ލަލަލަލާ ލާލަލާ ............... ބަސްނާހާ ހިތް މޭގާ ތެޅެނީއޭ ވިސްނާ ދިނަކަސް ކުރަނީ ޝަކުވާއޭ ބުނެޔޭ މިހިތަށް ދޭންވީ ފަރުވާއޭ މަސްތޭ މިވަނީ ލޯބިން މިތުރާއޭ ނޭގޭނޭ އަދު ކިޔާކަށެއް ރިހުން ގާތުގާ މަސްތީ އާރާގެކޭ ޖެހީ ވިންދުގާ ވޭ ވިންދުގާ ބަސްނާހާ ހިތް މޭގާ ތެޅެނީއޭ ވިސްނާ ދިނަކަސް ކުރަނީ ޝަކުވާއޭ ބުނެޔޭ މިހިތަށް ދޭންވީ ފަރުވާއޭ މަސްތޭ މިވަނީ ލޯބިން މިތުރާއޭ ކަލާ ޤިޔާމަތުގާވެސް ދުރަށް ނުލުން މީ ގަސްދޭ މިޢާލަމުންވެސް ތިޔަނޫން އެހެން މަލެއް ނެތް މައެދޭ ޙަޔާތަށް އައޭ ހެން މޫސުން ބަހާރު އައީ ލޯބިދޭން ތިބާއޭ ބަސްނާހާ ހިތް މޭގާ ތެޅެނީއޭ ވިސްނާ ދިނަކަސް ކުރަނީ ޝަކުވާއޭ ބުނެޔޭ މިހިތަށް ދޭންވީ ފަރުވާއޭ މަސްތޭ މިވަނީ ލޯބިން މިތުރާއޭ ނިކަން ހިތަށް ދޭ ފިނިކަން މަލެއް ފޮޅޭތަން ފެނުމުން ނިކަން ވަނީ އިޙުސާސޭ ކަލާ ލޮލަށްވެސް ފެނުމުން ހިތާ ރޫޙަށް އައި ރާޙަތު ލިބޭ ފޮޅޭ ރީތިވީ މަލާއޭ ބަސްނާހާ ހިތް މޭގާ ތެޅެނީއޭ ވިސްނާ ދިނަކަސް ކުރަނީ ޝަކުވާއޭ ބުނެޔޭ މިހިތަށް ދޭންވީ ފަރުވާއޭ މަސްތޭ މިވަނީ ލޯބިން މިތުރާއޭ ނޭގޭނޭ އަދު ކިޔާކަށެއް ރިހުން ގާތުގާ މަސްތީ އާރާގެކޭ ޖެހީ ވިންދުގާ ވޭ ވިންދުގާ ބަސްނާހާ ހިތް މޭގާ ތެޅެނީއޭ ވިސްނާ ދިނަކަސް ކުރަނީ ޝަކުވާއޭ ބުނެޔޭ މިހިތަށް ދޭންވީ ފަރުވާއޭ މަސްތޭ މިވަނީ ލޯބިން މިތުރާއޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.