ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ތިޔަ މޫނަށް ލޯ ހުއްޓޭ ގޮތްވޭ، ތިޔަ ހީލުން ފެނި ހައިރާން ހިއްޔްވޭ، ދީޥާނާ ލޯބިން ވެއްޖޭ، ކައްނޭގޭ އިހުސާސެއް އެބަވޭ، ޖާދޫވީ މަންޒަރުތަށް ސިފަވޭ، ދުލުން ބަޔާން ކުރަން ދަތި ވެއްޖެޔޭ، ތިޔަ މޫނަށް ލޯ ހުއްޓޭ ގޮތްވޭ، ތިޔަ ހީލުން ފެނި ހައިރާން ހިތްވޭ، ދީޥާނާ ލޯބިން ވެއްޖޭ، ކައްނޭންގޭ އިހުސާސެއް އެބަވޭ، ޖާދޫވީ މަންޒަރުތަށް ސިފަވޭ، ދުލުން ބަޔާންކުރަން ދަތިވެއްޖޭ، ހުވާކޮށްފާ ބުނަން ލޯބިވޭ، ކަލާދެކެ އިންތިހާ ލޯބިވޭ، ހުވާކޮށްފާ ބުނަން ހިއްޔް ގަޔާވޭ، މިޖާނު ދޭނަމޭ ލޯބިން ހުވާ. ****************** ބީހިލާ މި ރޯޅި ވައިން ހިތަށް އަރާމު ގެނުވައޭ، ތިބާގެ ބީހިލުން ފަދައޭ، ހިތާ މެޔާ މި ނާރުތަކު ތެރޭގަ ފިނިކަމެއް ވޭއޭ، ތެދޭ އަސަރު ފިލާ ނުދޭއޭ، މަސްޠްޔް ބާރެއްގާ ހިއްޔް ޖެހިދޭ، އިޝްޤީ އޮއިވަރުގާ ހިއްޔް ބެހިދޭ، ވޭއޭ އެތަށް މި އިހުސާސް ކެތްނުވާ، ވޭއޭ އެތަށް މި އިހުސާސް ކެތްނުވާ، ހުވާކޮށްފާ ބުނަން ލޯބިވޭ، ކަލާދެކެ އިންތިހާ ލޯބިވޭ، ހުވާކޮށްފާ ބުނަން ހިއްޔް ގަޔާވޭ، މިޖާނު ދޭނަމޭ ލޯބިން ހުވާ. ****************** ހޯދަދޭނަމޭ އުފާ ކަލާ އެދޭ މި އެއްމެހާ، ޔަޤީނޭ ދުނިޔެއިން ޔާރާ، ހިޔަނި ފަދައިން ކަލާގެ ވާނަމޭ އެކީގަ ރޭދުވާ، ނުދާނަމޭ ދުރަށް ޔާރާ، އައްނާށޭ ފޮރުވާލަން މޭގާ، ދަތިވެއްޖޭ ހުރުމަށް ހަމަ ހޭގާ، ތިލޯބި އެދި ވޭއޭ ހިއްޔް ކެތްނުވާ، ތިލޯބި އެދި ވޭއޭ ހިއްޔް ކެތްނުވާ، ހުވާކޮށްފާ ބުނަން ލޯބިވޭ، ކަލާދެކެ އިންތިހާ ލޯބިވޭ، ހުވާކޮށްފާ ބުނަން ހިއްޔް ގަޔާވޭ، މިޖާނު ދޭނަމޭ ލޯބިން ހުވާ، ކައްނޭންގޭ އިހުސާސެއް އެބަވޭ، ޖާދޫވީ މަންޒަރުތަށް ސިފަވޭ، ދުލުން ބަޔާންކުރަން ދަތިވެއްޖޭ، ތިޔަ މޫނަށް ލޯ ހުއްޓޭ ގޮތްވޭ، ތިޔަ ހީލުން ފެނި ހައިރާން ހިއްޔްވޭ، ދީޥާނާ ލޯބިން ވެއްޖޭ، ހުވާކޮށްފާ ބުނަން ލޯބިވޭ، ކަލާދެކެ އިންތިހާ ލޯބިވޭ، ހުވާކޮށްފާ ބުނަން ހިއްޔް ގަޔާވޭ، މިޖާނު ދޭނަމޭ ލޯބިން ހުވާ.

ލިރިކްސް ފޮނުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ!

އެންމެ ގިނަ ލިރިކްސް ފޮނުއްވާ ފަރާތަކަށް ޚާއްސަ ހަދިޔާއެއް ދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ފަހުން ޙިއްސާ ކުރެވޭނެ.

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

117 ލަވަ

10

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

މަދަޙަ

44 ލަވަ

2

ޤައުމީ ލަވަ

13 ލަވަ

3

ދޯނި

7 ލަވަ

4

ފުރާނަ

6 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

7

ގުގުރި

4 ލަވަ

8

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

9

ލައިލާ

1 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.

3.68 ހާސް

ހުޔާމް

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ގޯހެއް

8.03 ހާސް

7.62 ހާސް

އަޙްމަދު އާމިރު

އެންމެ މަޤުބޫލު:

އާދޭސް

4.96 ހާސް

8.21 ހާސް

1.52 ހާސް

2.2 ހާސް