ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ޔާރައްބި އަޅަމެން ދިންނަވާފާނދޭ މުނާފިޤު ދޫތަކުން

ކިޔުންތެރިން:

ޢަބްދުﷲ ޙަސަން

ޅެން: ޔޫސުފް މުޙައްމަދު ފުޅު

ރާގު: މުޖެ ދަރްދެ ދިލްކަ ޕަތާނަތާ

506 ފަހަރު ބަލައިފި

ޔާރައްބި އަޅަމެން ދިންނަވާ ފާނދޭ މުނާފިޤު ދޫތަކުން ޙާލާ މަޤާލަށް ހުށަހެޅޭ ދުނިޔޭގެ ކެހިވެރި ބަސްތަކުން ޔާރައްބި އަޅަމެން.. މުޞްޠަލަޤު ޚާންދާނާ ގުޅޭ ހަނގުރާމައިން އައި ނަޞްރުގާ ޤަޞްދުން މުނާފިޤުނޭ އުފައްދާލީ ފަސާދަ އެކަށަވަރުން ޔާރައްބި އަޅަމެން.. ދެޣުލާމަކަށް ވެވިފައިވާ ކުށް ޙަރަކާތަކުން ލަޝްކަރު ތެރޭ ފެއްޓީ އުބައްޔުގެ ދަރި އެތާ ހައެޖާނެކޭ ފިތުނައިގެ ދެން ޔާރައްބި އަޅަމެން.. އަދިވެސް މިއަށްވުރެ މާނުބައި ބަދުނާމު އިސްތަށިފުޅުގައި (އެގޮތުންމެއޭ) އެޅުވީ އެލޮބުވެތި ޢާއިޝަތުގެ ޢަދުއްވުނޭ ފައްކާގޮތުން ޔާރައްބި އަޅަމެން... މަންޒިލް އެ ދޫކޮށް ޤާފިލާ ދާނޭ ވަގުތު ހަމަ އެނގިވަޑައި ގެންފައި ނުވާތީ ޙާޖަތެއްގައިވީ އެތާ މި ވަޑައިގަތުން ޔާރައްބި އަޅަމެން.. އެތަނުން އަބާރަނަކޮޅު އެމާތް ވެއްޓުނު ކަމުންނޭ ހޯއްދަވާ (އޭހޯއްދަވާ) ލަސްފުޅު ވުމެއްމީ ދެން ރުޖޫޢަ އެ މަންޒިލަށްވެ ވަޑައިގަތުން ޔާރައްބި އަޅަމެން.. އޮޅުމުގެ ތެރޭގައި ޤާފިލާ ފުރުމުން ގިނިކަންޏާ އެތާ (ދެންވާ އެތާ) އިންނެވުމުގައި އަވަހާރަފުޅު މެދުވެރި މިވީއޭ ޤުދުރަތުން، ޔާރައްބި އަޅަމެން.. ޞަފްވާން ފަސްފަހަތުން ވަޑައިގަތުމަށް އެލިބިވީ އަމުރުގައި ދަތުރުންނެ އުންމުލް މުއުމިނީން ހަމަދެކެވަޑައިގެންވީ ސިހުން ޔާރައްބި އަޅަމެން... ޒައުޖަތު ރަސޫލު އަރާވަޑައިގަތުމުން ސަވާރީއަށް އަލުން ( އޭގާ އަލުން ) ދަތުރޭ މަދީނާއަށް ކުރެއްވީ ލަޤަނުގައި ހިއްޕެވި ހިނދުން ޔާރައްބި އަޅަމެން... ތަޤްވާގެ މައިދާނުން އަރާ ކުރިޔަށް އެވީ ޞަފްވާން މާތް އަގުމާތް އަމާނަތެކޭ އަދާ މިކުރެއްވެވީ ހެޔޮ ގޮތްމަތިން ޔާރައްބި އަޅަމެން.. މިދެބޭފުޅުންނާ މެދު އުބައްރުގެ ދަރި މުނާފިޤުން އެކީ (އެދުމާއެކީ) ދުވެ ޚަބަރުތައް ބަދުނާމުކޮށް ފަތުރާލަނީ ކަންކޮޅުތަކުން ޔާރައްބި އަޅަމެން.. އިސްލާމުން ލޮބުވެތި ރަސޫލާއަށް މިއައި ޙައިރާންކަމެއް ފިލުވައިދެނީ ދެން އައި ވަހީން އާޔަތް ތަކޭ ޤަޛުފުގެ ރޮނގުން ޔާރައްބި އަޅަމެން..

