ޢީދު ޒީނަތްވެލަން ހައްވަ އެފެހި ކަސަބު ލިބާސް އޮންނަންވާނެ އަށީ މެދު އެލުވާ ހަރުގަނޑުގާ ޢީދު ޒީނަތްވެލަން ހައްވަ އެފެހި ކަސަބު ލިބާސް އޮންނަންވާނެ އަށީ މެދު އެލުވާ ހަރުގަނޑުގާ އަމުދުން ކަސަބު ރޮދިން ކޮށްމަޖަރީކުރި އެ ލިބާސް އޮންނަންވާނެ އަށީ މެދު އެލުވާ ހަރުގަނޑުގާ ކެޔޮޅު ގޯތީ އާދަންސޮރުމެން ހޭތަން ފެނެޔޭ ކެޔޮޅު ގޯތީ އާދަންސޮރުމެން ހޭތަން ފެނެޔޭ ކެޔޮޅު ގޯތީ އާދަންސޮރުމެން ހޭތަން ފެނެޔޭ ކެޔޮޅު ގޯތީ އާދަންސޮރުމެން ހޭތަން ފެނެޔޭ ޒާތަކަށް ކުދިކިޔަމުން އަތިރިން އައިތަން ފެނެޔޭ ޒާތަކަށް ކުދިކިޔަމުން އަތިރިން އައިތަން ފެނެޔޭ މާ ޔަގީންތާ މަށަށް ކޮއްލިކަމެއް ނޫންވިއްޔާ އޮންނަންވާނެ އަށީ މެދު އެލުވާ ހަރުގަނޑުގާ ޢީދު ޒީނަތްވެލަން ހައްވަ އެފެހި ކަސަބު ލިބާސް އޮންނަންވާނެ އަށީ މެދު އެލުވާ ހަރުގަނޑުގާ ޢީދު ޒީނަތްވެލަން ހައްވަ އެފެހި ކަސަބު ލިބާސް އޮންނަންވާނެ އަށީ މެދު އެލުވާ ހަރުގަނޑުގާ ޢީދު ޒީނަތްވެލަން ހައްވަ އެފެހި ކަސަބު ލިބާސް އޮންނަންވާނެ އަށީ މެދު އެލުވާ ހަރުގަނޑުގާ އަމުދުން ކަސަބު ރޮދިން ކޮށްމަޖަރީކުރި އެ ލިބާސް އޮންނަންވާނެ އަށީ މެދު އެލުވާ ހަރުގަނޑުގާ މާދުރުން ފަސްފަހަތުން ފަރިބަލަމުން ހުރެ އައިތާ މާދުރުން ފަސްފަހަތުން ފަރިބަލަމުން ހުރެ އައިތާ މާދުރުން ފަސްފަހަތުން ފަރިބަލަމުން ހުރެ އައިތާ މާދުރުން ފަސްފަހަތުން ފަރިބަލަމުން ހުރެ އައިތާ ފެންނަފަށު ހީލާ ރަކިގޮތަކަށް އެއްލޯ މެރިތާ ފެންނަފަށު ހީލާ ރަކިގޮތަކަށް އެއްލޯ މެރިތާ މާ ޔަގީންތާ މަށަށް ކޮއްލިކަމެއް ނޫންވިއްޔާ އޮންނަންވާނެ އަށީ މެދު އެލުވާ ހަރުގަނޑުގާ ޢީދު ޒީނަތްވެލަން ހައްވަ އެފެހި ކަސަބު ލިބާސް އޮންނަންވާނެ އަށީ މެދު އެލުވާ ހަރުގަނޑުގާ ޢީދު ޒީނަތްވެލަން ހައްވަ އެފެހި ކަސަބު ލިބާސް އޮންނަންވާނެ އަށީ މެދު އެލުވާ ހަރުގަނޑުގާ ޢީދު ޒީނަތްވެލަން ހައްވަ އެފެހި ކަސަބު ލިބާސް އޮންނަންވާނެ އަށީ މެދު އެލުވާ ހަރުގަނޑުގާ އަމުދުން ކަސަބު ރޮދިން ކޮށްމަޖަރީކުރި އެ ލިބާސް އޮންނަންވާނެ އަށީ މެދު އެލުވާ ހަރުގަނޑުގާ ނާތެދޭ ފާޅުކުރަން ހުރެ އަރިހަށް ފޮނުވިއްޔާ ނާތެދޭ ފާޅުކުރަން ހުރެ އަރިހަށް ފޮނުވިއްޔާ ނާތެދޭ ފާޅުކުރަން ހުރެ އަރިހަށް ފޮނުވިއްޔާ ނާތެދޭ ފާޅުކުރަން ހުރެ އަރިހަށް ފޮނުވިއްޔާ މަ ބުނަން ރުހިމަ ބަފާ ހިބަ މަކުރަން އެންގީތާ މަ ބުނަން ރުހިމަ ބަފާ ހިބަ މަކުރަން އެންގީތާ މާ ޔަގީންތާ މަށަށް ކޮއްލިކަމެއް ނޫންވިއްޔާ އޮންނަންވާނެ އަށީ މެދު އެލުވާ ހަރުގަނޑުގާ ޢީދު ޒީނަތްވެލަން ހައްވަ އެފެހި ކަސަބު ލިބާސް އޮންނަންވާނެ އަށީ މެދު އެލުވާ ހަރުގަނޑުގާ ޢީދު ޒީނަތްވެލަން ހައްވަ އެފެހި ކަސަބު ލިބާސް އޮންނަންވާނެ އަށީ މެދު އެލުވާ ހަރުގަނޑުގާ ޢީދު ޒީނަތްވެލަން ހައްވަ އެފެހި ކަސަބު ލިބާސް އޮންނަންވާނެ އަށީ މެދު އެލުވާ ހަރުގަނޑުގާ ޢީދު ޒީނަތްވެލަން ހައްވަ އެފެހި ކަސަބު ލިބާސް އޮންނަންވާނެ އަށީ މެދު އެލުވާ ހަރުގަނޑުގާ އޮންނަންވާނެ އަށީ މެދު އެލުވާ ހަރުގަނޑުގާ އޮންނަންވާނެ އަށީ މެދު އެލުވާ ހަރުގަނޑުގާ އޮންނަންވާނެ އަށީ މެދު އެލުވާ ހަރުގަނޑުގާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.