގާ ޖެހޭ
 100. ހާދަހާ ޢިބުރަތެއް ދުނިޔެ ލިބިދީފިއޭ
 101. ހާދަ ލޯބިންނޭ ހިނިތުން ވަނީއެ އޭނަ
 102. ޙާލު އަހާލީ
 103. ހަދިޔާ
 104. ހައިރާންވެފައޭ
 105. ޙައިރާންވޭ ސޫރަވަނީއޭ
 106. ހަލަބޮލި
 107. ހަނދަކީ ކަލާ ކަމުގައި ވިޔަސް
 108. ހީލާފާ ނުދޭ ލޯބިވާ
 109. ހީލަނީ އަޑުއަހާ
 110. ހީލުން ތި ފޮރުވީ ލަދުންހޭ
 111. ހެޔޮ ޙާލުގާ ކަލާތިހެން
 112. ހޭވާ ހޭވާ
 113. ހިނިތުން ވެލާށޭ ކަލާ
 114. ހިތާ ހިތާ ، ޚިޔާލާ ޚިޔާލާ
 115. ހިތާ ރޫޙުން
 116. ހިތާމައިގެ ކަނޑުގާ
 117. ހިތަކުން ފިލާ ނުދާނޭ
 118. ހިތުގާ ޖަހާ ވިންދުން
 119. ހިތުގާވާ ހަނދާނެއް
 120. ހިތުގެ ވޭނީ އަޑޭމީ އަހާށޭ
 121. ހިތް ހަދިޔާ ކޮއްފާ
 122. ހިޔަލަށް އެ ގުލްޝަނުގެ އަދިވެސް ދާހިތޭ ވަނީ
 123. ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ
 124. ހިތް ބޭނުމޭ ދުލުން
 125. ހިތް ދެންކުރީ ކޮން ކުށެއްހޭ
 126. ހިތް އެދޭތީ މަ އެދެމޭ ސަމާސާކުރަން
 127. ހިތް މަތަނުވޭ ތެޅޭވަރުން
 128. ހިތް މިއޮތީ ދޭހިތުން ނަގާފާ ކަލާއަށް
 129. ހިތްރޯތީ ކެތްނުވޭ
 130. ހިތް ތެޅުނުވަރުން ބަލާލެވުނޭ
 131. ހިތް އުފާވޭ ކަލާ ބަލާލީމާ
 132. ހޯދާ ބެލީމެ ދުނިޔޭން
 133. ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ
 134. ހޫރު ކަނބާފުޅު
 135. ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން؟
 136. ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން
 137. ހުވަފެން ހަޤީޤަތޭ މީ
 138. ހުވަފެންތަކެއް ދެއްކީ ކަލާ
 139. އިހުސާސް
 140. އިލޮށިފައްޗަކުން
 141. އިންސާފަކީ ކޮބާ؟
 142. އިންސާފެއް ލޯބީގާ ނެތޭ
 143. އިންސާނާމީ ދޯ ލޯބީގެ އަޅެކޭ
 144. އިންސާނެކޭ ދަނީ
 145. އިންތިޒާރޭ އޮތީ ހިތް އެދޭތީ
 146. އިންތިޒާރުގެ ގިޓާ ހިތުތެރޭގާ
 147. އިންޒާރު ތާއޭ ތިދެނީ
 148. އިޤުރާރު ކޮބާހޭ
 149. އިރު އޮއްސުމުން
 150. އިޝާރާތްހޭ ކުރީ
 151. ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ
 152. ޢިޝްޤު ނުވިނަމަ ދޭހުގާ
 153. އިސްތަށިން މޫނުތި ފޮރުވާލީހޭ
 154. އިސްވެދިން ފޮނިލޯބި ކޮބާ
 155. އިތުބާރު ގެއްލުނީމާ
 156. ޖާޒުބި އަސަރު
 157. ޖައްވުގެ ތެރެއިން ފެނުމުން
 158. ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ
 159. ޖިސްމާއި މޭ
 160. ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯބި
 161. ކާއިނާތޭ އެކީ އަންތަރީސް ވީ
 162. ކާކު އައިމާހެ މި ރޯނާވެ ހިތަކު ބާރު ނެތީ
 163. ކާލާ މަންނަ
 164. ކައިވެނީގެ އަމާޒު
 165. ކަލާ ފެނުނީމާ
