ރުހިކުރަމޭ އާދޭސް ލޯބީގަ އިންތިޒާރް 2 ހިތުގެ ބަލިން ނޭވީ ކުރުވާތީ ބޭކަރާރް ސޫރަ ކުރަމޭ މިވާ ލޯބިން ފިނިވިޔެ ޖެހިލާ ރޯޅިން ހުރެ ގަބުވެ މިވާ ފޫހިން އައްނާށޭ ކަލާ ހުރެ ދަންވެ ނިމެމުން ދާތީ އަސަރަކު މަ ޖެހެންވާތީ ހުރެ ދުނިޔެ ބަދަލްވާތީ ނުލިބޭނޭ އަރާމް ރުހިކުރަމޭ އާދޭ ލޯބީގަ އިންތިޒާރް ހިތުގެ ބަލިން ނޭވީ ކުރުވާތީ ބޭކަރާރް ހޭ ހުރެލާށޭ ބުނެފާ ވާނޭ ހިޔް މި ހިތުގަ އަންދާފާނޭ ހުރެވާ ފޫހިން ކިޔާ ފާނޭ ނުކުރާށޭ ހުވާ ގިނައިރުވީމަ ލޯބިން ހޭ އަތުވާނެ ބުނެ ހޯދިންހޭ ނުރުހިފަ ތިވީ ފޫހިން ހޭ ހަމަ ތީހޭ މިސާލް ރުހިކުރަމޭ އާދޭ ލޯބީގަ އިންތިޒާރް 2 ހިތުގެ ބަލިން ނޭވީ ކުރުވާތީ ބޭކަރާރް

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.