ރޭރޭ މަގޭ ހިތަށް

ރާގު: ތެރޭ ލިޔޭ ޕަލްކޯކީ ޗާލަރް ބަނޫ

ރޭރޭ މަގޭ ހިތަށް ފިނިވާގޮތް ބުނަން ކަލާގެ ދެއަތު ފިރުމާށެ ބުނަން ކީއްވެގެން އަޅާނުލާ ދާތީ ބުނަން އާދޭ ލޯބިވާ ބަހެކޭ ބަހެކޭ ނުބުނީ މިރޭ ޖެހިލާ ޖެހިލާ ހުރެފާ މިރޭ މިރޭ މަށާ ތިހާ ދުރުން ފޫހިން އުޅޭވަރުން އާދޭ ލޯބިވާ ބަހެކޭ ބަހެކޭ ނުބުނީ މިރޭ ޖެހިލާ ޖެހިލާ ހުރެފާ މިރޭ މިރޭ މަށާ ތިހާ ދުރުން ފޫހިން އުޅޭވަރުން އާދޭ ލޯބިވާ ރޭރޭ މަގޭ ހިތަށް ފިނިވާގޮތް ބުނަން ކަލާގެ ދެއަތު ފިރުމާށެ ބުނަން ކީއްވެގެން އަޅާނުލާ ދާތީ ބުނަން އާދޭ ލޯބިވާ ރޭރޭ މަގޭ ހިތަށް ފިނިވާގޮތް ބުނަން ނަޔާ ނަޔާ އިންސާނެކޭ ހުރީ މަށަށް ލިބިފާ އިނގޭ ލޯބިން މަގޭ ހިތަށް އެރީ ގޯނާ ކޮށްލާނަމޭ އާދޭ ލޯބިވާ ނަޔާ ނަޔާ އިންސާނެކޭ ހުރީ މަށަށް ލިބިފާ އިނގޭ ލޯބިން މަގޭ ހިތަށް އެރީ ގޯނާ ކޮށްލާނަމޭ އާދޭ ލޯބިވާ ރޭރޭ މަގޭ ހިތަށް ފިނިވާގޮތް ބުނަން ކަލާގެ ދެއަތު ފިރުމާށެ ބުނަން ކީއްވެގެން އަޅާނުލާ ދާތީ ބުނަން އާދޭ ލޯބިވާ ރޭރޭ މަގޭ ހިތަށް ފިނިވާގޮތް ބުނަން ޚިޔާލު ކުރާ މިތުރާ މަގޭ ހިތުގާ ޖައްސާ ނުހުރޭ އިނގޭ އަޅާނުލާ ރޯންވީމާ ރޯލަންވީހޭ މިހެން އާދޭ ލޯބިވާ ޚިޔާލު ކުރާ މިތުރާ މަގޭ ހިތުގާ ޖައްސާ ނުހުރޭ އިނގޭ އަޅާނުލާ ރޯންވީމާ ރޯލަންވީހޭ މިހެން އާދޭ ލޯބިވާ ރޭރޭ މަގޭ ހިތަށް ފިނިވާގޮތް ބުނަން ކަލާގެ ދެއަތު ފިރުމާށެ ބުނަން ކީއްވެގެން އަޅާނުލާ ދާތީ ބުނަން އާދޭ ލޯބިވާ ރޭރޭ މަގޭ ހިތަށް ފިނިވާގޮތް ބުނަން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.