 166. ކަލާ މިއަދު ތިހިރީ
 167. ކަނބިއްޔާ
 168. ކަނބުލޯ މަގޭ ރީއްޗޭވާ
 169. ކަންޒު ދޮންކަމަނަ
 170. ކަސަބުން ބޯވަޅުކުރި ޖަރީހެދުން
 171. ކީފަހު މަށަށް ރަން
 172. ކީއްވެހޭ ނިވާވަމުން އެ ހަނދު ފިލީ
 173. ކެޔޮޅު ކިތަންމެ މޮޅަސް
 174. ކޯތާފަތުގާ ވީތި ނިޝާން
 175. ކޮން ކުށެއްބާ މަށަށް ހުއްދަނޫން ކުރެވުނީ؟
 176. ކުދި ޖަޒީރާ
 177. ކުރާތީ ދެން އަސަރު
 178. ކުރަނގި ދެލޯ
 179. ކުރީގާ ލޯބިވޭ ބުނެފާ
 180. ކުރި ޚިޔާލު ހިތުގެ ނޫރާ
 181. ލައްވާށިއޭ ރަޙްމަތް މިތާ
 182. ލޯބީގެ ކުރަނީ ދުޢާއޭ
 183. ލޯބީގެ މި ޢާލަމުގާ
 184. ލޯބީގެ މޫސުން ދަނީއޭ
 185. ލޯބި ލޯބިން
 186. ލޯބި ދޭނަން ޔަޤީން
 187. ލޯބި ލިބޭތޯ ޖެހީމޭ ސަލާމް
 188. ލޯބިވަންޏާ ކުރީގައި ބުނާށޭ
 189. ލޯބިކަން
 190. ލޯބިން އަލުން
 191. ލޯބިން ގުޅޭ ދެހިތެއް ސަފުން ވަކި ކުރެވިދާނޭތޯ؟
 192. ލޮލަކަށް ނިންޖެއްނާދޭ
 193. ލޮލުގެ ޖަޒުބާތުން.. ގަތުލު ނުކުރާށޭ
 194. ލޮލުން އޮހޮރޭ ކޯރު
 195. މަ ހޭނެތިދާނޭ ވެ ލޯބިން ދިވާނާ
 196. މާތް ހޫރެކޭ ތީ
 197. މަގޭ ލޯބި މަންމާ މަށަށް މާފުދީ
 198. މަލާ ފެނިފަ
 199. މަލާ ފޮޅޭ ތާޒާ
 200. މަންމަ އަގުހުރި ނަސޭހަތްދެޔޭ
 201. މަންމާ މިދޭ އިޙުތިރާމް
 202. މަންޒިލް ތިޔޭ
 203. މަރިޔާދު އާ ވާ
 204. މަރުވެދާނޭ
 205. މަރުޙަބާ ޤައުމީ ދުވަސް
 206. މަރުވިއްޔާ ޝަރަފުގައި މަރުވާނަން
 207. މަޢުނަވީ ޢާލަމުން، ހަނދު ދައުރުވަނީ ލޯބިންނޭ
 208. މީ ވީގޮތޭ
 209. މީ ފުރާނައިން ވެވޭ ވަޢުދެކޭ
 210. މޭގާ އެރޭ ފިރުމާލާ
 211. މި ބިންމަތީ ދިރިހުރުމުގެ އަގެއް ނެތީ ނޫންހޭ؟
 212. މިދެ ހިތް އަލަކުން ނުގުޅޭނޭ
 213. މި ޅެން
 214. މިއަރާ އިރަކު ހަނދަކު ގައިމު ނުވޭ ނަލަކަން
 215. މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ
 216. މިފުރާނަ ދެން ޙަޔާތާ
 217. މިލަ މިލަ ހަނދުވަރު
 218. މިތުރާގެ ލޯބި ރަން ހަނދާން ހިތަކުންފިލައިނުދާނޭ
 219. މޫނޭ ތިއީ ހިތް އެދޭ
 220. މޫނު ތީ ހިތްއެދޭ
 221. މުޖުރާ
 222. މުޅި ޖާން ހިތާ
 223. ނާޒުކީ ޝަބާބުގާ ނިޝާނާ
 224. ނަން ރީތި ގޮތުގާ
 225. ނަޔާ ފަރިވެ ޒީނަތްވީ
 226. ނެތުނީހޭ މިއަދު ބޭނުން
 227. ނޭނގި ސިއްރުން ކަލާ
 228. ނުދާނޭ މިރޭގެ ހަނދާންތައް
 229. ނުދާށެ ދޫކޮށްފާ ލޯބިވާ
 230. ނުދާށޭ އެކަނިވެރި ކޮއްފާ
 231. ނުދާށޭ ވަކިވެގެން
 232. ނުކުޅެދޭ ޙާލުގާ
 233. ނުކުރު އަޙްމަދު
 234. ނުނިދޭތީ މިދެލޯ ފާރުވަނީ ރޮއެތާދޯ
 235. ނުވަމަސް ދުވަހުގެ ގަދަ ވޭނުގައި
 236. އޯގާވީތީހޭ
