ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ކަރުނަތަށް ވޭނީ އޮހޭނޭ، ވަކިވެދިޔަޔަސް އަދު މިދުނިޔޭން، ސޫރަ ތިޔަ މިހިތުން ނުދާނޭ، ތިޔަ ހަނދާންތައް އާވެ އާލާ، މިހިތުގާ އަބަދަށްމެ ވާނޭ، އެކަނިވެރިވީ'އޭ ހަޔާތުން، ދެން ތިލޯތްބެއް ނުލިބޭނޭއޭ، ބިކަވެ ނިކަމެތިވީ'އޭ އަހަރެން، ކަރުނަތަށް ވޭންޔް އޮހޭނޭ. ****************** ހަށިގަނޑާއި ފުރާނަ ވަކިވެވި ނެތިފަނާވެ ދިޔަސް ހެވޭ، ކަށިވެ ފްޔް ވެއްޔަށްވެ ދިޔަޔަސް ލޯބި އަހަރެން ވާނަމޭ، ށްމްމްމްމްމް އާއާއަ، ލޯބިވެތި ތިޔަ ސޫރަ އަހަރެން ހިތުތެރޭ ފޮރުވާނަމޭ، ލޯބިވާގެ ޚިޔާލުތަށް މިހިތުން ފިލާނެ ގޮތެއް ނެތޭ، ހިތުތެރޭވާ ވިންދު ކެނޑުނަސް ލޯބި ތިޔަ ނިމުމެއް ނެތޭ، ހިތުގެ ތިޔައީ ސާފު ލޯތްބޭ ފަނޑުވެގެން ދުވަހަކު ނުދާނޭ، ވަކިވެދިޔަޔަސް އަދު މިދުނިޔޭން، ސޫރަ ތިޔަ މިހިތުން ނުދާނޭ، ތިޔަ ހަނދާންތައް އާވެ އާލާ، މިހިތުގާ އަބަދަށްމެ ވާނޭ. ****************** މުޅި ހަޔާތް ބަނަކޮށްފިޔޭ އަދު ބޭޥަފާތެރި ލޯތްބަކުން، ދިރިއުޅުން ބަރުބާދުވެއްޖޭ ހިތް މަގޭ ފުނޑުފުނޑު ވުމުން، ށްމްމްމްމްމް އާއާއަ، ނާރުތަށް ހަށިގަނޑުގެ ހުރިހާ ހީވިޔޭ ކެނޑި ބުރިވިހެން، އެތެރެ ހަށި ހީވޭ ދަނީހެން ހަމަ އަނދާ އަޅިއަށްވެގެން، ބޭޥަފާތެރިޔާއޭ ދުވަހެއް އަދި ޔަޤީން އައްނާނެކަން، ވޭނުގާ އަހަރެން މި ރޯހެން މާދަމާ ރޯނޭ ކަލާއޭ. ****************** މިހިތުގާ ރިހުމާއި ވޭނާ އުފެދިފާވާ މިންވަރަށް، ތިހިތުގާމެ ރިހޭނެ ދުވަހެއް ހަމަ ތެދޭ އައްނާނޭއޭ، ހޯއް.... ހޯއް.... ދުނިޔެއަށް އަހަރެން ގިނަވެފާ މިއަދު ހުއްޓަސް ދެރަވެފާ، މާދަމާ ގައިމޭ ތިބާވެސް ދާނޭއޭ ބާކީވެގެން، ހޭއޮދުއާއިން ލޯބިވާ'އަށް އޭރު ހިއްޔް ފުރިފާވިޔަސް، ގިސްލަމުން ބޭއިޚްތިޔާރުގަ ކުރެވެންޔް ހަމަ ބަދުދުއާ'އޭ، ށްމްމްމްމްމް އާއާއަ، ކަރުނަތަށް ވޭންޔް އޮހޭނޭ.

ލިރިކްސް ފޮނުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ!

އެންމެ ގިނަ ލިރިކްސް ފޮނުއްވާ ފަރާތަކަށް ޚާއްސަ ހަދިޔާއެއް ދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ފަހުން ޙިއްސާ ކުރެވޭނެ.

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

117 ލަވަ

10

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

މަދަޙަ

44 ލަވަ

2

ޤައުމީ ލަވަ

13 ލަވަ

3

ދޯނި

7 ލަވަ

4

ފުރާނަ

6 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

7

ގުގުރި

4 ލަވަ

8

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

9

ލައިލާ

1 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.

6.46 ހާސް

5.49 ހާސް

5.47 ހާސް

މޫޝަން

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ރީތިކަން

8.06 ހާސް

5.82 ހާސް

އިސްމާއިލް އައްފާން

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޗަކަ

5.76 ހާސް

12.6 ހާސް

2.48 ހާސް

2.48 ހާސް

ޢަލީ ސާޖިދު

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ވާތީ ހަނދާނޭ

3.7 ހާސް

1.53 ހާސް

2.21 ހާސް

432

ޔާބެ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ފަސް ރުކުން