ސަލާމުގެ މާމަލުން އަމުނާލި މީ ފިނިފެން މަލުގެ ހާރޭ ޞަލާތުގެ މީރުވަސް ފަތުރާ މިއީ ލޯބީގެ ގުލަޒާރޭ ސަލާމުގެ މާމަލުން އަމުނާލި މީ ފިނިފެން މަލުގެ ހާރޭ އުފެއްދެވިފާ ވަނީ ފުރަތަމަ އިލާހީ ރަޙުމަތުގެ ތެރެއިން އުފެއްދެވިފާ ވަނީ ފުރަތަމަ އިލާހީ ރަޙުމަތުގެ ތެރެއިން އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭ މާތް އިތުރު ކައު އަޙްމަދީ ނޫރޭ ސަލާމުގެ މާމަލުން އަމުނާލި މީ ފިނިފެން މަލުގެ ހާރޭ ޤަރާރު ކުރެއްވި ހިނދުގާ ނޫރުފުޅު އާދަމުގެފާނަށް މާތް ޤަރާރު ކުރެއްވި ހިނދުގާ ނޫރުފުޅު އާދަމުގެފާނަށް މާތް ކަރާމަތުގާ އެ އަތުރާލީ މަލާއިކަތުންގެ ދަރުބާރޭ ސަލާމުގެ މާމަލުން އަމުނާލި މީ ފިނިފެން މަލުގެ ހާރޭ އެނގެން ހުރިހާ ގޮތުން ނޫރުން ނަބިއްޔުގެ ކޮންމެ އަލިކަމަކީ އެނގެން ހުރިހާ ގޮތުން ނޫރުން ނަބިއްޔުގެ ކޮންމެ އަލިކަމަކީ މަގާ ފިޠުރަތުގެ ތައުޙީދީ ވުޖޫދަށް ދެއްވި އަންވާރޭ ސަލާމުގެ މާމަލުން އަމުނާލި މީ ފިނިފެން މަލުގެ ހާރޭ މުނާސަބުވާ ޒަޢީމުންނީ މިނޫރުގެ ރަންމުތުގެ ޗޭނަށް މުނާސަބުވާ ޒަޢީމުންނީ މިނޫރުގެ ރަންމުތުގެ ޗޭނަށް ގުނާ ޢަދަދެއް ނުވާ މަތިވެރި ޚަސީލަތްތަކުގެ އިކްސީރޭ ސަލާމުގެ މާމަލުން އަމުނާލި މީ ފިނިފެން މަލުގެ ހާރޭ މިނޫރާނީ މިޢަޤުދުގެ ނޫރުގަދަ ނޫރުގެ ބަޝާރަތަކީ މިނޫރާނީ މިޢަޤުދުގެ ނޫރުގަދަ ނޫރުގެ ބަޝާރަތަކީ މި ޢާލަމް ތަކުގެ ރަޙްމަތަކަށް ފޮނުއްވި ހިދާޔަތުގެ ނޫރޭ ސަލާމުގެ މާމަލުން އަމުނާލި މީ ފިނިފެން މަލުގެ ހާރޭ ޞަލާތުގެ މީރުވަސް ފަތުރާ މިއީ ލޯބީގެ ގުލަޒާރޭ ސަލާމުގެ މާމަލުން އަމުނާލި މީ ފިނިފެން މަލުގެ ހާރޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.