 237. އޯގާވެރިވޭ ލޯބިވާ
 238. ޤަދަރު ދީފާ ވިޔަސް ހިތުގާ
 239. ރާނީ
 240. ރާނީ ދޮން
 241. ރައިވަރެއް ހެދީމާ
 242. ރީތި ހަނދެކޭ ނުބުނެވޭނެހޭ؟
 243. ރީތި ނަލަ ނަލަ ހަނދެއް ކުރި އަލީގާ
 244. ރީތިކަން
 245. ރީތީ ހީލީމާ
 246. ރޭ ނިދީގާވެސް ދުށީމޭ
 247. ރޯޅި
 248. ރޮއެފާ ކަލާ
 249. ރޯޅިން ޖެހޭ ވައި
 250. ރުހި ކުރަމޭ އާދޭސް
 251. ރުއްކުރި ކޮޅެއްފަދަ ދޮންގޮމާ
 252. ސާދާ މޫނޭ މޫނޭ ތީ
 253. ސާދާ ތި މޫނާ ލޮލާ
 254. ސަލާމާތް ޞިއްޙަތެއްގައި ލެއްވުމީ މާތް ރަޙްމަތެއްނޫންތޯ
 255. ސަމާސާ ސަމާސާ ތަކުން ހިތް އޮޔާލުން
 256. ސަންފާގެ ދިޔަ
 257. ސީދާހޭ ބަލަންވާނީ
 258. ޝަބުނަމް
 259. ޝިކާރަ
 260. ސިއްރު
 261. ތަޤުދީރުގާ މިހެންވީ
 262. ތީ ލޯބި ޖަވާހިރެވޭ
 263. ތި ރީތި މޫނު
 264. ތި ލޯތްބެއް ހިތުން
 265. ތިޔަ ޚިޔާލް ފޮހެލެވޭހޭ؟
 266. ތިޔަ ޚިޔާލް އަބަދު ކުރެވޭ
 267. ތިޔަހިތް އަދު ނަސީބުގާ ނެތްއިރު
 268. ތިޔަ ކަޅިރަވައިން
 269. ތިޔަ ލޯބިވާ ޝާހީއަށޭ
 270. ތޫނު ދެލޮލާ ރިވެތި މޫނުފެނުމާއެކީ
 271. އުދާހާ ވޭން
 272. އުލްފަތުގެ ގުލްޝަން
 273. އުޅޭއުޅެފަ
 274. ވާނޭ ކައިރީގާ
 275. ވާތީ ފާރު
 276. ވަފާތެރި ރީތި މަޑުމޮޅި އަންހެނަކު
 277. ވަސްވާސް
 278. ވަޔާ އިސްތަށިތައް
 279. ވޭ ދެކޭހިތް
 280. ވިދާ ގުރަހައިގެ ތަރިތައްވެސް
 281. ވިންދާ ލޭގާ
 282. ވިސްނާނުލާ ކުރި އިންތިޒާރު
 283. ޔާރާ އަހާށޭ އާޝިޤް މަގޭ ތީ
 284. ޔާރު ބުނެލާށޭ
 285. ޔާރުގެ ނަލަކަން
 286. ޒަހަރު ތިޔަ ހިތުގާވޭ
 287. ދީވާނާވޭ މޫސުން
 288. ހިތްއެދޭހާ ކަމެއްގާ
 289. ޖާދޫގަރު ދޭތީއަނިޔާ
 290. ކަރުނަ ނުހިކޭ މިލޮލުން މަގޭ
 291. ލިބޭތޯ ދުޢާ ކުރި ޢަޝީގާ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

80 ލަވަ

10

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

މަދަޙަ

41 ލަވަ

2

ޤައުމީ ލަވަ

13 ލަވަ

3

ދޯނި

7 ލަވަ

4

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

5

ފުރާނަ

6 ލަވަ

7

ގުގުރި

4 ލަވަ

8

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

9

ލައިލާ

1 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ޚަލީލް

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ކުދި ޖަޒީރާ

ޢައިޝަތު އިނާޔާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ތަދާ ވޭނުގާ

އަޙްމަދު އާމިރު

އެންމެ މަޤުބޫލު:

އާދޭސް

މަރިޔަމް އަޝްފާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޖާދޫގާ