އެއްޗެއް ކަޅެއް އެންމެނަށް ރަހަ ފޮނި ކަޅެއް އެއްޗެއް ކަޅެއް ފަހުގެ ތަރިއެއް ހަމަތެދެއް އެއްޗެއް ކަޅެއް ޖުމްލަ އެކު ހަތްދިހަ ފަހެއް އެއްޗެއް ކަޅެއް ދާދި ކުޑަކުޑަ ކަންފުޅެއް That’ll be how this woman is now She’s up to get into trouble one day Living in this world in this modern day She would like to be the one Would you see her now you’d enjoy alone She’s adopted from below Tokyo So how the f**** and what then now To walk right through this journey She’s cute She’s very She’s tall She’s beautiful And sexy too އަހަހާ.................. ވާނެއެއްޗެއް ވާނޭ އެއްޗެއް ކަޅެއް އެއްޗެއް ކަޅެއް ފަތުލި ހަކުރަށް ބޮޑު ބޮޅެއް އެއްޗެއް ކަޅެއް އެންމެނަށް ބިރުވެރިކަމެއް އެއްޗެއް ކަޅެއް ނާށި ބަރަވައްޔަށް ސުމެއް އެއްޗެއް ކަޅެއް ފޫ އެނބުރި ދޮން އަނގަތަކެއް އަހަހާ.................. ވާނެއެއްޗެއް ވާނޭ އެއްޗެއް ކަޅެއް އެއްޗެއް ކަޅެއް އެންމެނަށް ރަހަ ފޮނި ކަޅެއް އެއްޗެއް ކަޅެއް ފަހުގެ ތަރިއެއް ހަމަތެދެއް އެއްޗެއް ކަޅެއް ޖުމްލަ އެކު ހަތްދިހަ ފަހެއް އެއްޗެއް ކަޅެއް ދާދި ކުޑަކުޑަ ކަންފުޅެއް What I’d like to do is to think about The Egyptians everyone does around This is a drug, but these are good Would you know what’s going on rolling around These are things I want to predict Would you know what’s going on rolling around We are strong That’s right We are small What’s that I’m wasted, please! އަހަހާ.................. ވާނެއެއްޗެއް ވާނޭ އެއްޗެއް ކަޅެއް އެއްޗެއް ކަޅެއް ފަތުލި ހަކުރަށް ބޮޑު ބޮޅެއް އެއްޗެއް ކަޅެއް އެންމެނަށް ބިރުވެރިކަމެއް އެއްޗެއް ކަޅެއް ނާށި ބަރަވައްޔަށް ސުމެއް އެއްޗެއް ކަޅެއް ފޫ އެނބުރި ދޮން އަނގަތަކެއް އެއްޗެއް ކަޅެއް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.