އުޑުން ތަރިތައް އޮތީމޭ ހިތުން ގުނަގުނާ ހިތަށް އަރަނީ ތަކެއް ފަރިވަނާ މަޑުން ފިރުކޭ ވިލާތައް ވެދަންދެން ފަނާ ބަލަން އޮވެގެން މަ ކީމޭ ސަނާ ހިޔަނީގެ ގަނޑުވަރު މަ ކުރަމޭ ބިނާ ހިޔަލެއް ނުލިބި ގޮސް ވިޔަސް ހެޔޮ ހަނާ ތިޔަ ނޫން ނަމެއް ދެން ކިޔުން ވެސް މަނާ އުޑުން ތަރިތައް އޮތީމޭ ހިތުން ގުނަގުނާ ހިތަށް އަރަނީ ތަކެއް ފަރިވަނާ މަޑުން ފިރުކޭ ވިލާތައް ވެދަންދެން ފަނާ ބަލަން އޮވެގެން މަ ކީމޭ ސަނާ ނިދުމާ ކެއުން ވެސް ހަރާން ބޯފެނާ ނަދުރެއް ބުނީމޭ ލިބުން އެދި އަނާ ތަދުބީރަކުން ކުރިމަތިން އެޅި ހަނާ ގަބުކަން ފިލާތޯ ވުމަށް ހަރުދަނާ ޚަބަރެއް ލިބޭތޯ އެޅިން އަތް ފުނާ ލިބުމުން ތިބާ ނޭދޭނަން ރިހި ރަނަށް އަބަދަށް ލިބުން އެދި ހުރީ ކަމަނާ އުޑުން ތަރިތައް އޮތީމޭ ހިތުން ގުނަގުނާ ހިތަށް އަރަނީ ތަކެއް ފަރިވަނާ މަޑުން ފިރުކޭ ވިލާތައް ވެދަންދެން ފަނާ ބަލަން އޮވެގެން މަ ކީމޭ ސަނާ އުޑުން ތަރިތައް އޮތީމޭ ހިތުން ގުނަގުނާ ހިތަށް އަރަނީ ތަކެއް ފަރިވަނާ މަޑުން ފިރުކޭ ވިލާތައް ވެދަންދެން ފަނާ ބަލަން އޮވެގެން މަ ކީމޭ ސަނާ ބަލަން އޮވެގެން މަ ކީމޭ ސަނާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.