ވާނޭ ކައިރީގާ

ވާނޭ ކައިރީގާ ފިރުމާހިތުން ވާނޭ ކައިރީގާ ފިރުމާހިތުން ގައިމޭ ބާދޭސަބާ ލުއިލުއި އަތުން ދޯ .... ތިޔައީ ޝުއާއޭ ހަނދުދޭ ނަޔާ ހައިރާން ވެއްޖޭ ވެ ގަޔާ ތިޔައީ ޝުއާއޭ ހަނދުދޭ ނަޔާ ހައިރާން ވެއްޖޭ ވެ ގަޔާ ލޯބިވާ .... ތިޔައީ އުދާހޭ އެކުގާ ވަޔާ ހައިކަން ފިލި ދޭ ނަޔާ ހޯ ... ރޫހު ދިރާލީ މީރު އެހާ ލުއިލުއި ވަހުން ހައެ ވާނޭ ކައިރީގާ ފިރުމާހިތުން ވާނޭ ކައިރީގާ ފިރުމާހިތުން ގައިމޭ ބާދޭސަބާ ލުއިލުއި އަތުން ވާނޭ ކައިރީގާ ފިރުމާހިތުން ދޯ .... ރޭގެ މި ސިހުރޭ ހިތްގައިމު ވީ ނޫރޭ ވިދާ ފާޅުވީ ރޭގެ މި ސިހުރޭ ހިތްގައިމު ވީ ނޫރޭ ވިދާ ފާޅުވީ ލޯބިވާ ލޭގެ މި ގުޅުމޭ އިހުސާސްވީ ނޫންހޭ މިކަން ހާމަވީ ހޯ ... މޭ ތަޅުވާލީ ރީތި އެހާ ލުއިލުއި އަޑުން ހައެ ވާނޭ ކައިރީގާ ފިރުމާހިތުން ވާނޭ ކައިރީގާ ފިރުމާހިތުން ގައިމޭ ބާދޭސަބާ ލުއިލުއި އަތުން ވާނޭ ކައިރީގާ ފިރުމާހިތުން ދޯ .... ދިރިދާ ޙަޔާތޭ އެކުގާ ދެކޭ ރޯވި ހުޅުކޮޅެކޭ ދިރިދާ ޙަޔާތޭ އެކުގާ ދެކޭ ރޯވި ހުޅުކޮޅެކޭ ލޯބިވާ ... މަރިޔާދު ވާނޭ ފަރުވާ އެކޭ އާވީ ހިނދުކޮޅެކޭ ހޯ ... ލޯމަރުވާލީ ފާލުވެލާ ލުއިލުއި ހުނުން ހައެ ވާނޭ ކައިރީގާ ފިރުމާހިތުން ވާނޭ ކައިރީގާ ފިރުމާހިތުން ގައިމޭ ބާދޭސަބާ ލުއިލުއި އަތުން ވާނޭ ކައިރީގާ ފިރުމާހިތުން

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.