ވިސްނާނުލާ ކުރި އިންތިޒާރު

ރާގު: ޖިސްކާ މުޖޭ ތާ އިންތިޒާރު

ވިސްނާ ނުލާ ކުރި އިންތިޒާރު ގިސްލާ ރޮވޭހާ ވީ ބޭޤަރާރު ކާކުހޭ މާކުރީގާ ބުނީ ލޯބި ގާތުގަ ހުރެދެން އަބަދު ވާނަމޭ ޙާލު ދެކިލާށެ ނޫނީ މަ މަރުވާނަމޭ ހެދި ކޮންމެ ގޮތަކަށް ރުހިފާވާނޭ ހީކުރަނީހޭ ފަހަތުންދާނޭ ފައިގާ ހިފާފާ ބޮސްދީފާނޭ އަންހެނެކޭމީ ކެތްވެސް ވާނޭ ޤާތިލް ހެދި މަކަރުން މިހިތުގާ ޖެހިދާނޭހޭ ގަޔާވެފާ ލޯބިން މަ ފިރުމާވެސް ހަދާނަމޭ ކާކުހޭ ރޮއެ ހަދާފާ ބުނީ އޭރު ޢުމުރަށް މިގޮތުގާ މަ ހުންނާނަމޭ ޙާލު ދެކިލާށެ ނޫނީ މަ މަރުވާނަމޭ ކޯފާވެފާ ހުރެފާ ކަލާ ލޯބީގަ ތިޔަހެން ކުރީ ފާސްލާ ކާކުހޭ އަދު އަހާނީ މިތާ ދޫންޏާ ލޯބީގެ ބާޒީ މަ އަތުލާނަމޭ އަސްލު ރާނީގެ ތިޔަ ހިތް މަ ހޯދާނަމޭ ހާދަހާވާ ގުޅެޔޭ ޒަމާނާ ކޯފާވެލީމާ ދެކޭށޭ ޒުވާނާ ރީތި ހުސްކޮށް ހުރިހާ ޚަޒާނާ އަންނާށެ ގުޅުވަން އޭރު ހަނދާނާ މީއޭ އުސޫލޭ ދެންވެސް ދެންވެސް ފޫހިކަން ފިލާނޭ ހިތުގެ ޚިޔާލުތައް މިހެންގޮސް އަދި އަންނާނޭ ކާކުހޭ މާކުރީގާ ބުނީ ވަޤުތު ޖެހުނީމާ ހިތްވެސް މުޅިން ދޭނަމޭ އަސްލު ލޯބީގަ ދެގޮތެއް ނުވެސް ވާނަމޭ އަސްލު ލޯބީގަ ދެގޮތެއް ނުވެސް ވާނަމޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.