ކަލާ މިއަދު ތިހިރީ މަށާ ނުރުހިފާހޭ އަލުން އާ ޙަޔާތެއް ދެކޭ ހިތް ވެފާހޭ (2) މަލާމަތް ތިކުރަނީ ގުޅޭނޭ ހިތާހޭ ކަލާޔަށް ހެދުނު ގޮތް ރަގަނޅުވެސް ވެފާހޭ މަކަރު ދަށުވި ރޭގާ އުޅެން ވެވުނު ވަޢުދުން މަކަރު ދަށުވި ރޭގާ މަކަރު ދަށުވި ރޭގާ އުޅެން ވެވުނު ވަޢުދުން މަކަރު ދަށުވި ރޭގާ އުޅެން ވެވުނު ވަޢުދުން ގަދަރު ވެއްޓިދާނޭތި ބިރުހީވެފާހޭ މަލާމަތް ތިކުރަނީ ގުޅޭނޭ ހިތާހޭ ބަލާލަން ތިހިރަ ރީތި އާ...... ބަލާލަން ތިހިރަ ރީތި ބުރުސޫރަޔާ ލޯ ބަލާލަން ތިހިރަ ރީތި ބަލާލަން ތިހިރަ ރީތި ބަލާލަން ތިހިރަ ރީތި ބުރުސޫރަޔާ ލޯ ބަލާލަން ތިހިރަ ރީތި ބަލަން ޗާންސް ދޭންވެސް އަލުން ނުކެރިފާހޭ ކަލާ މިއަދު ތިހިރީ މަށާ ނުރުހިފާހޭ ދެކެން ދާއިރަށް ތަންތަނަށް ވަދެ ފިލައިގެން ދެކެން ދާއިރަށް ދެކެން ދާއިރަށް ތަންތަނަށް ވަދެ ފިލައިގެން ދެކެން ދާއިރަށް ތަންތަނަށް ވަދެ ފިލައިގެން އެކަށް ލޯބި ފޮހެލަން ކަމެއް ނުފެނިފާހޭ ކަލާ މިއަދު ތިހިރީ ކަލާ މިއަދު ތިހިރީ މަށާ ނުރުހިފާހޭ އުޅޭ ގޮތްލޮލަށް ފެނި މަ ދެން ފޫހި ވީމާ އުޅޭ ގޮތްލޮލަށް ފެނި އުޅޭ ގޮތްލޮލަށް ފެނި މަ ދެން ފޫހި ވީމާ އުޅޭ ގޮތްލޮލަށް ފެނި މަ ދެން ފޫހި ވީމާ ގުޅުން އާކުރާނޭ ގޮތެއް ނޭގިފާހޭ ގުޅުން އާކުރާނޭ ގުޅުން އާކުރާނޭ ގޮތެއް ނޭގިފާހޭ މަލާމަތް ތިކުރަނީ ގުޅޭނޭ ހިތާހޭ ކަލާ މިއަދު ތިހިރީ މަށާ ނުރުހިފާހޭ މަލާމަތް ތިކުރަނީ ގުޅޭނޭ ހިތާހޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.