އަލްބަމް

މަދަޙަ

 1. ޢާލަމުގާ ހިގަމުން އައި ބުޝްރާއީ ހެކިވާ
 2. އަލި ނޫރު
 3. އައްސަވާންދޭ ދުޢާ އަޅުގެ ޔާޒަލް ޢުލާ
 4. ދަރުސުން ޔަޤީން އެފިލާދަނީ
 5. ދޭރަސްމު ކަޝްފުވާއޭ
 6. ދިރުންދޭ ތަމަންނާ އެ ދަރުބާރު ހާދީ
 7. އީމާނޭ ހިތުގާ އާލާވަނީ
 8. އެމުނޭށިއޭ ރަންހާރުތައް ޝުކުރާ ސަނާގެ އިނގިލިތަކުން
 9. އޭ ނަބިއްޔާ އަށް ސަލާމޭ
 10. އޭ ނަބިއްޔުލް ޚިޠާމޭ
 11. ފަހު ޒަމާނުގެ ރަސޫލާ
 12. ފަޖުރުލީ ފަތިހަކަށް ނަޔާ އަމާން
 13. ފަރިޤުލްޝަންވަނީ އަސަރުގާ
 14. ފަތިހު ފަރިވި މާތަށް
 15. ފިލާނެތޯ ލޯތަކުން މިފޫދޭ
 16. އިލާހީ ނޫރު
 17. އިސްނެންގެވި މާތްވީ ސާހިބުން
 18. އިތުރު ރަސޫލާ
 19. ކަރުނައިން ދެލޯ މި ފުރެނީ
 20. ޚަތިމް ކުރިހާލޯތަކުން ރޮވިދާނޭ
 21. ކުރަންވީ ހަނދާނާއި ޒިކުރާތަކޭ މީ
 22. މަލުން މަލުން ހާރުތައް މީގަތާލާ
 23. މަންމަ
 24. މަރުދޭށިއޭ ޖާނާ އެކުގާ
 25. މިބިމުގައި އެންމެ ފަރިވާދީ އުތުރިދާ މީޢަލާމާތޭ
 26. މި ހިތުގެ ދުޢާ
 27. މިފަދަ ރަޙުމަތް ހިތެއް މަޑުމޮޅި
 28. ނަބީ އަމީނޭ
 29. ނަޞަބޭ ޚިޔާރު ވެގެން ހިނގާ
 30. ނަސޭޙަތްތެރި ވަމޭ ހުރިހާ ކުދިންނަށް
 31. ނެތީހޭ މިޢާލަމް އުޑާބިން ނެތީހޭ
 32. ނެތުމުގެ ތެރެއިން މި ޢާލަމް
 33. ނިކަމެތި ފަޤީރުންނަށްޓަކައި (ޒަކާތް)
 34. ނިޢުމަތް އެ ހޯއްދެވީ
 35. ނުދާށިޔޭ އޭ ޝަޒާ އެ ރަމަޝާން
 36. ރަޙުމަތުގެ ރަންތަރި އުދަރެހުން
 37. ސަލާމުގެ މާމަލުން އަމުނާ
 38. ވާޤިޢާ މީ ޞަފުޙާއިން މިއުކޭ ސީދާވާ
 39. ވާމިފަރި ޙާލު ހެނދުނާ ހަވީރާ
 40. ޔާ ޒަލްޖަލާލީ
 41. ޔާ މަރްޙަބާ ޔާނޫރަ ޢައިނީ މަރްޙަބާ
 42. ޔާނަބީ ތިޔައޭ ވިމާތް ޢަރުޝީގެ އައުލާ ނޫރަކީ
 43. ޔާރައްބި އަޅަމެން ދިންނަވާފާނދޭ މުނާފިޤު ދޫތަކުން

ލިރިކްސް ފޮނުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ!

އެންމެ ގިނަ ލިރިކްސް ފޮނުއްވާ ފަރާތަކަށް ޚާއްސަ ހަދިޔާއެއް ދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ފަހުން ޙިއްސާ ކުރެވޭނެ.

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

116 ލަވަ

10

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

މަދަޙަ

43 ލަވަ

2

ޤައުމީ ލަވަ

13 ލަވަ

3

ދޯނި

7 ލަވަ

4

ފުރާނަ

6 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

7

ގުގުރި

4 ލަވަ

8

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

9

ލައިލާ

1 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.

6.14 ހާސް

ޚަލީލް

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ކުދި ޖަޒީރާ

11.09 ހާސް

މުމްތާޒް މޫސާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ލޯބިވާޔާ ނުލާ

11.26 ހާސް

4.9 ހާސް

ޙަސަން އިލްހާމް

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ދީފީމޭ

5.74 ހާސް

އިސްމާއިލް އައްފާން

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޗަކަ

5.59 ހާސް

7.09 ހާސް

ޓްރިއޯ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޗާލޭ

7.61 ހާސް

ޢީސާ މޫސާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

އިތުރު ރަސޫލާ

2.49 ހާސް

3.49 ހާސް

1.22 ހާސް