ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ވާޤިޢާ މީ ޞަފުޙާއިން މިއުކޭ ސީދާވާ އިތުރު ޢިބުރަތް އެގެނެސްދޭނެ މިތާ ޢާލާވާ - ވާޤިޢާމީ.. ހިތްޕުޅަށް މާތްވީ ކަލީމުގެ އައި އިލްހާމު ތަކުން ފެއްޓެވީ ދަތުރޭ ލަދުއްނީ ހެޔޮ ޙާލިމުގެ މަގުން މަންޒިލަށް އާ ދެކަނޑު ބެދޭ ހަމަ ވާޞިލްވުންވާ - ވާޤިޢާމީ.. އެތަނުގައި ކުރެވުނު ވުޟޫ އެދުވަހުގެ ނަމާދަށް އަގު މާތް ފެންތިކެއް ޖެހިގެންނޭ އެމަސްކިބަ ފުންމާލީ ދިރިގެން މާފަހުންތާ ބޭނުންފުޅު ވެވުމުން ޔާދުމިވާ - ވާޤިޢާމީ.. ފެނިވަޑައިގަތުމުން އެ މާތް ޚަޟިރުގެފާނުން އަރިހުން އެދިވަޑައިގެންވީ ޢުލޫމުން މި މުޤައްދަރު ދެއްވުން ކެތްކުރެއްވޭނެތޯ އެއްސެވިމި ސުވާލެއް އެނގިވާ - ވާޤިޢާމީ.. އެންމެ ފުރަތަމައިން ނަވެއް ޣަރަޤު ފެނަށް ކޮށްލެވުން ދެން އެތާރަށަކުން ޣުލާމެއް އެޤަތުލު ކޮށްލެއްވުން ވެއްޓެމުންދާ އަދި ފާރެއް އާކޮށްދެއްވުން ވާ - ވާޤިޢާމީ.. ކޮންމެފަހަރަކުވީ ޞަބުރުނެތި އެކުރެއްވުންމެ ސުއާލު ދެން މިއަށްފަހުގައި ދަތުރު ހުއްޓޭފަދަ އޭވީ އެޖަވާބު ދެން މަޢާފެއް އެދި އެ ވަޑައިގަތުމެއް އާދެމިވާ - ވާޤިޢާމީ.. ނައު އަމާންކޮށްދެއްވެވީ ފޭރޭ އެ ޢަދުއްވުން ކިބައިން ޤަތުލަކުން ވެވުނީ އަމާން ނަސްލެއް އެހިނގާ މާތް މުއުމިން ފާރުއަމަނޭ ދިނީ މުދަލަށް ދެޔަތީމެއްގެ މިވާ - ވާޤިޢާމީ..

އަލްބަމް

މަދަޙަ

 1. ޢާލަމުގާ ހިގަމުން އައި ބުޝްރާއީ ހެކިވާ
 2. އަލި ނޫރު
 3. އައްސަވާންދޭ ދުޢާ އަޅުގެ ޔާޒަލް ޢުލާ
 4. ދަރުސުން ޔަޤީން އެފިލާދަނީ
 5. ދޭރަސްމު ކަޝްފުވާއޭ
 6. ދިރުންދޭ ތަމަންނާ އެ ދަރުބާރު ހާދީ
 7. އީމާނޭ ހިތުގާ އާލާވަނީ
 8. އެމުނޭށިއޭ ރަންހާރުތައް ޝުކުރާ ސަނާގެ އިނގިލިތަކުން
 9. އޭ ނަބިއްޔާ އަށް ސަލާމޭ
 10. އޭ ނަބިއްޔުލް ޚިޠާމޭ
 11. ފަހު ޒަމާނުގެ ރަސޫލާ
 12. ފަޖުރުލީ ފަތިހަކަށް ނަޔާ އަމާން
 13. ފަރިޤުލްޝަންވަނީ އަސަރުގާ
 14. ފަތިހު ފަރިވި މާތަށް
 15. ފިލާނެތޯ ލޯތަކުން މިފޫދޭ
 16. އިލާހީ ނޫރު
 17. އިސްނެންގެވި މާތްވީ ސާހިބުން
 18. އިތުރު ރަސޫލާ
 19. ކަރުނައިން ދެލޯ މި ފުރެނީ
 20. ޚަތިމް ކުރިހާލޯތަކުން ރޮވިދާނޭ
 21. ކުރަންވީ ހަނދާނާއި ޒިކުރާތަކޭ މީ
 22. މަލުން މަލުން ހާރުތައް މީގަތާލާ
 23. މަންމަ
 24. މަރުދޭށިއޭ ޖާނާ އެކުގާ
 25. މިބިމުގައި އެންމެ ފަރިވާދީ އުތުރިދާ މީޢަލާމާތޭ
 26. މި ހިތުގެ ދުޢާ
 27. މިފަދަ ރަޙުމަތް ހިތެއް މަޑުމޮޅި
 28. ނަބީ އަމީނޭ
 29. ނަޞަބޭ ޚިޔާރު ވެގެން ހިނގާ
 30. ނަސޭޙަތްތެރި ވަމޭ ހުރިހާ ކުދިންނަށް
 31. ނެތީހޭ މިޢާލަމް އުޑާބިން ނެތީހޭ
 32. ނެތުމުގެ ތެރެއިން މި ޢާލަމް
 33. ނިކަމެތި ފަޤީރުންނަށްޓަކައި (ޒަކާތް)
 34. ނިޢުމަތް އެ ހޯއްދެވީ
 35. ނުދާށިޔޭ އޭ ޝަޒާ އެ ރަމަޝާން
 36. ރަޙުމަތުގެ ރަންތަރި އުދަރެހުން
 37. ސަލާމުގެ މާމަލުން އަމުނާ
 38. ވާޤިޢާ މީ ޞަފުޙާއިން މިއުކޭ ސީދާވާ
 39. ވާމިފަރި ޙާލު ހެނދުނާ ހަވީރާ
 40. ޔާ ޒަލްޖަލާލީ
 41. ޔާ މަރްޙަބާ ޔާނޫރަ ޢައިނީ މަރްޙަބާ
 42. ޔާނަބީ ތިޔައޭ ވިމާތް ޢަރުޝީގެ އައުލާ ނޫރަކީ
 43. ޔާރައްބި އަޅަމެން ދިންނަވާފާނދޭ މުނާފިޤު ދޫތަކުން

ލިރިކްސް ފޮނުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ!

އެންމެ ގިނަ ލިރިކްސް ފޮނުއްވާ ފަރާތަކަށް ޚާއްސަ ހަދިޔާއެއް ދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ފަހުން ޙިއްސާ ކުރެވޭނެ.

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

116 ލަވަ

10

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

މަދަޙަ

43 ލަވަ

2

ޤައުމީ ލަވަ

13 ލަވަ

3

ދޯނި

7 ލަވަ

4

ފުރާނަ

6 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

7

ގުގުރި

4 ލަވަ

8

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

9

ލައިލާ

1 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.

7.29 ހާސް

އުނޫޝާ ޢިމާދު

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ސޫރަ

6.14 ހާސް

ޚަލީލް

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ކުދި ޖަޒީރާ

4.9 ހާސް

ޙަސަން އިލްހާމް

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ދީފީމޭ

7.61 ހާސް

5.37 ހާސް

5.37 ހާސް

މޫޝަން

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ރީތިކަން

5.74 ހާސް

އިސްމާއިލް އައްފާން

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޗަކަ

5.92 ހާސް

4.61 ހާސް

232

ރިޝްމާ ޒުބައިރު

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ފޯރި ނަގާލާ